10 mai 2018

PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ... SCARA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, CE MIJLOCEŞTE APROPIEREA DE CELE NEAPROPIATE 
sursa net...
O rază a gândului mustrător încolţeşte în inima mea, arătându-mi nevrednicia,
Cum tu nu ştii nici să te rogi şi vrei să-ţi împodobeşti mintea cu teologia ?
Cum vei îndrăzni să te apropii de cel ce a ajuns la înălţimea iubirii dumnezeieşti ?
Cum tu, fiind lut pătimaş, te porneşti să iscodeşti cele ale minţilor cereşti ?
Da, sunt nevrednic şi sufletul îmi e îmbrăcat în haina întunecată a patimilor,
Da, sunt străin de teologie, dar eu vreau să mă slobozesc din robia păcatelor.
Da, nu ştiu să mă rog aşa cum se cuvine, dar e timpul să încerc a mă ruga,
Iertăciune cer în faţa teologilor, dar intenţia mea nu e să încerc eu pe ei a-i lumina.
Chiar dacă ocări se vor arunca asupra mea, avem libertatea de a ne exprima,
Eu voi încerca la măsura mea mică a mă ruga, necăutând pe alţii a-i învăţa.
Nu laudele lor caut a le vâna, ci tămăduirea mea din cumplitele patimi ce mă stăpânesc,
Îmi pare rău că le dezamăgesc aşteptările, dar n-am cu ce trăiri înalte să mă mândresc.

Cu ce laude voi încerca să încununez pe părintele teologilor ?
Cum eu, întuneric fiind, voi propovădui lumina înţelepţilor ?
Cum, cel ce în cartea inimii sale a cuprins toată teologia Treimii,
Să fie lăudat de mine, care prin păcate m-am făcut vas al stricăciunii ?
Însuşi degetul dumnezeiesc a scris în inima ta părinte, cele mai presus de înţeles,
Inima îţi era un cer în care cuvintele ca nişte stele îşi găseau armonia prin înţelept mers.
Mintea, ca o oglindă purta pururea mişcătoarele valuri ale gândurilor dumnezeieşti,
Ale căror picături ajungeau în inimă prin trecerea, pe podul Cuvântului, a tainelor cereşti.

Pe Însuşi Cuvântul L-ai închis în inima ta şi de acolo raze de lumină îţi izvora,
Care cu putere căutau să se odihnească în inima persoanei ce cu iubire te înconjura.
Icoană a Cuvântului te-ai făcut, răpindu-i asemănarea Celui Ce petrecea în inima ta,
Şi de slava luminii Sale te-ai umplut, când pe Tabor Însuşi te-a purtat cu mâna Sa.
Toiagul rugăciunii a atins inima ta şi scânteia dumnezeiască s-a aprins neaşteptat,
Împietrirea a fost risipită şi inima ţi s-a făcut rug nemistuit de pomenire a Veşnicului Împărat.
O, minune ! După bătăi stăruitoare cu suspinuri smerite de rugăciune inima s-a deschis,
Căci mai înainte de a bătea sfinţia ta, dinlăuntrul inimii bătea cu putere Domnul Iisus.
Doar o uşă vă despărţea şi totuşi cât a durat până inima larg s-a deschis,
Mintea, biruind gândurile rele a alergat în cămara inimii, cu aripile dorului nestins.
O, privelişte minunată ! Inima ţi-era aprinsă de flăcările iubirii dumnezeieşti,
Atunci ca un copil, neştiind ce să faci, cu izvorul lacrimilor de pocăinţă te-ai pus să le opreşti.
Mulţimea lacrimilor îţi îngreuia vederea trupească, dar ţi-o limpezea pe cea duhovnicească,
Lepădat-ai acoperământul cugetării trupeşti, ca să-ţi îmbraci mintea cu haina cea cerească.
Plătit-ai cu izvorul lacrimilor de pocăinţă scufundarea în marea tainelor dumnezeieşti,
Însă, în locul durerii pentru păcate ai dobândit dulceaţa cugetărilor cereşti.
Sufletul ai căutat să ţi-l înfrumuseţezi cu podoabele sufletului neamului românesc,
Şi prin cugetarea înaltă ţi-ai ridicat inima să contemple tainele altarului ceresc.
Ploaia darurilor dumnezeieşti a coborât în pământul inimii tale, aducând rod bogat,
Pe care cu mâinile gândului culegându-l, l-ai dăruit poporului din care te-ai ridicat.
Întors-ai însutit darul în sânul neamului în care ca vrednic creştin te-ai format,
Şi de frumuseţea lucrării tale se bucură tot omul, cel după înţelepciune însetat.

Curgerile teologiei din inima-ţi luminată preînchipuiau melodia dorului dumnezeiesc,
Cu fiecare desluşire a tainelor Cuvântului însetai şi mai mult de norul ceresc.
Cu fiecare apropiere de lumina dumnezeiască te îmbogăţeai în cunoştinţa Celui necunoscut,
Dar tot mai departe te vedeai de asemănarea cu El, de aproape văzându-L mai înalt şi mai smerit.

Nu am pus nici un pas în grădina rugăciunii, pierzând timpul cu văicăreli,
E prea greu pentru mintea mea întunecată şi îmi lipsesc ale Duhului adieri.
Încerc să adâncesc un cuvânt în inimă, dar zboară fără înţeles,
Abia citesc ceva, dar mintea nu-l pătrunde cu gândul meu măreţ.
Cu viteză zboară cuvintele şi la sfârşit constat că nu m-am folosit,
Nu mai ştiu nici ce-am citit, iar inima n-a zămislit nici un cuvânt smerit.
De a mea nerodire mă întristez şi în corabia rugăciunii cu gândul oftez,
Treptele de rugăciune rămân doar în teorie şi spre ele nu îndrăznesc să mai visez.
Corabia începe să se clatine sub vântul necruţător al ispitelor,
Fără să conştientizez, încep să strig, dând slobozire cuvintelor.
Pătruns de neputinţa mea cer Stăpânului să mă miluiască,
Şi să ridice spre odihna de lumină inima mea neputincioasă.
E clar ! Fără a încerca să te rogi, nu-i chip să te slobozeşti de primejdii,
Cum acestea n-o să dispară niciodată, rugăciunea este suflarea vieţii.

Icoana vieţii tale părinte, e o carte frumos împodobită cu chipul rugăciunii,
Mintea s-a ostenit să împletească Cuvântului lăcaş luminat de razele iubirii.
Cu săgeata Cuvântului ai ucis pe vrăjmaşii ce asediase inima, ca s-o piardă,
Şi pe tronul ei L-ai pus pe Împăratul Vieţii, Care sceptrul rugăciunii tuturor aşează.
Cu cheia pocăinţei ai deschis Împărăţia din inima ce aştepta luminarea tainei,
Şi razele ei au uimit ochii duhovniceşti, făcând să înceteze cutremurul larmei.
Cu crucea rugăciunii, ca şi cu un târnăcop ai săpat în pământul inimii,
Până ce ai dat de izvorul pocăinţei care dă stabilitate lucrării rugăciunii,
Gândul ca un peştişor înota în marea inteligenţei duhovniceşti,
Şi a aflat de-acolo că fără starea pocăinţei nu se adună roadele cereşti.
Deci, fără pocăinţa vie şi pururi lucrătoare, darul rugăciunii se va pierde,
El se înalţă paralel cu căinţa omului care tot mai întunecat se vede.
De aceea, el caută să se privească numai în oglinda neputinţelor,
Şi nu ia seama la lumina ce începe să picure peste cununa gândurilor.
Prin apropierea de Cel neapropiat, ochii lui duhovniceşti deprind o altă măsură,
Şi începe să se raporteze totdeauna la înălţimea Celui Ce covârşeşte orice cunună.
De aceea, judecarea aproapelui e semn că încă avem picioarele pe pământ,
Şi ne comparăm cu cei ce credem că sunt mai jos, în gândul nostru strâmb.
Ciudat ! Cum marea iubirii dumnezeieşti stă deasupra înălţimilor ?
Pentru că se cere smerenia cea de jos pentru atingerea desăvârşirilor.
Defăimată e smerenia de oamenii pământeşti şi socotită sub nivelul normalităţii,
Ca un adânc de apă întunecat, care nu îi e propice pentru desfăşurarea vieţii.
Dar tocmai acest adânc, în ochii dumnezeieşti e deasupra înălţimilor duhovniceşti,
Fără a-ţi agonisi smerenia nu-i chip să pătrunzi în tainele cele cereşti.
Smerenia se însoţeşte cu toate faptele bune, ea e prietena virtuţilor,
Şi totdeauna le întinde mână de ajutor când ele n-au strălucirea Sfinţilor.
Virtuţile îşi plâng mereu sărăcia, dar smerenia le întinde umărul,
Şi le izvorăşte mângâiere, căutând să-şi îndulcească mereu cuvântul.
Deci, pe aceasta dobândindu-o părinte, ai purces pe căile teologiei,
Lumina acesteia te-a povăţuit spre culegerea roadelor veşniciei.
Luat-ai şi toiagul rugăciunii să zdrobeşti capul şerpilor înşelători,
Iar când noaptea necazurilor se întindea se aprindeau dumnezeieştile scânteieri.
Vrăjmaşii te ameninţau c-o să-ţi fure toate virtuţile agonisite prin osteneli,
Văzând râvna ta pentru cuvânt nu încetau a-ţi împleti ale ispitelor urzeli
Da, dar smerenia nu mi-o puteţi fura, căci văpaia ei arde pe cumpliţii vrăjmaşi,
Şi de voi rămâne doar cu aceasta, mila Domnului va mântui pe cei lepădaţi,
Mâinile gândurilor voastre rele nu se pot atinge de aceasta comoară,
Ea e scara pe care păşesc toate virtuţilor şi inima mea o înconjoară.
Aşa răspuns-ai părinte, norului negru ce cu furie deasupra minţii se aşeza,
Dar ochii gândurilor rele nu suferea să vadă lumina înţelepciunii ce te înconjura.
Zi şi noapte vrăjmaşul căuta să trimită în cetatea sufletului săgeţile-i amăgitoare,
Dar oricât se ostenea, nu izbutea nimic, biruiţi fiind de a ta răbdare.
Cu focul rugăciunii ardeai chipurile vrăjmaşilor cele întunecate,
Continuând să reverşi izvorul luminii în cărţile înmiresmate.
Cu făclia smereniei ai căutat în suflet adâncimile cele dumnezeieşti,
Şi ai fost uimit şi covârşit de negrăitele puteri ce năşteau chipul tainelor cereşti.
Odihneai pe Hristos înlăuntrul tău, aceasta era cheia înţelepciunii tale,
Cel Ce Îşi făcuse lăcaş în tine te călăuzea pe a desăvârşirii cale.
Vorbeai cu El şi auzeai razele cuvintelor Lui vibrând în inimă,
Îl chemai cu suspin neîncetat ca să-ţi trimită şi mai mari valuri de lumină.
Din împreună-petrecerea cu Mirele inimii tale a ieşit tomul nunţii împărăteşti,
Toate cărţile fiind oglindirea icoanei care surprindea mişcările tainelor cereşti.
Teologia sfinţiei tale era una vie, o revărsare a bogăţiei sufleteşti,
Cuvintele gânditoare ale Sfinţilor Părinţi identificându-le cu trăirile tale dumnezeieşti.
Bine stăpânind căile trăirii duhovniceşti, dar şi arta cuvântului,
Mintea şi inima unite ţi-erau izvor de limpezime a gândului.
Înţelegând tainele părinţilor le împărtăşeai celorlaţi slobozind râuri de înţelesuri,
Adăugând acea împodobire bogată de lumină, spre înţelegerea duhovniceştilor mersuri.
Gândul meu se chinuie ca un ciocan să bată piatra cuvântului,
Dar nu iese nimic şi ajunge în braţele deznădăjduirii gândului.
Cu jertfa rugăciunii tale, dăruieşte-mi părinte, limpezimea vederii duhovniceşti,
Înaintea căreia toate tainele sunt transparente, deşi ascund sensuri dumnezeieşti.
Aşa că ale tale cuvinte scrise nu erau decât un transfer al celor din cartea inimii,
Unde prin lucrarea dumnezeiască se sălăşluise adâncul de înţelepciune al Treimii.
Le citeai cu gândul luminat al minţii celei curăţite de păcat,
Dar în acelaşi timp ochii cei duhovniceşti erau aţintiţi spre Împărat,
Căci rugăciunea lui Iisus îţi era respiraţia ce-ţi întreţinea viaţa sufletului,
Fiecare mişcare fiind acompaniată de raportarea la voinţa Cuvântului.
Toate faptele tale se priveau în oglinda Lui ce mărturisea adevărul,
Şi astfel legătura iubitoare devenise un izvor de făptuire ce întărea dorul.
Alunecând în profunzimile iubirii dumnezeieşti, trupul şi sufletul s-au umplut de lumină,
Deşi, în mijlocul lumii vieţuiai, acestea deveniseră cu totul străine de materialnica alură.
Mintea ţi-era străină de cugetarea lumească, iar inima pătrunsă de razele iubirii,
Căci acestea fuseseră binecuvântate din plin de ploaia harică a Dumnezeirii.
Gândul lipsit de zgura patimilor era cu totul ascuţit, făcând adânci pătrunderi în mister,
Întărit de harul dumnezeiesc se avânta să cerceteze cele mai mari adâncimi de adevăr.
Slava deşartă nu te-a împiedicat de pe calea mântuirii, căci dobândisei soarele smereniei,
Ce te însoţea pretudindeni pe drumul nesfârşit al profunzimii tot mai înalte a dragostei.
Inima ţi-era un rug aprins ce creştea tot mai mult, fiind adăpat de ploaia Duhului,
Vibraţiile cuvintelor dumnezeieşti alcătuiau melodia ce înmiresma adierea adâncului.
Inima petrecea într-un neîncetat ospăţ duhovnicesc la care chema şi pe cei iubiţi,
Numele lor fiind înfăţişate înaintea Mirelui spre a fi şi ei din plin miluiţi.
Legătura rugăciunii tale cuprindea toată lumea, împodobindu-o în chip minunat,
Ca un copil înţelept contemplai armonia aşezării ei în modul cel mai curat.
Pecetea sfatului înţelept schimba cu totul viaţa celor ce te întâlneau,
În spatele chipului de teolog întâlnind un avvă pe care din prima clipă îl iubeau.
Ce să fie acest mister pe care nici inimile lor nu-l descifrau ?
Ce raze din frumuseţea-ţi sufletească şi pe privitori îi mişcau ?
Înaintea ta toţi se simţeau mici, neştiind ce cuvânt să aducă,
Copleşiţi fiind de măreţia tainei, credeau că văd o nălucă.
Parcă au mai întâlnit undeva acest sentiment, dar nu-şi mai amintesc...
Gândul se chinuia să găsească asemănarea cu ceva înţelept...
De fapt, Hristos vorbea prin tine, Acelaşi Hristos Ce Se descoperă tuturor,
Duhul Lui se odihnea peste tine, chemând pe toţi la veşnicul adevăr.
Inima era într-o nesfârşită lumină, desfiinţându-se noaptea patimilor,
Prin urmare măsura timpului nu mai există în viaţa luminată a Sfinţilor.
Privirea inimii contemplă neîncetat lumina cea dumnezeiască,
Şi o cheamă spre adâncuri şi mai mari, timpul n-ar fi făcut decât s-o nimicească.
Ca cel ce aveai rugăciunea neîncetată, te aflai totdeauna înaintea lui Dumnezeu,
Pentru ce era necesară limitarea prin măsurarea clipelor ce se scurgeau mereu ?
Drumul veşniciei l-ai pregătit încă de aici prin unirea cea dătătoare de viaţă,
Ai murit păcatului, ca să poţi intra curat şi neoprit de nimeni în a cerului dimineaţă.
Întreaga viaţă ochii ţi-au fost aţintiţi spre icoana Preasfintei Treimi,
În a Cărei taină ai intrat, făcându-te însuşi soare al dumnezeieştii iubiri.
Călătoreai prin lume cu toiagul rugăciunii îmbătat de adierile Duhului,
Care te făceau să nu vezi urâţenia lumii, ci să contempli lumina Cuvântului.
Gândul ţi-era totdeauna îndreptat spre viaţa veşnică, din paharul căreia ai băut,
Iar acum în Împărăţia lui Hristos la masa cerească te desfătezi deplin de Cuvânt.
Frumuseţea sufletului omenesc ai cercetat-o cu uimire şi bucurie în oglinda Adevărului,
Odihnind în inimă iubirea dumnezeiască ai aflat cheia de deschidere a cerului,
Prin cerul deschis şi mai multă dragoste Domnul revărsa, învăluind şi pe cei din preajmă,
Iar eu odihnind patimile, nu-i de mirare că toţi sunt stârniţi să mă hulească.
Valoarea persoanei ai ridicat-o la adevărata înălţime, descoperindu-o ca izvor al iubirii,
Celălalt e raza de lumină căruia omul trebuie să-i slujească cu toată puterea dăruirii.
Înţepat de vispile gândurilor răutăţii, eu fac din aproapele meu un slujitor,
Subordonându-l intereselor mele şi tratându-l ca pe un obiect uneori folositor.
Orice deschidere a mea spre celălalt mi se pare a fi o făţărnicie,
De vreme ce sunt departe de imaginea omului plin de cucernicie.
Umbrele patimilor încă se văd pe chipul sufletului meu,
Mai rău e că lenevirea mă împiedică spre a-L urma pe Dumnezeu.


Bucură-te, izvor al teologiei însufleţit de curgerile iubirii dumnezeieşti,
Altar al Veşnicului Împărat pe care s-a jertfit tâmâia gândurilor cereşti,
Uşă a cunoaşterii lui Dumnezeu deschisă cu cheia rugăciunii,
Soare dumnezeiesc moştenitor al slavei nemărginite a Treimii,
Înălţime serafimică dobândită prin trecerea hotarului neapropiat,
Flacără veşnică în bătăile dumnezeieştii iubiri a Marelui Împărat,
Cheie dumnezeiască ce deschide tuturor porţile minţii căutătoare,
Vas al înţelepciunii cereşti în care au picurat tainele mai presus de purtare,
Descoperirea adâncului de lumină din şanţurile inimii săpate de dor,
Revărsarea comorii sufleteşti în cărţile călăuzitoare spre Adevăr.
Rază ce cercetează mintea însetată de cunoaştere tainică,
Aprinderea flăcării dumnezeieşti în inima cucernică,
Cărare mistică bătătorită de paşii rugăciunii,
Carte în care Duhul a scris tainele iubirii,
Icoană a înţelepciunii dumnezeieşti în priveliştea gândului,
Desăvârşirea pururea mişcătoare ce se împărtăşeşte de lumina Cuvântului,
Veşmânt al rugăciunii ce îmbracă sufletul străin de pătimire,
Acoperământ de iubire ce cheamă şi inima nostră la mântuire.
Soare bogat ce trimite razele cunoştinţei de Dumnezeu,
Unduiri nesfârşite de har ce cheamă la iubire mereu,
Vederea celor nevăzute pe cerul minţii gânditoare,
Încuviinţarea în inimă a trecerii tale luminătoare,
Călător spre centrul inimii pe raza rugăciunii,
Pecete a Duhului spre dezvăluirea tainei îndumnezeirii,
Carte a purtărilor cuvioase după legea cea luminată,
Oglindă ce a adâncit o clipă din scânteia minunată.
Moştenitor al pocăinţei Sfinţilor Părinţi,
Învăluire de lumină a minţii celor smeriţi,
Atingerea pragului dragostei ca început al veşniciei,
Martor al lucrării dumnezeieşti după măsura cucerniciei,
Filocalie în care s-a adunat buchetul virtuţilor dumnezeieşti,
Înger în trup încă de pe pământ, prin sălăşluirea minţii în cămările cereşti. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (19) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (2) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (10) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (3) Acatistul Sfantului Nicolae (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (3) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (6) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (2) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (6) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICI (35) BUNA VESTIRE (2) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 Decembrie) (3) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (2) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (3) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (12) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) Despre Sfanta Impartasanie (1) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (7) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (8) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (121) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (16) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) OSÂNDIRE DE SINE SI EGOISM (1) PAR. ILIE CLEOPA (2) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (2) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (4) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (5) PARINTELE ARSENIE BOCA (49) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (17) PARINTELE CLEOPA (42) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (31) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (1) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (127) PILDE CRESTINE (16) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (87) POEZII ..IISUS HRISTOS (14) Poezii cu Preot Ioan (15) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMELIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (12) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (36) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Poezii de Vasile Militaru (1) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (2) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie... (2) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (3) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (27) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (2) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) Sf. Ignatie Teoforul (4) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (3) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (10) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Lucia (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Salomeea (1) Sfanta Tatiana (2) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) SFANTA XENIA (5) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (5) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (2) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (8) Sfantul Ap.Timotei (5) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (3) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (3) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Dimitrie al Rostovului (1) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) Sfantul Fanurie (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) Sfantul Haralambie (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (5) SFANTUL ILIE (8) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (9) SFANTUL IOAN SCARARUL (3) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Isidor Pelusiotul (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (2) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) Sfantul Maxim Mărturisitorul (1) SFANTUL MINA (10) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (40) SFANTUL NICOLAE (20) Sfantul Nil Dorobantu (1) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (13) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) Sfantul Sava (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (11) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (2) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (13) SFANTUL STEFAN (9) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (8) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (3) Sfantul Teodosie de la Brazi (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (14) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (41) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (4) SFATURI PENTRU VIAŢA DUHOVNICEASCĂ (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfânta Teodora de la Sihla (1) Sfântul Antonie cel Mare (5) SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERU VÂLCEA (1) Sfântul Apostol Filip (4) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul apostol Luca (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (2) SFÂNTUL CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (8) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (2) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare. (1) Sfântul Ioan Botezătorul (6) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (2) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (4) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (6) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) Sfântul Moise Etiopianul. (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (5) Sfântul Nicolae Velimirovici (3) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (2) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (7) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (2) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (13) Sfintii Atanasie si Chiril (3) SFINTII CHIR SI IOAN (3) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (4) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (6) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) Sfinții Mucenici Pavel şi Iuliana (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sf.Mare Mucenic Mina (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI