30 ianuarie 2015

SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

Sfinţilor Trei Ierarhi, cei ce dănţuiţi ca nişte făclii nestinse în jurul tronului Treimi şi aduceţi jertfe de rugăciuni pentru toată lumea, cereţi pace lumii, întărire credinţei dreptmăritoare şi picuraţi în sufletele noastre lumina înţelepciunii, ca să lăudăm praznicul vostru cel preaminunat.
Astăzi Biserica se găteşte în veşmânt de sărbătoare, ca să întâmpine cu laude îngereşti pe cei stâlpi ai săi, pe luminătorii lumii, cei număraţi în ceata Apostolilor pentru vrednicia propovăduirii. Aceştia sunt roţile cele de foc, care au ars toate paiele cugetării pământeşti, purtând sufletele lor ca nişte caruri ale faptelor bune spre înălţimile nevăzute ale Treimii. Aceştia sunt trâmbiţele Bisericii care au vestit tuturor apropierea zilei nesfârşite ale Împăratului slavei. Să lăudăm şi noi pe cările cele de aur ale dogmelor dumnezeieşti, păstrate ca o moştenire scumpă în vistieria Bisericii, vasele cele lucrate spre cinstea Ziditorului, râurile pururea curgătoare ale înţelepciunii celei de sus, întărirea Bisericii cu cinstitele dogme, turnurile cuvintelor înţelepciunii, întru care ne adăpostim noi de mânia ereziilor, icoanele cele sfinţite ale frumuseţii Chipului dumnezeiesc, veselia cea neîngrădită a îngerilor, corturile slavei dumnezeieşti, cărările cele drepte ale înţelepciunii. Către aceştia să strigăm cu nădejde, cerând printrânşii mila cea dumnezeiască: Sfinte Vasile cel Mare, cununa de laudă a Bisericii, cel ce te-ai arătat nebiruit apărător de toată erezia cea stricătoare a cetăţii sufletelor, cu îndrăzneala ta către Mântuitorul Hristos, fă să fie păzită şi cetatea sufletului meu de greaua prigonire a gândurilor rele. Sfinte Grigorie, cuvântătorule de Dumnezeu, cel ce te-ai făcut vas al teologiei celei înalte, îndulcind inimile şi minţile tuturor cu nectarul înţelepciunii dumnezeieşti, varsă măcar o picătură şi peste inima mea ce pururea se adapă cu băutura amărăciunii păcatelor. Sfinte Ioane Gură de Aur, cel ce ai fost următor glasului Cuvântului, din gura ta cea dumnezeiască izvorând cuvânt de îndreptare pentru cei greşiţi, stând acum înaintea tronului lui Hristos, apleacă-L spre milă, ca să ne dea nouă cuvânt de iertare şi să potolească prin al Său dumnezeiesc cuvânt valurile ispitelor care ne împresoară, îndemnându-ne a striga şi noi cu glas smerit ca Petru Apostolul. Ca unul ce ai străbătut calea prigonirilor cu gând tare şi ai luat de la Hristos cununa răbdării, pe mine, mie, celui pururea prigonit de fiarele patimilor deschide-mi uşile milostivirii, ca să aflu scăpare de toată vătămarea ispitelor. Ca unii ce străluciţi în vistieria Bisericii ca nişte podoabe minunate, împodobiţi şi inima noastră cea săracă de gânduri bune cu dumnezeieştile voastre cugetări, ca acoperindu-ne cu veşmântul cuvintelor voastre să strigăm cu mulţumire: Bucură-te, treime de arhierei, propovăduitoare a Treimii Celei neajunse de gând, ridică şi mintea noastră la înălţimea înţelegerilor dumnezeieşti ! Cei trei luminători ai Bisericii, care purtându-şi mintea în corabia inimii au călătorit pe marea înţelepciunii Duhului Sfânt şi au potolit valurile ispitelor, despărţindu-le cu toiagul rugăciunii spre a face poporului trecere binecuvântată printre veacuri,să ne povăţuiască şi pe noi la limanul Cuvântului, îndulcind mare cea amară a ispitelor acestei vieţi.


29 ianuarie 2015

TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...
SFINŢII TREI IERARHI- TREIMEA BINECUVÂNTĂRILOR ARHIEREŞTI, CE FAC LUCRĂTOARE DARURILE DUMNEZEIEŞTI

 Veniţi toţi cei ce iubiţi podoabele Sionului ceresc să cinstim pe cetăţile cuvântătoare, Care pe temelia Cuvântului zidindu-se, fost-au întărite de virtuţile mântuitoare. Pe arhiereii care au risipit întunericul trimitând ca nişte săgeţi razele înţelepciunii cereşti, Pe legătura întreită a inimii Bisericii, care cu puterea dogmelor a întărit cetele creştineşti, Pe Marele Vasile, cel ce s-a făcut trâmbiţă dumnezeiască pentru dragostea lui Hristos, Să-l mărim împreună cu Sfântul Grigorie, al Treimii vas plin de mirul cuvântului luminos, Şi cu aceştia şi pe Sfântul Ioan, cel cu totul îmbrăcat cu haina aurită a Duhului Sfânt, Treimea cea binecuvântată a arhiereilor s-o slăvim ca pe o comoară dăruită de Cuvânt. Mintea lui Hristos având, ca dintr-un izvor al Luminii slobozeaţi razele înţelepciunii, Care vă luminau noaptea vieţii pământeşti şi vă povăţuiau ocârmuirea corăbiei Treimii, Lăcaşurile inimii împodobindu-le cu legăturile virtuţilor v-aţi umplut de binecuvântarea lui Hristos, Care stând pe tronul inimii voastre ca un Împărat, conducea tainic Biserica la limanul cel luminos. Trupul şi duhul vostru l-aţi supus cu totul nevoinţelor, aducându-vă jertfă Celui mărit de cetele îngereşti, Şi ajungând pe vârful muntelui rugăciunii aţi primit din mâinile dumnezeieşti tăbliţa legii duhovniceşti, Pe aceasta citindu-o cu ochii inimii, aţi făcut-o lucrătoare prin viaţa voastră înălţată pe altarul jertfei, Şi pe popor bine l-aţi povăţuit cu toiagul cuvântului, ca să urmeze fără abatere căile mântuitoare ale Vieţii. Ce laude vrednice de înălţimea vieţuirii voastre poate mintea omenească a împleti ? În faţa slujirii voastre luminate de Cuvântul, se cuvine mai degrabă a ne smeri. Norii grei ai ispitelor ce pururea cern ploaia pătimirii împovărând mintea mea neputincioasă, Îi risipiţi cu lumina voastră, venind de la Răsărit ca trei luceferi încununaţi cu slavă dumnezeiască. Să nu fiu lepădat de la masa milostivirii Domnului pentru a mea vieţuire cu totul necurată, Ci cu rugăciunile voastre agonisiţi şi pentru mine îndurările Celui Ce m-a chemat la petrecerea creştinească. Deşi sunt stricat de păcat şi cu haină întunecată mi-am îmbrăcat sufletul, nu mă depărtaţi de la bucuria prăznuirii voastre, Ca cei ce pocăinţa în mijlocul Bisericii aţi râvnit, pe mine cel rătăcit, nu mă lăsaţi singur pe cărările întunecoase. Ci în cămara rugăciunii voastre mă luaţi, curăţind în râul nevoinţelor voastre sufletul meu cel cu haină întinată, Ca cei ce cu veşmântul strălucitor al Luminii v-aţi îmbrăcat şi toată lumea aţi povăţuit-o la vieţuire curată. În chip de mulţumire primiţi neputincioasa laudă, îndurărilor Cuvântului făcându-mă părtaş, Şi trecând cu vederea nepriceperea mea, îngăduiţi-mi a sta în cămara rugăciunii ca un smerit nuntaş. Ca trei flori cu totul dumnezeieşti aduceţi înaintea Treimii aceeaşi mireasmă a sfinţeniei, Şi în roua lacrimilor voastre aţi fost aşezaţi, în pământul ce vă făgăduia darul slobozeniei. Cu haina arhierească aţi fost îmbrăcaţi şi cu veşmântul rugăciunii voastre aţi acoperit pământul, Şi sub umbra înălţimilor îngereşti aţi contemplat cele ce covârşeau cu totul gândul. Ca trei scaune cu totul de aur sunteţi aşezaţi la masa duhovnicească a Treimii, Paharele pline de nectarul virtuţilor aduceţi ca dar, ca să fie binecuvântate de picăturile Luminii Cuvintele voastre, pe care le-aţi odihnit în taina inimii le aduceţi la ospăţul împărătesc, De acestea se îndulcesc şi îngerii şi măresc cu bucurie pe Domnul, zburând la tronul ceresc. Ca trei oglinzi în care se răsfrânge acelaşi chip al Cuvântului v-aţi arătat, Voind a vă jertfi pentru Hristos ca să vedeţi faţă către faţă pe Împărat, Cu roua lacrimilor de iubire v-aţi încununat, arătând lumina chipului dumnezeiesc, Şi toate tainele le-aţi înfăţişat limpede, ca nişte oglinzi lucrate în chip ceresc. Ca trei luceferi aţi strălucit pe cerul Ortodoxiei, fiecare aprins de la făclia Cuvântului, O ! Cum Soarele Hristos se lasă de voi toţi îmbrăţişat în acelaşi timp, eclipsând înţelegerea gândului ? Spre ziua neapusă călătoreşte neîncetat Cuvântul dreptăţii ca luminătorul pururea neobosit Şi toate cetele de Sfinţi le cheamă să-L urmeze, făcându-Se pentru fiecare povăţuitor nestins. Ca trei icoane străluciţi, chemând la aceeaşi urmare a Cuvântului, În voi îşi reflectă puterea Acelaşi mare luminător al gândului. Calea desăvârşită către cer ne arătaţi prin a voastră icoană luminată, Cu rugăciunile voastre străluciţi şi viaţa mea cea cu totul întunecată. Ca trei stâlpi ai propovăduirii v-aţi înălţat, sprijinind inimile credincioşilor, Şi Biserica o întăriţi prin rugăciunile voastre cele ce risipesc vânturile eresurilor, Pe temeila Cuvântului fiind zidiţi, nu v-aţi plecat sub tirania celor netemători de Dumnezeu, Şi Crucea nevoinţelor purtându-o, aţi ruşinat toată lucrarea ascunsă a celui rău. Ca trei imne dumnezeieşti aţi zburat cu aripile dorului la tronul Celui Preaînalt, Şi luând aminte la tămâia rugăiunii voastre, Domnul cu multe daruri v-a luminat. Acordurile îngereşti se împreunează cu cântările aduse de coarzile sufletului, Care la fiecare atingere a gândului slobozeşte cântări mai presus de puterea gândului. Ca nişte mlădiţe bine roditoare aţi răsărit în via lui Hristos, aducân strugurii mântuirii, Care puşi în potirul sufletului au fost sfărâmaţi ca să fie aduşi ca jertfă dulce Treimii, Aceste roade văzându-le poporul mulţumea Celui Ce a binevoit să reverse ploaia milostivirii, Care face să răsară roade nevăzute chiar şi în mijlocul tulburării lumii. Ca trei porţi ale mântuirii deschise cu cheia arhierească v-aţi arătat, Şi inimile credincioşilor le descuiaţi prin rugăciunea în chip luminat, Tainele cele înalte cu cheia gândului smerit ca pe nişte perle le-aţi deschis, Iar acum vă bucuraţi cu cetele îngerilor, săltând cu bucurie împrejurul mesei duhovniceşti, Şi poarta înţelegerii deschideţi credincioşilor cu ale voastre sfaturi părinteşti. Ca trei vase pline de mirul Duhului Sfânt sunteţi aşezate pe masa Treimii, Adăpaţi şi inimile noastre, odihnindu-vă pe masa inimii ce vă întinde gândurile iubirii. Ca nişte vase pline de roua rugăciunii, vă revărsaţi pe pământ în chip minunat, Şi câmpia inimii distrusă de arşiţele patimilor o înduliciţi cu apa sfinţită de Împărat. Ca trei potire ale Cuvântului sunteţi aşezate pe altarul cel dumnezeiesc, Şi umplându-vă de milostivire, revărsaţi tuturor mirul cel ceresc Stropind cu roua Duhului inima mea cea chnuită de neştiinţă, Faceţi să răsară şi în mine sămânţa cea binecuvântată de umilinţă. Ca trei palate ale înţelepciunii străluciţi înaintea Celui Ce va zidit, Şi pe temelia rugăciunii aduceţi toată jertfa gândului smerit, În lăcaşurile inimilor voastre odihnesc razele toborice ale Luminii Şi sub vălul rugăciunii voastre se adăpostesc toţi rugătorii Treimii. Întru voi Hristos a revărsat neîncetat din vasul darurilor dumnezeieşti cu îndestulare, Şi pământul virtuţilor lucrându-l cu sapa rugăciunii, aţi încununat nevoinţa ostenitoare, Aflând comoara darurilor în adâncime, aţi deschis-o cu cheia gândului smerit, Şi,o, minune ! Lumina ce strălucea orbitor îşi vestea razele în tot pământul adormit. Toată înţelepciunea agonisindu-o prin osteneli stăruitoare, v-aţi arătat stâlpi ai Ortodoxiei, Căci pe temelia Cuvântului fiind aşezaţi, grabnic aţi defăimat prin cuvânt urzeala ereziei. Cu penelul gândului încerc să zugrăvesc din cuvinte icoana voastră dumnezeiască, Dar nepriceput fiind întru cuvânt şi având o viaţă cu totul întinată şi lumească, Nu reuşesc a împleti cuvânt vrednic de cinstirea voastră arhierească, Raza bucuriei faceţi să se resfrângă şi în inima mea neputincioasă, Ca slobozindu-mă de sub întunericul patimilor să cânt la a voastră prăznuire, Şi cuvânt de laudă aducând în dar, să plinesc datoria cea îndemnată de iubire. Bucură-te, Comoara întreit luminătoare a Bisericii lui Hristos, Cetatea cea nebiruită de al ereziei val cu totul neputincios Oglindă a Luminii în care se înfăţişează acelaşi chip dumnezeiesc, Cartea a sfinţeniei în care s-a cuprins taina mai presus de înţeles, A credincioşilor tărie nebiruită de năvălirile vrăjmaşului, Altare ale jertfei în care s-a auzit frumuseţea cea lină a glasului Împăratului, Chimvale ale pocăinţei îndreptând pe om, pe căi mântuitoare, Stăpâni ai legilor duhovniceşti, alese cu dreaptă socoteală, Glasul ierarhilor lui Hristos ce urmează buna rânduială. Alăute ale Duhului, chemând pe toţi la desăvârşire, Îngerii în trup sloboziţi de legătura de pătimire, Cântec tainic ce umple înălţimile de daruri duhovniceşti, Poartă a cuvântului străjuită de binecuvântări arhiereşti. Cu acoperământul rugăciunilor voastre ocrotiţi Biserica de viforul ereziilor stricătoare, Şi întăriţi cetăţile sufletelor care nădăjduiesc spre rugile voastre cele stăruitoare, Râurile cuvintelor voastre coboară din cer peste toţi cei ce vă cinstesc cu bucurie, Şi cununi se împletesc celor ce nevoinţa voastră o urmează cu veselie. Împodobiţi Biserica cu vălul de lumină al dumnezeiştilor voastre rugăciuni Şi împreună cu îngerii stând la tronul Sfintei Treimi mijlociţi, aducând cereşti măriri. În inima mea cea pururea neroditoare rugaţi-vă Domnului să aşeze cuvânt dumnezeiesc, Şi cu apa din izvorul rugăciunilor voastre fiind stropit, să aducă rod duhovnicesc. Viforul ispitelor mă viscoleşte şi mintea mea pururea cadea în groapa păcatelor, Cu puterea rugăciunii voastre, sloboziţi-mă din amarul chin al patimilor. Mintea mea cea cu totul stricată slobozeşte cuvinte neînţelepte, ca rod al prostiei, Raza înţelepciunii voastre să-mi lumineze inima cea întunecată, deschizându-i porţile veşniciei. Biserica se încununează cu laudele aduse celor ce au împodobit-o cu frumuseţea slujirii arhiereşti, Căci mirul Cuvântului picurând în vasele inimilor voastre v-au arătat plini de miresme îngereşti, La înălţimea virtuţilor v-aţi ridicat şi ca în nişte cărţi în sufletele voastre Cuvântul a aşezat legea iubirii, În jurul acesteia concentrând toate nevoinţele v-aţi arătat vrednici purtători ai darurilor Treimii. Pe cel ce a acoperit cu veşmântul arhieresc Biserica ameninţată de vântul eresurilor, Pe crinul cel împărătesc plin de mireasma sfinţeniei, pe marele Vasile, să-l lăudăm cu florile cuvintelor : Bucură-te, altar al jertfei celei înalte înconjurat de tămâia rugăciunii, Cetate a înţelepciunii în care s-au odihinit tainele nepătrunse ale Luminii, Tâlcuitor al cuvântului cules din grădina darurilor împărăteşti, Poartă a sfinţeniei străjuită de cântări dumnezeieşti, Tron al minţii pe care se aşează ale Treimii raze iubitoare, Vultur al înălţimilor taborice înconjurând tainele luminătoare, Stâlp de foc în jurul căruia zboară cu evlavie serafimii, Lauda tuturor Sfinţilor celor ce înconjoară porţile Luminii, Cer al inimii pe care odihneşte Soarele dreptăţii, Pod al rugăciunii pe care au urcat cuvintele Vieţii, Oglindă a sfinţeniei în care se privesc chipurile strălucirii îngereşti, Casă a Dumnezeiescului Duh cu acoperiş împodobit cu gânduri dumnezeieşti. Pe Sfântul Grigorie, cel ce cu podoaba înţelepciunii a strălucit marginile pământului, Să-l lăudăm împletind cu stăruinţă, ajutaţi de îngerii, un buchet al gândurilor Cuvântului : Bucură-te, scaun al înţelepciunii aşezat la înălţimea tronului Treimii, Păstorul cel înţelept ce călăuzeşte cuvintele minţii în staulul inimii, Vas strălucitor al Cuvântului plin de mană îngerească, Băutura cea dulce ce răcoreşte setea dumnezeiască, Împreună liturghisitor cu îngerii pe valurile de lumină ale veşniciei, Purtătorul glasului dumnezeiesc ale cărui raze cheamă la vrednicia arhieriei, Mir de mare preţ scos din vistieria Împăratului tuturor, Privighetoare a Cuvântului cu glas luminător, Imn dumnezeiesc pe portativul inimii smerite, Liman al pocăinţei la care ajung corăbiile gândurilor umilite, Teologul Treimii, ce călăuzeşte Biserica ca pe o mireasă la Tronul împărătesc, Luminătorul marginilor pământului cu rugăciunile ce urcă pe raza gândului dumnezeiesc. Pe cel ce a alinat dorul inimii Bisericii cu cuvintele sale într-un gând iubitor să-l mărim, Pe Ioan, cel cu gura sfinţită de strălucrile Cuvântului cu guri nevrednice să-l cinstim : Bucură-te, izvorul al tainelor dumnezeieşti ce umpli paharele inimii, Steaua cea cerească ce povăţuieşte gândurile noastre la limanul Luminii, Munte al pocăinţei lucrat cu ostenelile gândurilor rugătoare, Temelia mângâierii Bisericii prin gura cea dulce grăitoare, Privighetoarea cea cu glas îngeresc ce străluceşte razele imnelor, Cetate împărătească zidită din pietrele strălucitoare ale cuvintelor, Gura ce izvorăşte râuri pline de comori duhovniceşti, Gând coborât în adâncul înţelepciunii dumnezeieşti, Oglină îngerească a inimii în care a strălucit taina cea înălţătoare, Lucrătorul veşmântului pocăinţei din cuvinte cereşti pentru Biserica pătimitoare, Roua cea tainică ce stinge toată durerea din inimile cele necăjite, Cununa laudelor ce înfrumuseţează creştetul Bisericii de Cuvântul fericite. Nevrednicele laude primindu-le cu îngăduinţă, acoperiţi cu veşmântul vostru Biserica lui Hristos, Şi păzindu-o de valurile ereziilor, daţi tuturor trecere lină spre scaunul cel împărătesc, Cu serafimii cântând la Tronul dumnezeiesc, nu ne uitaţi pe noi, cei încă sub povara necazurilor vieţii, Ci mijlociţi să ajungem la odihna cea dumnezeiască, surpând toate ispitele semănătorului morţii.

Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi

Vasile, Grigorie si Ioan - Sfinti Mari Ierarhi !

(30 ianuarie)

Condacul 1

Pe aparatorii si luminatorii Bisericii crestinesti, pe invatatorii cei mari si infranatorii zazaniilor diavolesti, pe surpatorii eresurilor, pe stalpii cei neclintiti ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor si intocmai cu apostolii, si ai lumii invatatori, pe marele Vasile cel cu dumnezeiasca minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; si pe Ioan luminatorul a toata lumea, sa-i laudam credinciosii din toata inima si sa le cantam : bucura-te, treime de arhierei mult-laudata !

Icosul 1

Cine este destoinic a-si deschide buzele si a-si misca limba, spre a o lauda, cum se cuvine pe aceasta treime de arhierei ? Insa, desi nu vom putea face aceasta, totusi nu putem tacea si ii aducem aceste laude :
Bucurati-va, alesii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale gradini celei nestricacioase;
Bucurati-va, ingeri pamantesti si oameni ceresti;
Bucurati-va, marilor arhierei cei luminati la minte de Sfanta Treime;
Bucurati-va, ca ati covarsit firea omeneasca cu darurile cele multe;
Bucurati-va, stilpi neclintiti ai Biserici;
Bucurati-va, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;
Bucurati-va, margaritare stralucite ale Bisericil lui Hristos;
Bucurati-va, cei mai destoinici luminatori ai pamantenilor;
Bucurati-va, aparatorii dreptei credinte in Hristos;
Bucurati-va, surpatorii eresurilor si indreptatorii adevaratelor invataturi;
Bucurati-va, carmuitorii Biserici si pomi luminati roditori ai fructelor celor mai alese;
Bucurati-va, treime de arhierei mult-laudata !

Condacul 2

Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slavit in Sfanta Treime, se cuvine sa-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri si alesi talanti : pe Vasile, cel ce a rusinat paganatatea imparatului Iulian apostatul; cel ce a mustrat pe imparatul Valent arianul, cel ce a infricosat pe eparhul ce nedreptatise la judecata pe o vaduva saraca, si a botezat pe evreul Ioasaf cu toata casa lui; pe Grigorie, mare ritor si vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului, cel ce a intrecut cu intelepciunea pe toti cei mai invatati din timpul acela; si pe Ioan Gura de Aur, cel ce cu invataturile sale a covarsit pe cei mai luminati si mai alesi graitori ai lumii. Se cuvine sa-i laudam si sa zicem lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 2

Multa nevointa avand Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinta dreptslavitorilor crestini, ai mustrat cu indrazneala pe imparatul Valent, pentru ca a imbratisat invatatura eretica a lui Arie, luand multe biserici ale dreptslavitorior si prefacandu-le in biserici ariene. Tu, sfinte, n-ai putut suferi purtarea acestui imparat, iar noi, pentru taria credintei tale si indrazneala ce ai avut, te intampinam cu aceste cuvinte de lauda :
Bucura-te, Ierarhe Vasile, aparatorule si intaritorule al invataturii Sfintei Treimi;
Bucura-te, inalt si luminat cugetator al teologiei;
Bucura-te, albina, care ai adunat din invataturile timpului aceluia toata mierea invataturilor dreptmaritoare;
Bucura-te, furnica muncitoare, care necontenit ai adunat la sanul Bisericii hrana invataturilor dumnezeiesti;
Bucura-te, izvor de apa limpede, racoritoare si datatoare de viata a explicarii Evangheliei lui Hristos;
Bucura-te, caci cu acele ape ai adapat poporul dreptcredincios;
Bucura-te, paharul curatiei cel plin de curata bautura;
Bucura-te, gura intelepciunii ce spulbera hulele ereticior;
Bucura-te, podoaba Biserici lui Hristos;
Bucura-te, mustratorule al imparatilor Iulian si Valent;
Bucura-te, mare ierarhe al lui Hristos, Vasile !

Condacul 3

Patria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost Pontul, nascut din parinti tematori de Dumnezeu, Vasile si Emilia. Crescut in invataturi adevarat crestinesti, ai strabatut tot felul de intelepciune, dobandind de la Dumnezeu vrednicia arhiereasca, pentru care ai multumit in tot timpul lui Dumnezeu, cantandu-I laude : Aliluia !

Icosul 3

Pastorind Biserica ei poporul crestinesc totdeauna cu vrednicie si cu dreptate ai fost la Soborul al doilea, ce s-a tinut in Constantinopol, mare aparator al dreptei credinte. Taind si sfasiind cu sabia duhului toate invataturile eretice, ai dovedit ca in adevar esti un stalp neclintit al Bisericii lui Hristos si un mare ierarh vrednic de numele de cuvantator al lui Dumnezeu, cel slavit in Sfanta Treime : Tatal si Fiul si Sfantul Duh-Dumnezeu; pentru care toti te cinstim cu aceste laude :
Bucura-te, Parinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea laudata a dreptei credinte;
Bucura-te, lumina stralucitoare care luminezi cu invataturile tale toata lumea crestineasca;
Bucura-te, lumina stralucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-graitoare si care ingradesti cu mutenie limbile celor barfitori;
Bucura-te, plugarule ce ari cu plugul guri tale inimile, spre a da roade bune lui Hristos;
Bucura-te, aratatorule al adevaratului Dumnezeu, Cel laudat in Sfanta Treime; Bucura-te, caci cu prastia dumnezeiestilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor;
Bucura-te, bunule pastor, care ai pascut oile cele cuvantatoare in livada credintei Sfintei Treimi;
Bucura-te, organ dulce glasuitor si alauta bine alcatuita;
Bucura-te, fluier cuvantator si vioara dulce rasunatoare;
Bucura-te, stea prealuminoasa, ce luminezi toata lumea cu invataturile dogmelor crestinesti;
Bucura-te, indulcitorul inimilor credinciosilor;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie !

Condacul 4

Intelepciune de sus avand, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai inalt al patriarhilor marii cetati a imparatului Constantin, de unde ai pascut oile cele cuvantatoare intru cuviinta si dreptate. Luminat si impodobit fiind cu tot mestesugul cuvantarii de Dumnezeu, ai intrecut pe toti ritorii de atunci si ai laudat in toata viata ta pe Dumnezeu, cantandu-I : Aliluia !

Isos 4

Ca un inger sau arhanghel stai inaintea Sfintei Treimi, Parinte Ioane Gura de Aur, ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decat multi batrani pe singurul adevaratul Dumnezeu si te-ai indeletnicit cu adevaratele si sfintele invataturi crestinesti, ajungand a cunoaste toata filozofia si toate stiintele celor mai invatati dascali ai vremii aceleia. Pentru ca ai laudat si ai preaslavit in tot timpul vietii tale pe Bunul Dumnezeu, noi iti aducem aceste laude :
Bucura-te, ca te-ai nascut din parinti binecredinciosi, Secund Stratilatul si Antuza, vrednica ta mama;
Bucura-te, ca din frageda varsta ai fost dat la invatatura stiintelor avand dascali pe Libanie si Andragatie;
Bucura-te, ca in putina vreme pe toti semenii tai i-ai ajuns si i-ai intrecut cu invataturile;
Bucura-te, cel ce ai primit Sfantul Botez cu mare bucurie, aducand la dreapta credinta si pe multi altii;
Bucura-te, ca pe Antimie filozoful l-ai dovedit in invataturi spre uimirea tuturor;
Bucura-te, ca si el indata a cerut Sfantul Botez;
Bucura-te, ca episcopul Atenei, auzand ca tu ai faptuit intoarcerea lui Antimie, mult s-a bucurat;
Bucura-te, ca poporul crestinilor a laudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune;
Bucura-te, ca de patriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul preotiei;
Bucura-te, ca si hirotonia de diacon si de preot le-ai primit cu multa smerenie;
Bucura-te, cel care cu sortii episcopilor si cu vointa imparatului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai inalt al Patriarhiei Constantinopolului, dupa moartea patriarhului Nectarie;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur !

Condacul 5

Dupa moartea parintilor tai, sfinte, toata averea ramasa tie impartind-o la saraci, robilor dandu-le libertate si rudele lasand, ai slujit Domnului ziua si noaptea. Ca monah in manastire, ca cleric, diacon, preot, arhiereu si patriarh ostenindu-te mult, ai scris carti despre preotie, despre bunatate si blandete, despre smerenie si milostenie, despre pace, adevar si dreptate, toate pline de dovezi, intarindu-le cu insati viata cea aspra ce ai dus; pentru aceea noi, minunandu-ne de rabdarea si de umilinta ta, indraznim a te lauda si a canta cu tine lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 5

Ca niste albine zburatoare ati umblat in gradina Scripturilor credintei, voi trei mari ierarhi ai lui Hristos, adunand miere din tot felul de flori, pe care ati pus-o inaintea tuturor credinciosior spre indulcire, povatuindu-i la pocainta, descoperindu-le si explicandu-le dogma Sfintei Treimi, cea unita in fiinta dar despartita in Ipostasuri. Pentru aceasta noi crestinii va rugam sa primiti aceste cantari de laude :
Bucurati-va, marilor arhierei, despartiti cu trupurile, dar uniti cu duhul;
Bucurati-va, raze stralucitoare ale lui Hristos soarele dreptatii, Cel ce a luminat toata lumea cu invataturile Sale;
Bucurati-va, parinti vrednici ai Biserici crestinesti, ce ati fost la un obicei cu apostolii;
Bucurati-va, rauri cu ape racoritoare, ce ati adapat tarinile sufletelor crestinilor cele insetate de adevaratele invataturi;
Bucurati-va, trei ierarhi laudati de toti cei ce cred intr-un Dumnezeu slavit in Sfanta Treime;
Bucurati-va, organe bine-glasuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru;
Bucurati-va, slugi alese, care ati inmultit talantii cei dati voua de Donmul Hristos spre pastrare;
Bucurati-va, ca usile ceresti voua vi s-au deschis;
Bucurati-va, doctori iscusiti alesi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufletesti ale crestinilor celor slabi in credinta;
Bucurati-va, luminatorii lumii, cei impodobiti de Dumnezeu cu vrednicia arhiereasca;
Bucurati-va, albine adunatoare de tot felul de invataturi, din gradina Sfintei Scripturi;
Bucurati-va, treime de arhierei mult-laudata !

Condacul 6

Propovaduitori si stalpi intaritori ai Bisericii lui Hristos si ai poporului crestinesc ati fost Sfintior Trei Ierarhi. Invatand si povatuind pe toti crestinii adevarata credinta, infruntand pe cei ce cautau sa semene neghine eretice in ogoarele inimilor dreptslavitorilor crestini, ati lovit cu prastia cuvintelor voastre in toate invataturile cele potrivnice, inaltand fruntea dreptei credinte si cantand lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 6

Prin curatia vietii tale cea asemenea ingerilor te-ai ridicat la dumnezeiesti inaltimi si strabatand cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca pe cel mai pretios odor, le-ai lasat Bisericii ca pe o comoara scumpa si nejefuita, Vasile. Pentru aceasta te rugam sa primesti de la noi nevrednicii laudele acestea :
Bucura-te, lauda cea stralucita a arhiereilor;
Bucura-te, dumnezeiescule invatator al dogmelor;
Bucura-te, urmatorul cel credincios al apostolior;
Bucura-te, stalpul cel prealuminat al Bisericii;
Bucura-te, al Treimii ager si osardnic aparator;
Bucura-te, aratatorule luminat al celor ceresti;
Bucura-te, ocarmuitorul corabiei celei duhovnicesti;
Bucura-te, indreptatorul celor chemati la vrednicia preoteasca;
Bucura-te, luminatorule ceresc al celor imbracati cu darul arhieriei;
Bucura-te, preainteleptule povatuitor al pustniciei;
Bucura-te, cel ce trezesti pe cei pacatosi la pocainta;
Bucura-te, mangaietorul celor ce adorm in dreapta credinta;
Bucura-te, mare Ierarhe Vasile !

Condacul 7

Prin Vasile cel Mare, trambita cea dulce glasuitoare, care a cantat in Biserica arhiepiscopala a Cezareii din Capadocia, laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru, invatand pe toti dogmele Sfintei Treimi si lasand Biserici bogatii alese si scumpe, din care si noi impartasindu-ne, aducem lui Dumnezeu laude si cantari : Aliluia !

Icosul 7

Deschizand cu dumnezeiasca cuviinta Scripturile, ai scos din ele invataturi temeinice, Sfinte Grigorie, indulcind cu ele inimile credinciosilor cu adevarat, mai mult decit mierea si ai invatat pe toti crestinii a se inchina Treimii intru o unime si unimi in Treime. Pentru aceasta si noi te cinstim cu aceste laude :
Bucura-te, ierarhe Grigorie, inaltimea dumnezeiestilor daruri ale lui Hristos, Dumnezeului nostru;
Bucura-te, cald propovaduitor al dumnezeiescului dor;
Bucura-te, izvorul cuvantarii de Dumnezeu si raul cel limpede al intelepciunii;
Bucura-te, fluier pastoresc, ce ai biruit trambitele ritorior;
Bucura-te, cercetatorul adancului, care ai dobandit frumusetile vorbelor;
Bucura-te, privighetorule al darului si gura cea inalta a duhului;
Bucura-te, pazitorul turmei celei cuvantatoare a lui Hristos;
Bucura-te, smulgatorul neghinelor eretice si vanatorul lupilor imbracati in piei de oaie;
Bucura-te, semanatorul cel minunat al dogmelor;
Bucura-te, izgonitorul celor defaimatori de Dumnezeu;
Bucura-te, ca chipul Mantuitorului Hristos l-ai avut in toata viata ta, inaintea ta;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie !

Condacul 8

De Dumnezeu graitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe limbile cele veninoase si vatamatoare ale ereticilor pornite impotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvintarilor gurii tale, graind slava lui Dumnezeu; si cu scrisorile tale, insemnand fiinta cea prea puternica a Sfintei Treimi celei nevazute, ai taiat din radacina eresurile cele spinoase, luminat descoperind invataturile cele drept-slavitoare si cantand lui Dumnezeu laude : Aliluia !

Icosul 8

Femeia eparhului Antiohiei impreuna cu sotul ei erau orbiti de invataturi eretice si cazand ea intr-o boala grea si neputindu-se vindeca de nimeni, auzand de tine, Sfinte Ioane, ca faci semne multe si minunate, a rugat pe barbatul sau sa o aduca la tine. Acela aducand-o, a lasat-o la usa bisericii, neindraznind ca eretic a o aduce inauntru, rugandu-se episcopului si tie, Sfinte Ioane, pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Deci iesind, le-ai spus sa lepede eresul si sa primeasca adevarata credinta; iar ei fagaduind, ai poruncit tu, sfinte, sa aduca apa, rugand apoi pe episcop sa toarne acea apa in chipul cruci peste ea si indata dupa turnare, s-a vindecat femeia ca si cum n-ar fi fost bolnava. La aceasta minune atat ei, cat si toti cei ce erau de fata, au preaslavit pe Dumnezeu. Ereticii lepadandu-se de invataturile lor cele ratacite si intorcandu-se la adevarata credinta, s-au numarat intre dreptmaritori crestini; iar noi iti aducem laudele acestea :
Bucura-te, Ioane Gura de Aur, tablita scumpa cu aur ferecata;
Bucura-te, organ dulce rasunator, de Dumnezeu insuflat;
Bucura-te, gura cea aleasa impodobita cu cuvinte de aur;
Bucura-te, imbogatitorul Bisericii cu scrieri minunate si preascumpe;
Bucura-te, pierzatorul eresurilor elinesti si evreiesti;
Bucura-te, ca femeia aceea auzandu-te inalt vorbind a fost luminata de Dumnezeu si te-a numit " Gura de Aur ";
Bucura-te, ca putul invataturilor tale adancit fiind, ai dat crestinilor funii minunate, ca sa ajunga la apele invataturilor tale;
Bucura-te, ca de toate Bisericile esti numit " Gura de Aur ";
Bucura-te, tamaduitorul femeii eparhului;
Bucura-te, ca te-ai asemanat Botezatorului Ioan cu numele si cu viata ta aspra;
Bucura-te, ca si tu, Sfinte Ioane, ca si Ioan Botezatorul, ai predicat popoarelor pocainta;
Bucura-te, ca si tu, ca si Ilie Tezviteanul, cu credinta, cu rugaciunile si cu postul te-ai indeletnicit in toata viata ta de 63 de ani;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur !

Condacul 9

In vremea preotiei tale, sfinte mare ierarhe Ioane, predicand in biserica si inalt ritorisind, celor neinvatati erau neintelese unele din cuvintele tale. Atunci o femeie din popor, care asculta cu mare evlavie invataturile duhovnicesti, a ridicat glas in popor si a zis : " Invatatorule duhovnicesc, sau mai bine Gura de Aur, adanca este apa putului sfintelor tale invataturi, dar funia mintii noastre fiind scurta, sa ajunga la apa nu poate "; si de atunci tot poporul ti-a dat numirea de " Gura de aur "; deci si noi minunandu-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a impodobit, te laudam pe tine si lui Dumnezeu cantam : Aliluia !

Icosul 9

Imparatul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora, spre mahnirea adevaratilor crestini si pe tine, Sfinte Vasile, mult te-au amarat cu prigonirile, caci acest imparat, cand a venit in Cezareea si tu l-ai intampinat cu paine si sare, el a poruncit de ti-a dat fan din hrana cailor lui. Si tu, Sfinte Grigorie, fiind nascut din oameni de bun neam si drepti, Grigorie si Nona, ai dobandit o crestere adevarat crestineasca si ai razbatut, ca nimeni altul, tot mestesugul si stiinta invataturilor, facandu-te talcuitor si dascal lumii, cinstind cu cuvinte de lauda pe marele Vasile, pe tatal tau Grigorie, pe fratele tau Chesarie si pe sora ta Gorgonia, la inmormantarile lor. Iar tu, Parinte Ioane Gura de Aur, ai dat sfaturi dumnezeiesti poporului incredintat tie spre pastorie, dandu-te pe tine singur pida de nevointa, de cumpatare si de rabdare, mancand deseori putina zeama de orz si dormind putin, nu stand pe pat, ci deseori sezand pe scaun. Fiind ales si chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol, ai mustrat pe Eudomia imparateasa, pentru ca a rapit o vie a unei vaduve sarace, ce se numea Calitropia, care striga cerandu-si dreptul ei. Si tu sfinte ai sfatuit pe imparateasa sa nu fie lucrul strain luat cu sila; de care sfaturi ea netinand seama, a fost asemanata de tine cu Izabela, sotia imparatului Ahav, si ti-ai atras minia ei, exilandu-te; dar ai fost adus iar pe scaun si a doua oara ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidiosi care se purtau mai mult silniceste decat crestineste. Deci noi, minunandu-ne de viata voastra sfanta, si de faptele voastre, ne sarguim a va aduce laude bine meritate :
Bucura-te, Ierarhe Vasile, sprijinitorul si aparatorul binecredinciosilor crestini;
Bucura-te, curajosule mustrator al imparatului Valent, partinitorul arienilor;
Bucura-te, cel ce ai suferit mania imparatului pentru painea neagra cu care l-ai intimpinat, pentru ca cu acelea se hranea poporul;
Bucura-te, vrednicule ierarhe, mare indreptator al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, Grigorie, care cu agera ta minte ai razbatut toate stiintele si adancurile filozofiei;
Bucura-te, ca tu, sfinte, toate dogmele le-ai lamurit invatand pe toti crestinii adevarata teologie;
Bucura-te, cel ce ai fost dascal de dreapta invatatura tuturor crestinilor;
Bucura-te, cel ce ai laudat pe marele Vasile, la moartea caruia ai plans cu lacrimi de adevarata fratie;
Bucura-te, Ioane Gura de Aur, mustratorul celor rapitori ai lucrului saracului asuprit si amarat;
Bucura-te, cel ce ai fost surghiunit de imparateasa Eudoxia pentru asemanarea ei cu Izabela, sotia lui Ahav;
Bucura-te, ca ai suferit si pornirea cea rautacioasa a unor episcopi nerecunoscatori;
Bucura-te, Ioane cel aspru prigonit si dus in exil tocmai in Armenia, unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos;
Bucura-te, mangaietorule al episcopului Chiriac, cel asemenea exilat;
Bucura-te, treime de arhierei mult-laudata !

Condacul 10

Mari invatatori si deobste izbavitori oamenilor si indreptatori ai obiceiurilor v-ati aratat sfintilor, intelepti si impodobiti de Dumnezeu : Vasile cel Mare, cel ce aratat ai cuvantat cu intelepciune tare si neschimbata, ingrozind pe eparhul si mustrand pe imparatul Valent; Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfatarea limbii, dulceata auzului, mangaierea inimii si ingereasca paine de suflete hranitoare; si Ioane Gura de Aur, raul darurilor celor duhovnicesti, umplut pana la varsare, organ aurit al predicilor, al pocaintei, milosteniei, smereniei, umilintei, al privegherilor, al iubirii de aproapele si aparatorul celor asupriti si nedreptatiti. Noi, impreuna cu voi, dorim a canta lui Dumnezeu laude : Aliluia !

Icosul 10

Darul lui Dumnezeu ti-a descoperit, Sfinte Vasile, faptele bune ale prezbiterului Anastasie, la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici, spre a cunoaste viata acestui vrednic preot, care vietuind intr-un sat, cu femeia sa Teognia, petreceau viata lor intru curatie, socotita fiind ea, ca o tarina neroditoare; iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu si stiind cu duhul ca ierarhul sau Vasile voieste sa-l cerceteze, a zis sotiei sale : " Eu ma voi duce la camp, sa lucrez pamantul, iar tu sora mea, in ceasul al noualea aprinzand luminari, vei iesi intru intimpinarea Sfantului Vasile, arhiepiscopul nostru ". Deci facand Teognia asa, cum zisese Anastasie, a intampinat pe Sfantul Vasile, care cunoscand cu duhul ca Anastasie este in casa, l-a chemat; si el iesind intru intimpinarea Sfantului si sarutandu-i picioarele i-a zis : " De unde mie aceasta, ca a venit arhiereul Domnului la mine ?". Iar Sfantul Vasile i-a zis : " Bine ca te-am aflat, sa mergem in biserica si sa facem dumnezeiasca slujba ". Mergand toti in biserica a poruncit Sfantul Vasile lui Anastasie sa slujeasea Sfanta Liturghie, zicandu-i : " Cu toate lucrurile tale cele bune, sa ai si ascultare ". Si cand slujea Anastasie, Sfantul Vasile si ceilalti care erau vrednici, au vazut, in vremea inaltarii sfintelor si infricosatoarelor Taine, pe Preasfantul Duh in chip de foc pogorandu-Se si pe Anastasie inconjurandu-l. De aceste fapte minunate noi mirandu-ne te intimpinam, Sfinte Vasile, cu aceste frumoase laude :
Bucura-te, Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu;
Bucura-te, cunoscatorul vietii si al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie;
Bucura-te, ca dupa sfanta slujba ai binevoit a fi ospatat in casa vrednicului preot;
Bucura-te, cel ce ai stiut cu duhul ca Teognia nu-i este lui sotie, ci sora si asa i-ai zis sa o numeasca;
Bucura-te, sfinte, care ai cercetat intr-un bordei, din casa lui Anastasie, pe un bolnav stricat de lepra, pe care il ingrijeau preotul si sora lui;
Bucura-te, milostive, ca si tu ai voit sa slujesti o noapte pe acel om bolnav, ce era deseori manios si ocarator, spre a te face partas la plata dunmezeiasca;
Bucura-te, ca toata noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav in bordei, stand in rugaciune, iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei intreg si sanatos;
Bucura-te, ca Sfantul Efrem Sirul, rugandu-se lui Dunmezeu, a avut o vedenie minunata : un stalp de foc, al carui cap ajungea la cer si un glas din cer i-a zis : " Efreme, Efreme, in ce chip vezi pe acest stalp de foc, in acest fel este Vasile ";
Bucura-te ca sfantul acesta Efrem, dupa vedenia aceasta, s-a dus la Cezarea Capadociei in ziua Aratarii Domnului, cu un talmaci fiindca el nu cunostea greceste si te-a vazut pe tine, Sfinte Vasile, mergand la biserica cu multa evlavie;
Bucura-te, ca tu sfinte, cunoscand cu duhul ca Efrem Sirul este in biserica, ai poruncit arhidiaconului tau sa se duca sa-l cheme la tine in sfantul altar;
Bucura-te, ca acela se apara prin talmaci ca nu ar fi el cel chemat, ci un altul poate; insa tu sfinte ai zis arhidiaconului " mergi si spune strainului monah : Doamne Efrem, vino si intra in sfantul altar, ca te cheama arhiepiscopul "; si apoi l-ai hirotonit diacon zicandu-i sa spuna ecteniile in limba greceasca, ceea ce Efrem a indeplinit;
Bucura-te, mare ierarhe Vasile !

Condacul 11

Buna mireasma lui Hristos facandu-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toata lumea ai umplut de mirosul cel placut al Sfintei Evanghelii; si imbracand vesmantul luminat al arhieriei, ai slujit cu toata vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru; iar noi minunandu-ne de viata ta cea ingereasca, cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 11

Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani pana la soborul al doilea, te-ai retras la mosia ta Arianz, unde ai petrecut o viata de sfintenie, pana la varsta de optzeci de ani, cand Domnul te-a chemat din viata aceasta pamanteasca la imparatia cea cereasca si acolo te bucuri de ostenelile tale si de luptele ce ai avut pentru buna intarire a Bisericii lui Hristos, avand multumirea ca la retragerea ta de pe scunul patriarhal, ai lasat numai o biserica eretica in Constantinopol, iar pe cele ce mai inainte fusesera date arienilor, le-ai readus la starea de mai inainte a dreptcredinciosilor. Deci noi, cinstind pomenirea ta, te laudam cu aceste cantari de lauda :
Bucura-te, Ierarhe Grigorie, mintea cea luminata de Dumnezeu;
Bucura-te, chimval rasunator in toata lumea, a cuvintelor tale teologhicesti;
Bucura-te, curatitorul si starpitorul neghinelor eretice;
Bucura-te, plugarule, care ai arat pamanturile sufletesti ale crestinilor;
Bucura-te, semanatorule al graului dumnezeiesc, care hraneste si satura omenirea crestina;
Bucura-te, adapatorul celor insetati de apa cea vie a Sfintei Evanghelii;
Bucura-te, alauta darului cea de Dumnezeu vestitoare;
Bucura-te, intaritorul cel adevarat al dogmelor parintilor celor dreptcredinciosi;
Bucura-te, carmaci bine priceput al corabiei Bisericii crestinesti;
Bucura-te, rau plin de apele darului;
Bucura-te, noule David, cel ce ai cantat laude alese lui Dumnezeu, Cel slavit in Sfanta Treime;
Bucura-te, mare ierarhe si teologule Grigorie !

Condacul 12

Nou Samuel te-ai aratat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curatia vietii tale si cu marea ta intelepciune; impodobit fiind si cu darul oratoriei, ai fost ca un nou David cantand cu fluierul cel pastoresc al cuvantarii de Dumnezeu, incat s-a putut spune despre tine ca, daca s-ar fi aflat vreo icoana si vreun chip impodobit, acela ai fi tu, Sfinte Grigorie; pentru care si noi eintam lui Dumnezeu impreuna cu tine : Aliluia !

Icosul 12

Dupa atatea veacuri trecute gandindu-ne si noi, Sfinte Ioane, la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului si citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit, ne miram de mintea ta cea luminata si de cuvintele de mangaiere scrise de tine acelui episcop, care pot sluji tuturor crestinilor la cazuri de necazuri si suparari. Tu, Sfinte Ioane Gura de Aur, ai scris episcopului Chiriac acestea : " Vino sa-ti scot rana mahnirii si sa-ti risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amara si grea, iar corabierii, neputand face nimic pentru incetarea furtunii, stau incremeniti, plang, se tanguiesc, se roaga si asteapta sau pieirea lor in valurile marii, sau incetarea furtunii. Nu te mahni, frate Chiriac, ca eu cand am fost izgonit din Constantinopol, nu ma ingrijeam de nimic, ca ziceam intru mine : de este voia imparatesei sa ma izgoneasca, izgoneasca-ma. De va vrea sa ma fierastruiasca, am pilda pe profetul Isaia. De va vrea sa ma arunce in mare, imi voi aduce aminte de profetul Iona. De ii este voia sa ma bage in groapa, am pe Daniil bagat in groapa leilor. De va vrea sa ma ucida cu pietre, am pe Stefan intiaul mucenic, ce a patimit aceasta. De va vrea sa-mi ia capul, am pe Ioan Botezatorul. De va vrea sa-mi ia averea, de o am, s-o ia, caci gol am iesit din pantecele mamei mele, gol ma voi si duce din viata. De as fi placut oamenilor, nu as fi sluga lui Hristos; iar proorocul David ma inarmeaza : Grait-am marturiile Tale inaintea imparatilor si nu m-am rusinat ". Iar noi citind aceste cuvinte ne minunam si-ti aducem aceste laude :
Bucura-te, minte inalta de Dumnezeu insuflata;
Bucura-te, organ de aur ce ai cuvantat mai frumos decat toti inteleptii lumii;
Bucura-te, ca in timpul surghiunului tau multe suferinte si amaruri ai avut;
Bucura-te, ca de la Comane, unde ai fost ingropat, dupa 33 de ani, moastele tale au fost aduse la Constantinopol;
Bucura-te, ca nu ai voit a te lasa ridicat pana cand imparatul Teodosie nu ti-a trimis epistola sa;
Bucura-te, ca aducandu-ti-se moastele tale la Constantinopol au fost intampinate de imparatul si de toti sfetnicii cei mai insemnati ai imparatiei;
Bucura-te, ca moastele tale au fost duse in biserica Sfantului Apostol Toma;
Bucura-te, ca de acolo au fost asezate in biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal;
Bucura-te, ca de la biserica Sfintei Irina moastele tale fiind puse cu racla intr-o careta imparateasca, au fost duse la biserica Sfintilor Apostoli;
Bscura-te, ca in acea biserica patriarhala moastele tale au fost ingropate in sfantul altar;
Bucura-te, ca un bolnav suferind de neputinta a incheieturilor, atingandu-se de racla moastelor tale s-a izbavit cu totul de boala;
Bucura-te, mare ierarhe Ioane Gura de Aur !

Condacul 13

Viata voastra cea sfanta, slujbele cele impodobite, cuvantarile voastre cele mai alese si mai scumpe decat toate avutiile lumii, scrierile voastre, ce sunt ca niste tezaure de cel mai mare pret, v-au facut sa fiti pentru toata lumea crestina cei mai vrednici de toata cinstirea si venerarea noastra, fiind luati de cei mai vrednici pastori ai Bisericii ca pilde de viata curata si sfanta, de mari si neintrecuti luminatori si aparatori ai dreptei credinte, ai vietii celei nemateriale, ai suferintelor si asupririlor la care ati fost supusi de oameni cu cugete rele ce nu va puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome si invidioase; dar voi, sfintilor, pe toate le-ati suferit cu credinta in Dumnezeu, cu intelepciune, cu rabdare, cu postul, cu rugaciunile si cu viata voastra cea nemateriala, pentru care noi, minunandu-ne de taria sufletelor voastre, indraznim a va aduce laude, cantand cu voi lui Dumnezeu : Aliluia !

(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai.

28 ianuarie 2015

ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

Astăzi să întâmpinăm cu bucurie pe cel ce revarsă tuturor izvoare de minuni, întărind pe toţi întru dragostea lui Hristos, pe slăvitul Ignatie. Cu ale sale rugăciuni să ne acoperim de tulburarea fiarelor patimilor, privind cu ochii sufletului spre Soarele dreptăţii. SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL,cununa mărturisirii Apostolilor, plinitorul testamentului iubirii, vasul cel iubit al înţelepciunii lui Hristos, cel ce ca o făclie a dragostei dumnezeieşti s-a înfăţişat în priveliştea lumii, arzând toată materia slujirii idoleşti cu focul cuvintelor sale, cel ce a odihnit în cartea inimii sale gândurile Cuvântului şi s-a adus jertfă fără prihană la masa Hrănitorului vieţii noastre, prin rugăciunile lui neîncetate să aprindă candela inimii noastre cu gândul doririi celor cereşti întru Împărăţia lui Hristos.Ca unul care te-ai adus ca o jertfă curată la masa duhovnicească a Stăpânului, fiind învăluit de flăcările dumnezeieştii iubiri, cu focul rugăciunilor tale, mistuie Sfinte Ignatie, toate gândurile răutăţii, care ne trag pe noi în prăpastia focului veşnic !
Sfinte Ignatie, cel ce cu flacăra gândului iubitor te-ai ridicat la tronul Celui Ce este Iubire desăvârşită şi neajunsă, înalţă făclia gândului meu către cele mai smerite, ca să dobândesc şi eu lumina înţelepciunii.
SFÂNTUL ISAAC SIRUL

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


Cine poate să te laude pe tine, după vrednicie ?
Cine poate să mărturisească lacrimile şi buna pribegie ?
Depărtatu-te-ai de cele ale lumii şi ai câştigat cununa îngerească,
Pentru aceasta pe toţi ai umplut de mireasma cea dumnezeiască..

Cuvintele tale ca nişte raze au luminat cămările inimilor,
Şi întru acestea s-a arătat Soarele dreptăţii ca luminător al gândurilor,
Şi pe noi, cei întunecaţi la minte , ne povăţuieşte la calea mântuirii,
Ca să ne izbăvim de norul patimilor, aducând mulţumire Treimii.

Fericit eşti, căci pe calea nevoinţelor ai urmat lui Hristos,
Şi din mâna lui ai primit cununa slavei cu chip luminos,
Povăţuieşte-ne şi pe noi pe cărarea pocăinţei,
Luminându-ne cu rugăciunea ândul credinţei.

Ca un izvor de înţelepciune ai fost sădit în pământul mântuirii,
Şi ai adăpat pe toţi cei însetaţi de aflarea căii desăvârşirii,
Ca un soare ai strălucit în mijlocul monahilor cinstiţi,
Îmbrăţişând pe toţi cu razele iubirii ce sălăşluiesc întru Sfinţi.

În râurile lacrimilor tale, Părinte, ai înecat gândurile deşarte,
Şi ai ruşinat pe vicleanul semănător al cugetelor moarte,
Pe mine, cel căzut cumplit prin înălţarea minţii,
Mă ridică cu toiagul rugii împletit de toţi Sfinţii.

Potoleşte curgerea neîncetată a gândurilor rele,
Picurând mângâiere peste a mea durere,
Propovăduitor al pocăinţei, te-ai făcut prin trâmbiţa Duhului,
Iar acum străluceşti şi gândul nostru cu lumina Cuvântului.

Mintea mea otrăvită cu gândurile cele deşarte,
O liberează din gândurile patimilor moarte,
Mie, celui osânditor al nedreptăţilor aproapelui meu,
Îndrepteptează-mi gândul spre vederea păcatului greu.CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce cuvinte voi împodobi prăznuirea celui ce s-a arătat izvor al dumnezeieștilor insuflări, podoaba imnografilor, apărătorul neînfricat al dreptei credințe, pe marele Efrem Sirul? Pentru aceasta, te rog, Sfinte, să-mi dai cuvânt a te întâmpina pe tine pe calea Cuvântului și a mă face părtaș mesei duhovnicești întru cinstirea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sporit-ai întru sfințenie, urcând pe treaptele rugăciunii smerite, dar întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să suim pe scara pocăinței.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ceasul judecății lui Hristos pururea contemplându-l cu ochii sufletului, ai revărsat ploi de lacrimi prin care ai slobozit ploaia milostivirii dumnezeiești, de a cărei binecuvântare fă-ne și pe noi vrednici.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din valurile păcatelor scoate-ne pe noi, cei ce alergăm la a Ta milostivire și ne deschide porțile pocăinței, ca să aflăm milostiv pe Cel Ce a dat iertare femeii celei păcătoase.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pus-ai în inima ta treptele înțelepciunii și te-ai suit la cele cerești, unde acum te veselești cu îngerii, bucurându-te de roadele pocăinței tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin glasul rugăciunii neîncetate ai făcut să se pogoare asupra ta mila lui Dumnezeu, Cel Ce te-a întărit a-ți duce crucea smereniei cu nădejdea mântuirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu lacrimile tale ai adus rod însutit în pământul inimii și cuvintele tale ca o ploaie se revarsă ți în țarina sufletelor noastre, mișcându-le spre pocăință și spre lucrarea faptelor mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Roagă-Te să scăpăm noi din primejdii și să ne mântuim sub acoperământul milostivirii Tale neîmpuținate.

Apoi aceste stihiri:
Cu curgerile lacrimilor tale ai înmulțit roadele înțelepciunii în pământul inimii și ai hrănit din destul pe cei flămânzi de Viață, ca să moștenească și ei grădinile roditoare ale Raiului.

Maica Vieții, miluiește pe robii Tăi și îi arată, pe ei, cei rușinați de mulțimea păcatelor, neosândiți la judecata lui Hristos prin îndrăznirea Ta de Maică .

Sedealna

Cu asprimea nevoințelor pocăinței te-ai încununat, tu, cel ce erai pană fină a Duhului și asemenea îngerilor te-ai făcut prin fecioria desăvârșită a minții și a trupului.

Cântarea a IV-a


,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Negura patimilor ai risipit și pe cerul inimii ai văzut strălucind pe Soarele dreptății, Cel Ce veselește și cerul inimilor noastre cu razele milostivirii Sale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te întoarce părinte, dispre cei ce îți cer ajutorul, ci ne fi călăuzitor și înaintemergător pe calea pocăinței.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cetele cerești împreună prăznuiesc cu noi și laudă pe cel ce a fost înger în trup și călăuzitor tuturor pe calea pocăinței.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ridică mâinile Tale la rugăciune și oprește valurile necazurilor care caută să ne tragă pe noi în cele mai de jos ale pământului.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înțelepte cuvinte ai întunecat înșelăciunea ereziilor și ai făcut să se bucure cetele Sfinților pentru tăria ta întru dreapta credință.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenic iubit al episcopului Iacov fiind, ai mers pe urmele păstorului tău cu smerenie și L-ai aflat pe Păstorul păstorilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Vas al înțelepciunii Duhului te-ai arătat, plin de mierea darurilor cerești cu care ai îndulcit inimile cele întristate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Izbăvește-ne pe noi din nevoi, ca Una Ce ai născut pe Mântuitorul lumii, pe Cel Ce din fecioară a răsărit, ca să dezlege păcatul nostru .

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viersuirile tale cele de Dumnezeu insuflate au cucernit cetățile inimilor, aducându-le Împăratului Celui Mare, pe Care roagă-L să ne întărească pe piatra credinței.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu săgețile cuvintelor tale ai doborât eresurile cele vătămătoare de suflet și te-ai înălțat la munții virtuților.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fiind tu cununa imnografilor, Cuvioase Efrem, cu picăturile cuvintelor tale curățește și oglinda inimilor noastre, ca să vedem strălucind pe Împăratul dreptății.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pleacă-Te cu milostivire spre cei ce Te cinstesc pe Tine și ne scoate din toată neputința și primejdia.

Apoi aceste stihiri:
Din grădina înțelepciunii ai cules florile cele mai alese ale gândurilor dumnezeiești, cu mireasma cărora îndulcind sufletele credincioșilor, i-ai izbăvit de viforul eresurilor.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Ceasul judecăţii pururea mai dinainte văzându-l, ai plâns cu amar, părinte Efrem, ca un iubitor de linişte; şi îndemânatic învăţător ai fost cu faptele, cuvioase. Pentru aceasta, părinte preafericite, pe cei leneşi îi ridici spre pocăinţă.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Cuvios Efrem Sirul, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gânduri smerite îngrădindu-te, ai rămas nebiruit de săgețile asupritorului, pe care alungă-l de la cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubitor al fecioriei arătându-te, cu ostenelile trupului ai înfrânat patimile și te-ai făcut sălaș al cugetărilor dumnezeiești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.


Ceasul judecății avându-l izvor de înviere sufletească, te-ai izbăvit de alunecarea în marea păcatelor.


Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Împacă-ne cu Fiul Tău, pe noi, cei ce L-am mâhnit cu ale noastre păcate, ca să ne dea iertare și pacea Sa dumnezeiască.

Cântarea a VIII-a


,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o harfă a Duhului ai veselit cămările inimilor întunecate cu gândurile cele luminate și peste veacuri au călătorit rugăciunile tale cu care se luminează și inimile noastre cele acoperite de vălul întunecat al patimilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din legăturile patimilor te-ai slobozit prin osteneala rugăciunii și adânca smerită cugetare, cu care ajută-ne să trecem și noi râul ispitelor și să ajungem la Izvorul vieții.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu plânsul cel neîncetat ți-ai agonisit bucuria veșnică în ceruri, din care revarsă picături și nouă, cei mult încercați în întristări.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veselește-Te, Preacurată, Ceea ce ai născut cu trup pe Lumina lumii, pe Cel Ce luminează pe cei dintru întunericul păcatelor.

Cântarea a IX-a


Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerenia lui Hristos dobândind, ca un mielușel ai trecut pe calea vieții și în staulul ceresc te-ai sălășluit, petrecând acum cu Păstorul Cel Mare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a Te ruga pentru cei ce te cinstesc pe tine, ca să se izbăvească din legăturile patimilor celor de suflet vătămătoare .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe marea vieții călătorind în corabia rugăciunii, ai rămas netulburat de valurile ispitelor și acum dai mână de ajutor celor cufundați în adâncul păcatelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toate s-au umplut de bucurie văzându-te pe Tine, Mireasă nenuntită purtând în brațe pe Împăratul slavei, pe care Îl roagă pentru mântuirea noastră.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, harfa Duhului, îngerul cel pământesc, soarele imnografilor, slobozind razele darurilor cerești, cununa Cuvioșilor, nu încetați a vă ruga să se mântuiască sufletele noastre.
Porțile cerului ai deschis cu cheia gândului smerit și cu curgerile lacrimilor tale ai plecat spre milostivire pe Cel Milostiv, ca să îți dăruiască ție cununa veseliei celei veșnice .
Turn al smereniei fiind, te-ai înălțat la cele cerești și ai văzut pe Cel Nevăzut, pe Care Îl roagă să ne ridice pe noi din groapa căderii
Cunună a imnografilor fiind, ai împodobit minunat Biserica cu cununi de cuvinte dumnezeiești, cu care se înfrumusețează și cămările inimilor smerite.
Mulțimea lacrimilor tale ca o ploaie a adăpat pământul inimii și l-a făcut roditor de cugete smerite, cu care luminându-ne și noi, aducem slavă Dătătorului a toată bunătatea.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Efrem Sirul şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

Ca unul ce te-ai arătat liră a Duhului, cu unduirile rugăciunii veselește și sufletele noastre cele tulburate de asupririle gândurilor rele.

Petrecând acum cu serafimii și aducând cântare de laudă Făcătorului a toate, adu-Ți aminte de cei ce te cinstesc pe tine pe pământ și ne păzește de toată asupririle patimilor.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.


SURSA
http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/

27 ianuarie 2015

RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...                                    Rugaciunile Sfantului Ioan Gura de Aur (Chrysostom)


                        Doamne, Dumnezeul meu, stiu ca nu sunt vrednic, nici mi se cade, ca sa intri sub acoperamântul casei sufletului meu, pentru ca este desarta toata si surpata, si nu ai la mine loc cuviincios, ca sa-Ti pleci capul; ci pe cum, dintru înaltime pentru noi Te-ai umilit, pleaca-Te si acum la umilinta mea. Si pe cum bine ai voit a Te culca în pestera si în ieslea necuvântatoarelor, asa binevoieste a intra si în ieslea necuvântatorului meu suflet si în spurcatul meu trup.
Si pe cum nu ai socotit a fi lucru nevrednic a intra si a cina împreuna cu pacatosii, în casa lui Simon leprosul, asa binevoieste a intra si în casa sufletului meu celui umilit, al leprosului si pacatosului. Si precum nu ai respins pe pacatoasa, cea asemenea mie, care s-a apropiat si s-a atins de Tine, asa Te îndura si spre mine pacatosul, care ma apropiu si ma ating de Tine. Si precum nu Te-ai scârbit de spurcata si blestemata ei gura, ceea ce Te saruta, asa nu Te scârbi nici de gura mea, si mai spurcata, si mai blestemata, nici de urâte si necurate buzele mele, si de limba mea cea cu totul necurata. Ci sa fie mie carbunele preasfântului Tau Trup si al scumpului Tau Sânge, spre sfintire si luminare si spre întarirea umilitului meu suflet si a trupului, spre usurarea greselilor mele celor multe, spre paza de toata lucrarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea vicleniei si relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adaugarea dumnezeiescului Tau har, si spre dobândirea împaratiei Tale. Ca nu ca un nepasator ma apropriu de Tine, Hristoase Dumnezeule, ci nadajduind întru bunatatea Ta cea nespusa, si pentru ca, stând departe multa vreme de împartasirea Ta, sa nu fiu sfâsiat de lupul cel întelegator. Pentru aceea ma rog Tie: Precum singur esti sfânt, Stapâne, sfinteste-mi trupul si sufletul, mintea si inima, maruntaiele si pântecele, si întreg ma înnoieste, si înradacineaza frica Ta întru madularele mele, si sfintirea Ta fa-o nestearsa din mine. Si fii mie ajutor si sprijinitor, îndreptând în pace viata mea, învrednicindu-ma si de a sta de-a dreapta Ta, împreuna cu Sfintii Tai. Pentru rugaciunile si mijlocirile preacuratei Maicii Tale, si ale preacuratelor Puteri fara de trup care slujesc Tie, si ale tuturor Sfintilor, care din veac bine Ti-au placut. Amin.

ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI IERARH IOAN GURĂ DE AUR

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...
27 ianuarie ....
Astăzi Biserica se împodobeşte cu veşmânt de sărbătoare, şi îşi deschide braţele, ca să primească comoara cea sfinţită a evlaviei, vasul cel de aur al înţelepciunii, vioara teologiei Treimii, izvorul minunilor dumnezeieşti, trâmbiţa cea frumos viersuitoare, vulturul înălţimilor ascunse gândului omenesc, pe cel ce frumos străluceşte în ceata serafimilor, fiind aprins cu focul dumnezeieştii iubirii, pe cel ce cu mireasma cuvintelor sale a alungat toată stricăciunea eresurilor, pe prea lăudat Ioan Gură de Aur. Pe acesta să-l lăudăm şi noi, întinzând glas smerit al inimii: ,,Bucură-te, Sfinte Părinte Ioane, lauda monahilor şi călăuzitorul tuturor pe calea mântuirii, roagă-te neîncetat lui Hristos, Dumnezeului nostru, ca să ne răsară mare milă, împodobind grădina inimii noastre cu florile cuvintelor tale, adăpându-le spre rodire cu ploaia Dumnezeiescului Duh, ca să ne izbăvim de spinii patimilor şi să aducem glas de mulţumire lui Hristos împreună cu roadele faptelor bune ! ”. SFÂNTUL IERARH IOAN GURĂ DE AUR, cel ce cu strălucirea cuvintelor sale dumnezeieşti a luminat icoana Cuvântului aşezată în taina inimii credincioşilor, să odihnească şi în inimile noastre întunecate de păcat raza înţelepciunii celei călăuzitoare spre limanul tainelor Cuvântului.
O, Sfinte Ioane, gura cea de aur a Adevărului, cel ce cu râurile cuvintelor tale ai udat pământul inimilor şi l-ai arătat roditor de faptele virtuţii, cu ploaia rugăciunii tale arată şi inima mea izvor de cuvinte dumnezeieşti.24 ianuarie 2015

PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie)

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


Rugăciunile începătoare

Troparul

Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic; cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi, prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinţă de tot răul.

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul Cuvioasei Xenia

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crucea nebuniei ai ridicat fericită, pentru dragostea lui Hristos, iar acum mie, celui înnebunit de gândurile cele rele, dă-mi slobozire grabnică acum, ca să te cinstesc pe tine cu evlavie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moartea cea neaşteptată a soţului tău te-a făcut pe tine a muri lumii şi sufletul înnoindu-ţi prin pocăinţă te-ai învrednicit de mari daruri de la Hristos, pe care roagă-L să nu lepede în focul cel veşnic sufletele celor ce te cinstesc pe tine .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca una ce ai murit pentru plăcerile lumii şi în hainele soţului răposat te-ai îmbrăcat, ajută-mă pe mine a mă îmbrăca în haina cea curată a pocăinţei, lepădând eu toate peticele patimilor osânditoare.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fiind căzut eu pe cărările patimilor, zac necercetat, dar Tu Preacurată, după pilda samarineanului milostiv, mă ridică şi în cămara rugăciunii Tale tămăduieşte-mi rănile cele sufleteşti.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În haine de ofiţer te-ai îmbrăcat, arătând în chip tainic că te-ai făcut ostaş al Împăratului ceresc, pe Care roagă-L să ne ridice pe noi cei biruiţi în lupta cea duhovnicească, la înălţimea pocăinţei.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sărăcia cea de bună voie ai primit, ca inima ta să sărăcească în gândurile grijilor lumeşti, iar acum pe mine, cel ce sunt sărac de toată fapta cea bună, cu toiagul pocăinţei mă îndreptează fericită, la limanul Adevărului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe cei săraci ai păzit sub aripile rugăciunii tale, iar acum întinde-ne nouă acoperământul milostivirii Cuvântului, ca să nu rămânem lipsiţi de a sa mângâiere şi lepădaţi din cămara de nuntă.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Întunericul minţii mele îl risipeşte cu raza rugăciunii Tale şi-mi dă mie a grăi cu pricepere laude spre împodobirea icoanei fecioriei Tale desăvârşite
Apoi aceste stihiri:
Pe cărarea nebuniei pentru Hristos ai alergat Cuvioasă Xenia, şi întru înţelepciunea cea de sus ai sporit, pe toţi luminând şi povăţuind către viaţa cea mai bună, către care îndreptează şi gândul meu cel amorţit în somnul patimilor.

Maica Cuvântului, nu trece cu vederea pe nevrednicii robii Tăi, cei ce întru nepricepre Te laudă pe Tine, ci întinde-ne mână de ajutor în necazuri şi ne scoate din groapa deşertăciunilor, ca şi de focul cel veşnic să ne izbăvim şi să aflăm prin Tine mare milă.

Sedealna

Ocările celor necredincioşi ai răbdat, dar mâinile îngereşti îţi împleteau cununi de laude, căci cu adevărat asemenea Celui Singur Smerit ai trecut prin furtuna defăimărilor şi ai ajuns acum întru slava cerească.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăbeşte Cuvioasă Xenia, cu rugăciunea ta către Hristos şi dă-mi mie slobozire din temniţa întunecată a patimilor, ca să aflu lărgimea pocăinţei şi mare milă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu darul proorociei te-a încununat Hristos, pe tine, cea defăimată de cei întunecaţi de neştiinţă, iar acum dă-mi mie a vedea întru lumina Duhului mulţimea fărădelegilor mele, ca să mă izbăvesc de vederea focului celui veşnic.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Tot oraşul Saint-Petersburg ai luminat cu razele rugăciunilor tale, căci ca un soare mai mic alergai în urma Soarelui Hristos, către Care îndreptează privirea minţii noastre întunecată de multe deşertăciuni lumeşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Întunericul lenevirii mele îmi înmulţeşte mie tânguirea în întunericul cel veşnic, dar eu nu bag de seamă; pentru aceasta, mai înainte de a pieri, străluceşte-mi Preacurată, lumina pocăinţei.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii ”.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În patul a multe neputinţe zăcând eu, cer acoperământul rugăciunii tale, iar tu, ca ceea ce ai dobândit îndrăzneală de la Hristos, risipeşte tulburarea ispitelor ce m-au cuprins .

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi tot pământul rusesc îţi aduce cântare de laudă, căci cu adevărat ca un luceafăr străluceşti în ceata Sfinţilor ruşi şi pe toţi chemi din negura greşelilor la lumina pocăinţei.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu puterea rugăciunii oraşul cel aglomerat ţi-a slujit ţie ca o pustie, unde sădind florile cugetărilor smerite, te-ai învrednicit a umple pe toţi de smerenia ta, de a cărei mireasmă nu mă lipsi pe mine, cel biruit de multa mândrie.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Numai Tu ai purtat în braţe ca o Maică pe Cel necuprins de legătura gândului îngeresc, pe Care însă roagă-L să pecetluiască inima mea cu adevărul Său.
Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arşiţa şi gerul ai răbdat pentru Soarele dreptăţii Care strălucea pururea pe cerul inimii tale, iar acum din focul ispitelor şi din împietrirea cea rece a inimii scoate-ne pe noi, fericită Maică Xenia.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbrăcămintea şi hrana primite le-ai dăruit celor săraci, căci tu aveai sufletul înveşmântat în haina cea caldă a rugăciunii şi te hrăneai cu înţelegerile cele tainice ale slavei Ziditorului, pe care roagă-l să mă cerceteze cu mila Sa pe mine, cel osândit pentru a mea răutate .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pietre ai cărat noaptea pentru biserica cimitirului care se clădea, având întărire pe Piatra vieţii, cu Care ajută-ne a zdrobi şi noi pruncii gândurilor rele, ca să se înalţe întru smerenie biserica inimii noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

De focul veşnic mă tem, dar a înmulţi răutăţile nu încetez; pe mine, cel căzut în prăpastia multor păcate, ridică-mă cu mâna Ta, punându-mi înaintea spre contemplare icoana pocăinţei.
Apoi aceste stihiri:
Doctorului celui întristat pentru pierderea soţiei i-ai trimis ca mângâiere pe o fecioară din Ohta, binecuvântându-i pentru legătura cununiei. Trupului meu celui întristat de boală dă-i în ajutor un suflet curăţit prin pocăinţă, ca să-l îndemne la lucrarea faptelor mântuirii.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru, că mulţimea celor scârbiţi află mângâieri, nădăjduind la rugăciunile tale, fericită Xenia, că tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş.
Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Cu ploaia rugăciunii tale ai stins focul ce cuprindea casa femeii binecinsitoare, iar acum trimite norul rugilor tale ca să slobozească ploaie binecuvântată spre stingerea focului patimilor mele .

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale , ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o stea împodobind oraşul Saint-Petersburg, ai gonit întunericul necredinţei şi ai povăţuit pe toţi către peştera inimii întru suspinurile pocăinţei.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru lipsuri şi prigoniri ai petrecut, dar ţi-ai ridicat privirea minţii către Cel Ce poate a milui pe cei lepădaţi de lume şi lumina înţelepciunii Acestuia ai urmat.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Masă duhovnicească întinde înaintea celor ce te cinstesc pe tine, ca întru tăria sufletului să ne ostenim a secera spice de cuvinte întru luminată prăznuirea ta.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu aflu odihnă, fiind eu împovărat cu multe păcate grele, dar la acoperământul milostivirii Tale alerg: Mântuieşte-mă Preacurată, cu îndurările Fiului Tău !

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mine, cel învechit în răutate, cu a ta rugăciune mă scoate la lumina pocăinţei, ca păzind cu osârdie poruncile Domnului să aflu minunată milostivire de la Hristos.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În ceasul judecăţii să îmi fi mie apărătoare, căci în toată vremea rău judecând pe cei de aproape însumi am câştigat Judecător prea drept în ceasul osândirii mele.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cetatea ta te cinsteşte cu adâncă evlavie şi se împodobeşte cu minunile tale ca şi cu nişte raze dumnezeieşti, cu care luminează şi cetatea sufletelor noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu cutez eu a cere Ţie daruri mai presus de minte, ştiindu-mă cu totul nevrednic; numai Te rog ca la judecată să-mi fii apărătoare nebiruită, ca să nu mă înghită pe mine, cel adăpat cu multe păcate, focul cel veşnic.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cerut-ai fericită, a fi pomenită de oameni, ca să dobândească ei prin rugăciunile tale mântuire, dar nu ne uita nici pe noi, cei pururea tulburaţi de primejdii cumplite.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maică Xenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Îndemnul tainic al Duhului de a sluji lui Hristos l-ai plinit Cuvioasă, cu osârdie, însă ajută-ne şi pe noi a sluji întru curăţia inimii Celui Ce cheamă pe toţi la plinirea desăvârşirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca una ce petreceai nopţile în rugăciune, înfruntând încă şi gerul şi ispitele demonilor, învaţă-ne şi pe noi a ne ruga, străjuindu-ne cărarea inimii cu a ta rugăciune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Primeşte neputincioasa rugăciune a robilor Tăi şi ne ridică spre vieţuire mai bună, ca să ne învrednicim de primirea în cămara cea tainică a Mirelui Hristos.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe¬ricită și prea nevinovată și Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
"Ceea ce esti mai cinstita...".
Bucură-te, cinstită floare din cununa Sfinţilor nebuni pentru Hristos, vasul cel plin de mirul înţelepciunii duhovniceşti, picură şi asupra mea dar spre a mări cu evlavie vieţuirea ta cea mai presus de înţelegerea omenească.
Ca o ocrotitoare tainică a fecioarelor şi sprijinitoare a soţiilor pe cărările ascultării, nu trece cu vederea pe cei ce cu dragoste prăznuiesc a ta sfântă pomenire spre dobândirea mântuirii.
Întru sărăcia cea desăvârşită te-ai îmbrăcat pentru Cel Ce a sărăcit pentru noi şi ai aflat în ceruri comoară bogată, de unde ne trimite nouă razele înţelegerilor dumnezeieşti.
Nu ai cruţat nici o osteneală pentru mântuirea sufletelor şi de răutate îndemnând pe oameni a se feri, pe Crucea iubirii te-ai răstignit împreună cu Cel Ce ne cheamă pe toţi în jurul mesei iertării.
Deschide-mi mie Sfântă, uşa pocăinţei, mai înainte de a mă înghiţi moartea cea cumplită şi iertare îmi soleşte, ca să nu fiu eu aruncată în focul cel mai de jos pentru neascultarea mea.
Se veselesc îngerii de nevoinţele tale cele nevăzute şi oamenii cu inimi pline de umilinţă te măresc, plecându-şi genunchii sufletelor înaintea icoanei tale ca să le dăruieşti lor prin rugăciunile tale ajutor în cele de trebuinţă, pace sufletelor şi mare milă.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, Preacuvioasa Maică Xenia şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Întristarea inimii mele o depărtează cu a ta sfântă rugăciune şi cu legătura păcii întăreşte sufletul meu cel aspru prigonit de lupii cei înţelegători ai patimilor, ca să te cinstesc cu mulţumire totdeauna.

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Cuvioasă Xenia, ceea ce ai purtat cu bucurie jugul cel uşor al lui Hristos şi ai primit în inima ta mângâierile tainice ale Duhului, sufletul meu cel încercat în focul multor ispite îl înrourează cu rugăciunea ta, dăruindu-mi mie strălucirile virtuţilor încercate în răbdare .

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (25) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (1) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (2) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (10) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (2) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (2) Acatistul Sfantului Nicolae (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (3) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (7) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (2) Alexandru Pesamosca (2) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (7) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (5) BISERICI (35) BUNA VESTIRE (3) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (3) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CITATE DESPRE RABDARE (1) CITATE DIN FILOCALIE (1) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (32) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 Decembrie) (4) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (4) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (2) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (14) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) Despre Frică (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (2) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (4) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (5) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (3) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (12) Despre PREOTUL DUHOVNIC (2) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) Despre Sfanta Impartasanie (1) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (7) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (15) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) DUCEŢI-VĂ SĂ VĂ ARĂTAŢI PREOŢILOR (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Fuga in Egipt (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (121) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Legenda Sfântului Valentin (3) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (5) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (16) MINUNI.. (59) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (2) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) OSÂNDIRE DE SINE SI EGOISM (1) PAR. ILIE CLEOPA (3) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (4) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (5) PARINTELE ARSENIE BOCA (53) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (17) PARINTELE CLEOPA (44) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (2) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (37) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (7) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (2) PARINTELE VISARION IUGULESCU (3) Părintele Ardenie Boca (1) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) Pelerinaj Israel (1) PILDE (127) PILDE CRESTINE (17) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (87) POEZII ..IISUS HRISTOS (14) Poezii cu Preot Ioan (24) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (11) POEZII DE CAMELIA CRISTEA (4) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (18) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (45) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (8) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Poezii de Vasile Militaru (1) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (2) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmi (2) Psalmul 50 (al lui David) (1) Psaltirea (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (2) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (87) Rugăciune catre Sfantul Ilie (3) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (2) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (3) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie... (2) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (2) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (4) SARBATORI (27) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (2) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) Sf. Ignatie Teoforul (4) SF. IOAN BOTEZATORUL (14) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (3) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) Sfanta Ana (5) SFANTA CUVIOASĂ PARASCHEVA (11) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (2) SFANTA FILOFTEIA (11) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Iulia (1) SFANTA LITURGHIE (2) Sfanta Lucia (3) Sfanta Macrina (1) Sfanta Marina (5) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (10) Sfanta Salomeea (1) Sfanta Tatiana (3) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) SFANTA XENIA (5) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (5) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (2) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (8) Sfantul Ap.Timotei (5) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (3) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (3) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Dimitrie al Rostovului (1) SFANTUL DUMITRU (13) Sfantul Efrem Cel Nou (3) Sfantul Eftimie cel Mare (1) Sfantul Emilian (1) Sfantul Fanurie (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (3) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) Sfantul Haralambie (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (5) SFANTUL ILIE (9) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (5) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) Sfantul Ioan de Kronstadt (1) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (10) SFANTUL IOAN SCARARUL (3) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Isidor Pelusiotul (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (2) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) Sfantul Maxim Mărturisitorul (1) SFANTUL MINA (12) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (43) SFANTUL NICOLAE (20) Sfantul Nil Dorobantu (1) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (15) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) Sfantul Sava (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (11) Sfantul Serafim de Virita (3) SFANTUL SILUAN ATONITUL (3) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (13) SFANTUL STEFAN (10) Sfantul Stefan cel Mare (4) SFANTUL STELIAN (8) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (4) Sfantul Teodosie cel Mare (3) Sfantul Teodosie de la Brazi (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (2) Sfantul Valentin (ORTODOXUL) (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (19) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (15) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (42) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (6) SFATURI PENTRU VIAŢA DUHOVNICEASCĂ (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (2) Sfânta Muceniţă Agnia (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ PARASCHEVI (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfânta Teodora de la Sihla (2) Sfântul Siluan Atonitul... (1) Sfântul Antonie cel Mare (6) SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERU VÂLCEA (1) Sfântul Apostol Filip (6) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul apostol Luca (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (2) SFÂNTUL CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) SFÂNTUL CUVIOS ONUFRIE CEL MARE (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (11) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (2) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (2) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare. (1) Sfântul Ioan Botezătorul (19) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (2) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (5) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (6) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) Sfântul Moise Etiopianul. (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (5) Sfântul Nicolae Velimirovici (3) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (2) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (7) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (207) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (3) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (12) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (14) Sfintii Atanasie si Chiril (3) SFINTII CHIR SI IOAN (3) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (3) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (4) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (6) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (3) Sfinții Mucenici Pavel şi Iuliana (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sf.Mare Mucenic Mina (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9)

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI