23 februarie 2016

ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF, IACOB ȘI DAVID PROOROCUL

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


CONDAC 1

Veniți să ne adunăm în mijlocul Bisericii și să lăudăm într-un glas pe cei care au fost cinstiți de Însuși Cuvântul, pe dreptul Iosif, Sfântul Iacob, fratele Domnului și Sfântul Prooroc David și să le cântăm: Bucurați-vă, slujitori vrednici ai tainelor Cuvântului !

ICOS 1

Astăzi Biserica se veselește, prăznuind pe cei care în felurite chipuri au slujit Cuvântului, și împodobește icoana prăznuirii lor cu cântări ca acestea:
Bucurați-vă, luceferi strălucitori pe cerul Bisericii;
Bucurați-vă, văzători ai tainelor mai presus de minte;
Bucurați-vă, vistierii ale rugăciunii celei curate;
Bucurați-vă, bogăție nerăpită a milostivirii;
Bucurați-vă, mijlocitori pentru pacea lumii;
Bucurați-vă, pomi răsăriți în pământul Vieții;
Bucurați-vă, cărți cuprinzătoare ale gândurilor Cuvântului;
Bucurați-vă, case întemeiate pe temelia iubirii;
Bucurați-vă, pietre nesfârâmate de ploaia ispitelor;
Bucurați-vă, jertfe vii aduse pe rugul rugăciunii;
Bucurați-vă, luminarea iubitorilor de înțelepciune;
Bucurați-vă, cununi ale Bisericii biruitoare;
Bucurați-vă, slujitori vrednici ai tainelor Cuvântului !

CONDAC 2

Sfinte și drepte Iosif, tu singur ai fost ales a fi părinte Celui Ce este Fiul Tatălui și L-ai ocrotit încă de la nașterea Sa, ca să mântuiască pe toți cei care cu dragoste Îi cântă: Aliluia !

ICOS 2

Toiagul tău a înflorit, după voia Tatălui, fiind singurul vrednic a lua la tine ca logodnică pe Maica Fecioară, și a o ocroti pe ea, iar noi, minunându-ne de taina lucrată prin tine, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-Te, că te-ai făcut părtaș lucrării dumnezeiești;
Bucură-Te, că ai luat la tine pe Maica Luminii;
Bucură-Te, că te-au supus voii Domnului;
Bucură-Te, minunat ocrotitor al Pruncului dumnezeiesc;
Bucură-Te, solitor pentru mântuirea celor ce ți se roagă;
Bucură-Te, izvor neîncetat de bucurie duhovnicească;
Bucură-Te, vrednic ocrotitor al Celui Atotputernic;
Bucură-Te, icoană a gândurilor cuvioase;
Bucură-Te, liman de mângâiere al bătrânilor;
Bucură-Te, purtător al înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-Te, mană cerească împărțită credincioșilor;
Bucură-Te, liniștea celor tulburați de ispite;
Bucură-Te, Sfinte Iosif, vrednic ocrotitor al Pruncului Iisus !
CONDAC 3
Fiu bun ai fost dreptului Iosif, fericite Iacob, și cu tatăl tău ai mers în Egipt alături de Pruncul Iisus cu credință tare în Cel Căruia cetele îngerești Îi cântă: Aliluia !
ICOS 3
Frate al Domnului ai fost, fericite, ostenindu-te spre paza poruncilor Domnului și cu fapte bune ai împodobit viața ta, pentru care te cinstim și noi aducând podoabe de laude ca acestea :
Bucură-Te, frate al Celui Care S-a întrupat pentru noi;
Bucură-Te, lăcaș minunat al darurilor de sus;
Bucură-Te, blând următor al faptelor Adevărului;
Bucură-Te, izvor al cuvintelor înțelepciunii;
Bucură-Te, ascultător al poruncilor Domnului;
Bucură-Te, pahar de taină al Vieții;
Bucură-Te, propovăduitor al Învierii Stăpânului;
Bucură-Te, rușinarea celor cufundați în rătăcire;
Bucură-Te, mângâierea celor scârbiți;
Bucură-Te, nădejdea celor ce așteaptă mântuirea;
Bucură-Te, vas de aur al Mântuitorului;
Bucură-Te, scară către lumina Soarelui ceresc;
Bucură-Te, Sfinte Iacob, frate următor al jertfei Mântuitorului !

CONDAC 4

Adâncurile înțelepciunii dumnezeiești ți s-au descoperit ție, Sfinte David, și în psaltire ai așezat toate gândurile cele bune, lăsându-le moștenire celor care cântă Stăpânului: Aliluia !

ICOS 4

De la turma cea necuvântătoare ai fost luat, fericite Părinte David, și în scaunul împărătesc ai fost așezat, preînchipuind taina Păstorului Celui Mare și Împăratului tuturor, Care ne luminează și pe noi a te mări așa :
Bucură-Te, că Domnul a căutat spre smerenia ta;
Bucură-Te, că de la turma necuvântătoare te-a luat;
Bucură-Te, că ai fost pus spre povățuirea turmei cuvântătoare;
Bucură-Te, că ai împodobit cu virtuțile tale scaunul împărătesc;
Bucură-Te, că ai proorocit în psalmi despre Arhiereul Cel Mare;
Bucură-Te, că toate le-ai judecat cu înțelepciune;
Bucură-Te, că ai lăudat pe Domnul neîncetat;
Bucură-Te, că ne-ai arătat pilda pocăinței;
Bucură-Te, că te-ai făcut părtaș milei Domnului;
Bucură-Te, că din belșug te-ai împărtășit din darurile cerești;
Bucură-Te, alăută veșnic cântătoare a tainelor înțelepciunii;
Bucură-Te, sălaș al minunilor Celui Preaînalt;
Bucură-Te, Sfinte David, carte a proorociilor minunate!

CONDAC 5

Fost-ai dăruit de Dumnezeu Fecioarei Maria, ca să păzești cinstea Celei fără de prihană și te-ai învrednicit a fi martor minunii Nașterii Celui Vechi de zile, cântând Domnului împreună cu îngerii: Aliluia !

ICOS 5

Mers-ai să plinești porunca cezarului fericite, și în peșteră a născut Fecioara pe Cel Ce este Mântuirea noastră, de a Cărui slăvită naștere și tu minunându-te, fericite, ai dat slavă Ziditorului și ai cunoscut taina cea mai presus de taină pentru mântuirea neamului omenesc, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-Te, că la început ai fost luptat de îndoială, dar ai fost luminat;
Bucură-Te, că Domnul ți-a descoperit prin înger neprihănirea Fecioarei;
Bucură-Te, că ai luat-o la Tine și ai ocrotit-o din porunca Domnului;
Bucură-Te, că te-ai făcut slujitor al tainei mântuirii lumii;
Bucură-Te, că foarte te-ai bucurat de vederea Pruncului ceresc;
Bucură-Te, că în brațe ai luat pe Cel Care ne poartă pe noi;
Bucură-Te, că ai slăvit pe Cel Care ne-a mângâiat pe noi;
Bucură-Te, că și tu așteptai mântuirea neamului căzut;
Bucură-Te, că te-ai veselit de vederea Fiului Tatălui;
Bucură-Te, căci cu dragoste ai slujit Mântuitorului;
Bucură-Te, că ai păzit pe Fecioara de orice defăimare;
Bucură-Te, că Domnul ți-a răsplătit ostenelile;
Bucură-Te, Sfinte Iosif, vrednic ocrotitor al Pruncului Iisus !

CONDAC 6

Sfinte Iacobe, pentru râvna ta întru mărturisirea Adevărului ai fost chemat și la cinstea de episcop, ocupând cel dintâi scaunul Ierusalimului și cântând Domnului cu frică și cutremur: Aliluia !

ICOS 6

Pe cei care huleau adevărului i-ai mustrat, fericite, nesuferind a fi defăimată calea Adevărului Care pentru noi S-a jertfit, iar Domnul a răsplătit jertfa ta, iar noi îți aducem în dar laude ca acestea:
Bucură-Te, că Fiu al lui Dumnezeu pe Hristos ai mărturisit;
Bucură-Te, că nu te-ai temut de cei robiți înșelăciunii;
Bucură-Te, că ai apărat cu putere adevărul credinței;
Bucură-Te, că ai revărsat râuri de înțelepciune;
Bucură-Te, că bine ai povățuit turma încredințată ție;
Bucură-Te, că Sfinții Apostoli foarte te cinsteau;
Bucură-Te, că frate de seamă Domnului ai fost;
Bucură-Te, că nu te-ai lepădat de El în încercări;
Bucură-Te, că ai luat Crucea Stăpânului cu bucurie;
Bucură-Te, că nimic nu te-a împiedicat de la mărturisire;
Bucură-Te, a cetății Ierusalimului ocrotitor;
Bucură-Te, rugător osârdnic pentru cei ce te cinstesc;
Bucură-Te, Sfinte Iacob, frate următor al jertfei Mântuitorului !

CONDAC 7

Pentru blândețea și smerenia ta Domnul te-a ales împărat peste poporul Său și cu frică ai slujit Celui de Care se cutremură cetele serafimilor cântându-I cu bucurie: Aliluia !

ICOS 7

Din lucrarea celui rău ai alunecat în păcat, întinându-ți sufletul cu desfrânarea și uciderea, dar mai apoi îndoită pocăință ai adus, plângând cu amar căderea ta și rămânând peste veacuri pildă de adâncă pocăință pentru cei care te laudă așa:
Bucură-Te, că ai plâns cu amar pentru păcate;
Bucură-Te, că ai cunoscut învierea din păcat;
Bucură-Te, că Domnul nu te-a lăsat în cădere;
Bucură-Te, că ai cerut curățirea de fărădelegi;
Bucură-Te, că pururea ai avut înainte păcatul spre a te smeri;
Bucură-Te, că nu ai avut pace până nu ai aflat iertare;
Bucură-Te, că pentru smerenia ta Domnul te-a miluit;
Bucură-Te, că Dumnezeu a primit pocăința ta;
Bucură-Te, că nu te-a lăsat să te cufunzi și mai mult în păcat;
Bucură-Te, că în psalmi ai cântat toate durerile tale;
Bucură-Te, că și nouă ne-ai lăsat rugăciuni de pocăință;
Bucură-Te, că ești mijlocitor pentru orice suflet greșit;
Bucură-Te, Sfinte David, carte a proorociilor minunate!

CONDAC 8

Cu săgeata îndoielii cel rău te tulbura, Sfinte Iosif, dar Domnul nu te-a lăsat în nedumerire, ci ți-a descoperit că Cel zămilsit întrânsa este de la Duhul Sfânt, ca să cânți cu bucurie: Aliluia !

ICOS 8

Domnul te-a povățuit Sfinte Iosif, trimițându-ți în vis pe Sfântul Înger, ca să duci Pruncul și pe Maica Sa în Egipt, păzindu-i de sabia mâniei lui Iord, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-Te, că ascultător ai fost poruncii dumnezeiești;
Bucură-Te, că pe Cel Născut în peșteră L-ai dus în Egipt;
Bucură-Te, că ai avut călătorie binecuvântată de Domnul;
Bucură-Te, căci cu dragoste ai înconjurat pe Prunc;
Bucură-Te, că ai păzit viața Pruncului de răutatea lui Irod;
Bucură-Te, că ai slujit Acestuia cu multă înțelepciune;
Bucură-Te, că Domnul ți-a răsplătit ostenelile tale;
Bucură-Te, că El te-a primit în lăcașurile slavei Sale;
Bucură-Te, că în inimă ai păstrat taina nașterii Adevărului;
Bucură-Te, că ai mulțumit Domnului pentru chemarea sfântă;
Bucură-Te, că întru toate te-ai supus voii Domnului;
Bucură-Te, că ești rugător fierbinte pentru cei ce te cinstesc;
Bucură-Te, Bucură-Te, Sfinte Iosif, vrednic ocrotitor al Pruncului Iisus !

CONDAC 9

De pe aripa templului ai fost aruncat Sfinte Iacob, și mai apoi cu lemn ai fost omorât, dar toate le-ai răbdat pentru dragostea Adevărului, Căruia neîncetat Îi cântăm : Aliluia !

ICOS 9

Moarte mucenicească ai primit pentru Cel Care S-a jertfit pe Cruce pentru mântuirea noastră, iar noi lăudând înțelepciunea și jertfa ta spre slava lui Dumnezeu, Își cântăm așa:
Bucură-Te, că cea dintâi Sfântă Liturghie Bisericii ai lăsat;
Bucură-Te, că ai împodobit scaunul de episcop al cetății sfinte;
Bucură-Te, că și mai mult sufletul ți-ai împodobit cu virtute;
Bucură-Te, că drept împărțitor al averii părintești ai fost;
Bucură-Te, că nu te-ai temut de mânia celor care au răstignit pe Domnul;
Bucură-Te, că ai prmit cu bucurie moartea mucenicească;
Bucură-Te, că strălucești cu putere în slava cea cerească;
Bucură-Te, că te rogi fierbinte pentru cei ce te cinstesc;
Bucură-Te, că stai aproape de Stăpânul rugându-L pentru noi;
Bucură-Te, că ne mângâi cu blândețe în necazurile noastre;
Bucură-Te, că Domnului ai slujit cu râvnă până la sfârșit;
Bucură-Te, că Mântuitorul Hristos te-a primit întru odihna Sa;
Bucură-Te, Sfinte Iacob, frate următor al jertfei Mântuitorului !

CONDAC 10

Sfinte David, cu bărbăție ai răbdat prigonirile, punându-ți nădejdea în purtarea de grijă a Domnului, Căruia și noi cântăm : Aliluia !

ICOS 10

Primit-ai mustrarea proorocului Natan și pocăință adâncă ai adus Domnului, care ți-a dat părinteasca iertare și te-a arătat icoană a pocăinței adevărate, iar noi la acoperământul rugăciunii tale alergând, cerem să ne mijlocești iertare, pocăință și mare milă, ca să-ți cântăm așa :
Bucură-Te, că ai fost împodobit cu diadema înțelepciunii;
Bucură-Te, că ai stins focul mâniei Domnului cu izvorul pocăinței;
Bucură-Te, că Stăpânul a căutat spre tine cu milă;
Bucură-Te, că ai vorbit cu Dumnezeu în înțelepciunea psalmilor;
Bucură-Te, căci cu dreptate ai slujit ca rege;
Bucură-Te, că ai proorocit și în psalmi pe Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că așteptai cu dor plinirea profeției;
Bucură-Te, că Biserica se împodobește cu cântările tale;
Bucură-Te, că ne ești mijlocitor fierbinte la tronul ceresc;
Bucură-Te, că ne solești nouă pocăință;
Bucură-Te, că te-ai bucurat de vederea Mântuitorului în iad;
Bucură-Te, că ai văzut lumina Celui Care a sfărâmat porțile iadului;
Bucură-Te, Sfinte David, carte a proorociilor minunate!

CONDAC 11

Cu multă râvnă ați slujit Mântuitorului, nedând dormitare ochilor voștri și ați fost răsplătiți cu bogate daruri, intrând în bucuria Celui Căruia cetele îngerești Îi cântă neîncetat: Aliluia !

ICOS  11

Fiind noi săraci de orice faptă bună, din smerita vistierie a sufletelor noastre aducem vouă aceste neînsemnate cântări de laudă, cerând ocrotirea rugăciunilor voastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic:
Bucurați-vă, propovăduitori ai Adevărului;
Bucurați-vă, scuturi nebiruite ale înțelepciunii de sus;
Bucurați-vă, mângâierea noastră în necazuri;
Bucurați-vă, solitori grabnici pentru a noastră mântuire;
Bucurați-vă, rușinarea celor care hulesc Adevărul;
Bucurați-vă, stâlpi de nădejde ai credincioșilor;
Bucurați-vă, propovăduitori ai întrupării Cuvântului;
Bucurați-vă, jertfe bineplăcute aduse pentru dragostea Ziditorului;
Bucurați-vă, povățuitori de taină pe calea mântuirii;
Bucurați-vă, pilde vii ale vieții celei mai presus de lume;
Bucurați-vă, odihna Părintelui ceresc;
Bucurați-vă, vistierii ale darurilor Duhului;
Bucurați-vă, slujitori vrednici ai tainelor Cuvântului !

CONDAC 12

Întru odihna Domnului ați intrat, fericiților Părinților, mărind pe Cel Care v-a ales pe voi să slujiți tainelor Sale, iar noi cu mulțumire cântăm Domnului : Aliluia !

ICOS 12

Ca unii care ați aflat îndrăzneală înaintea Mântuitorului Hristos și Îl vedeți nemijlocit stând pe scaunul slavei, nu încetați a vă ruga și pentru mine, păcătosul, ca să aflu iertare de păcate și milă în ceasul judecății și să cânt vouă unele ca acestea:
Bucurați-vă, rugători pentru pacea lumii;
Bucurați-vă, ceruri înțelegătoare ale slavei Domnului;
Bucurați-vă, flori pline de mireasma sfințeniei;
Bucurați-vă, fierbinți rugători către Focul neapropiat;
Bucurați-vă, lumini strălucind din Lumina neapusă;
Bucurați-vă, slava drepților lui Hristos;
Bucurați-vă, propovăduitori ai arătării Cuvântului;
Bucurați-vă, trâmbițe ale mărturisirii celei adevărate;
Bucurați-vă, odihna iubitorilor de liniștire;
Bucurați-vă, povățuitori către Lumina neapropiată;
Bucurați-vă, glasuri propovăduitoare ale Vieții;
Bucurați-vă, cununi ale slavei neapropiate;
Bucurați-vă, slujitori vrednici ai tainelor Cuvântului !

CONDAC 13

O, Sfinților Iosif, Iacob și David, treime de Sfinți, rugați-vă Domnului să ne dăruiască nouă răspuns bun la înfricoșătoarea Sa judecată, ca să ne învrednicim și noi a-I cânta cu mulțumire și duhovnicească bucurie : Aliluia !

9 februarie 2016

Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui
Hristos ...

                                                  Versiune AUDIO AICI.

Rugăciunile începătoare:

În Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curățeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău.

Doamne, miluieşte! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre precum şi noi iertăm greșiţilor noştri. Și nu ne lăsa pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești Mântuirea neamului omenesc!

                TROPARUL

Părinte Arsenie, pisc de sfințenie,
Brad Înălțimilor, Înger Luminilor,

Intră și-adastă în casa noastră
și curățește aceste ferestre!

Și astă glastră, prea omenească,
fire de iască, fă să-nflorească!

Astă făptură, plină de ură,
cățea nebună, fă-o mai bună!

Ia-ne cu Tine la Cel Ce Ține
a lumii fire cu-a Sa Iubire!

Să ne dea nouă o viață nouă!
Să ne aline de-al lumii „bine”!

Într-o câmpie cu flori o mie,
unde Crăiasă-i a Sa Mireasă!

                           CONDACUL 1

Pentru rugăciunile Sfinților Brâncoveni, cum singur ai mărturisit,

Domnul pe meleagurile noastre te-a rânduit,
ca să aperi Credința în vremuri de mare chin
și să ne dai să gustăm din al Mirelui vin.

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

ICOSUL 1

Bucură-te, copilule însingurat,
care calea cea bună ai ales și ai urmat!

Bucură-te, copilule crescut fără mângâieri,
care ai știut ce să vrei și ce să ceri!

Bucură-te, că la Vața de Sus,
semn de viață Domnul te-a pus!

Bucură-te, că maica ta te-a închinat
încă din pântec Marelui Împărat!

Bucură-te, copilule de moți,
din poienile verzi de sub munții stâncoși!

Bucură-te, că de mic te-ai arătat înțelept,
ai citit, ai învățat și te-ai făcut deștept!

Bucură-te, că ne chemi în Sălaș de Lumină
și ne-nveți să ne rupem de tină!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                             CONDACUL 2

Nu ți s-a-mplinit visul de a deveni aviator,
pentru că Domnul îți hărăzise un mult mai înalt zbor.

Ca să te rogi în Cer pentru România
și să cânți cu noi toți „Aliluia!”

ICOSUL 2

Bucură-te, tinere curat,
că în Lumina Duhului ai umblat!

Bucură-te, că, prin Rugăciune și Post,
te-ai înălțat în fruntea neamului nost!

Bucură-te, că în lume n-ai călcat,
ci ai stat în cămin și ai studiat!

Bucură-te, că Teologia
ți s-a așternut pe suflet precum iia!

Bucură-te, că Artele Frumoase
ți-au fost ale sufletului alinări și miresme!

Bucură-te, că ai urmat și cursuri de medicină,
ca să le fii oamenilor vindecare deplină!

Bucură-te, că la Mântuire
ne chemi să ajungem prin tine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                          CONDACUL 3

La Muntele Athos ți s-a arătat
Măicuța Domnului, în chip minunat.

Și ai primit darul de a înțelege cerește,
ca să strigi pentru noi: „Doamne, miluiește!”


ICOSUL 3

Bucură-te, că pe muntele cel înalt
Măicuța Domnului de mână te-a purtat!

Bucură-te, că pe vârful cel împietrit
Sfântul Serafim din Sarov v-a primit!

Bucură-te, că ai avut duhovnic minunat,
venit la Athos din Cerul cel Preaînalt!

Bucură-te, copilule crescut fără mamă
care ai fost îndrumat de a Cerului Mireasă diafană!

Bucură-te, Părinte, ascuns în Cuvinte,
rupt de a lumii răsuflare fierbinte!

Bucură-te, că ai reușit
să-ți pui viața lumească la zid!

Bucură-te, că prin inima ta
Rugăciunea va trece pururea!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!


                         CONDACUL 4

Întors în țară, ai fost trimis la Mănăstirea Sfinților Brâncoveni,
să o ridici din paragini și să-i înalți pe făgărășeni.

Tu i-ai învățat să-și albească și sufletele, nu numai iia
și să-I cânte Lui Dumnezeu „Aliluia!”

ICOSUL 4
Bucură-te, ctitor de mănăstiri sufletești,
care pe toți cei necăjiți îi primești!

Bucură-te, duhovnic minunat,
care știi viața omului și drumul de urmat!

Bucură-te, cunoscătorul gândurilor omenești
așezat la ale sufletelor noastre ferești!

Bucură-te, călugăr nemaivăzut,
deasupra pământului de Duhul ținut!

Bucură-te, ajutătorul celor ascunși în păduri
de ale satanei roșii securi!

Bucură-te, că în focul acelui rău
s-a călit ca oțelul Duhul Tău!

Bucură-te, că, prin tine,
Dumnezeu a coborât la a țării mulțime!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                             CONDACUL 5

Securiștii te-au dus la pușcăria din Brașov
sperând să te poată lua în bătaie de joc.

Dar prin tine li s-a arătat, neomenește,
puterea Celui Căruia Îi cântăm „Doamne miluiește!”

ICOSUL 5

Bucură-te, că mașina securiștilor nu a pornit
până nu te-au lăsat să-ți iei ce ai dorit!

Bucură-te, că ai făcut pușcărie în rasa călugărească,
iar paznicii nu au putut să te oprească!

Bucură-te, că unor paznici necredincioși
le-ai spus ce aveau femeile de la poartă în sacoși!

Bucură-te, că securiștii s-au înspăimântat
de puterea pe care ți-a dat-o Marele Împărat!

Bucură-te, că nu te-ai dezis de a Legiunii ființă,
ci i-ai lăudat pe gardiști pentru Credință!

Bucură-te, căci curajul tău nezdruncinat
și pe șeful pușcăriei l-a tulburat!

Bucură-te, că, prin tine,
beznele s-au umplut de lumine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                            CONDACUL 6

Mai apoi ai fost dus la Canalul
Dunăre – Marea Neagră,

unde mulți vrăjmași ai satanei
au fost atârnați de a morții grea creangă.

Dar și acolo tu ai răspândit Mărturia
și i-ai învățat pe toți să cânte „Aliluia!”

ICOSUL 6

Bucură-te, că la Canal te-au pus șef de echipă,
iar tu le-ai arătat a Domnului iubire nesfâșită!

Bucură-te, că făceai două norme pe zi,
ca unul dintre oamenii tăi să se poată odihni!

Bucură-te, că la înmormântarea mamei tale ai venit,
deși erai și la Canal, bine păzit!

Bucură-te, Ziane, Jiane, „Cel care vine”,
că Domnul Hristos te-a primit pe tine!

Bucură-te, Arsenie, Arsenios, „Cel bărbat”,
că în Numele Domnului ai ars și ai lucrat!

Bucură-te, că ai stat la Canal și după eliberare,
ca să le fii deținuților pâine și sare!

Bucură-te, că, prin tine,
cei jertfiți s-au umplut de iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!


                               CONDACUL 7

Văzând că puterea ta îi aruncă mereu în neștire,
securiștii te-au mai lăsat o vreme să-ți faci a ta menire.

La Prislop, între ale Țării Hațegului păduri de poveste,
ai cântat Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

ICOSUL 7

Bucură-te, că și pe măicuțe le-ai învățat
drumul ascuns către Cel Preaînalt!

Bucură-te, că aici ai început să pictezi limpeziri,
icoane unduite în albe gândiri!

Bucură-te, că românii te-au urmat pe pământ
cu dragostea cuvenită unui sfânt!

Bucură-te, că și la Prislop
ai strâns mare de oameni într-al Duhului Foc!

Bucură-te, că securiștii ți-au urât bărbăția
și au hotărât să-ți ia preoția!

Bucură-te, că ai rămas preot al Lui Hristos
și din mormânt mărturisești și mai frumos!

Bucură-te, că, prin Tine,
țara s-a păstrat în iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!


                                 CONDACUL 8

Securiștii te-au făcut „pictor de gradul trei”,
iar tu pe Sfânta Treime ai predicat-o-n scăpărări de ulei…
în pictura Bisericii Drăgănescu, care redă Bucuria
cu care ai strigat Lui Dumnezeu: „Aliluia!”

ICOSUL 8

Bucură-te, că la Biserica Drăgănescu ai pictat
cu vopselele Celui Preaînalt!

Bucură-te, că întreaga țară a venit să te vadă,
ca s-o îndrepți către a Domnului nadă!

Bucură-te, că i-ai pictat pe sfinți cum i-ai văzut,
în Lumina fără sfârșit și fără început!

Bucură-te, Pictorul Cereștilor Cumpene
care L-ai pictat pe Domnul Hristos în suflete!

Bucură-te, că înainte de Praga rusească
te-ai rugat ca România nimic să nu pățească!

Bucură-te, că preotul cel ales
a văzut lacrimile tale în Altar și a înțeles!

Bucură-te că și Bucureștiul a trecut
prin sufletul tău, către Cel Neîncăput!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                                 CONDACUL 9

Ultimii ani ți i-ai petrecut la Sinaia,
la masa de piatră admirând lumina și ploaia.

Vedeai munții cum se tânguiau fumegând în ferestre
și-I cântai Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

ICOSUL 9

Bucură-te, călugăr ascuns,
că ai mărturisit pe al Cerului Uns!

Bucură-te, învățător al Căii Mântuirii,
că Domnul ți-a dat Harul Vorbirii!

Bucură-te, că ai stat la mesele tăcerii
rugându-te pentru Clipa Învierii!

Bucură-te, aviator al Sfântului Duh,
care de păsări ai fost ridicat în văzduh!

Bucură-te, predicator minunat,
de care și lupii au ascultat!

Bucură-te, propovăduitor al Sfântului Maslu,
că ți s-a scris numele în cerul albastru!

Bucură-te, că, prin tine,
lumea își reintră în fire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                                 CONDACUL 10

La Prislop ai fost sădit în pământ, ca o adevărată minune
și o mare mulțime te-a petrecut către poarta spre cealaltă lume…
Dar tu ai rămas cu noi, să ne alini durerea, să ne întețești bucuria,
ca să cântăm Lui Dumnezeu împreună: „Aliluia!”

ICOSUL 10

Bucură-te, sfânt nemaivăzut,
că mari minuni la groapa ta s-au făcut!

Bucură-te, că însuți ai apărut acolo, în chip de femeie îngerească,
iar cel care scrie poate să mărturisească!

Bucură-te, că acolo lucrezi în toți
și din filosofi necredincioși ai făcut preoți!

Bucură-te, că mormântul tău a înflorit
dincolo de loc și dincolo de timp!

Bucură-te, că o mulțime fără sfârșit
vine să vadă locul unde te prefaci adormit!

Bucură-te, că întărești Credința acestui neam
cu o lucrare fină, de ceasornicar!

Bucură-te, Părinte Arsenie,
și ne ridică din orice mizerie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                                  CONDACUL 11

Părinte Arsenie, minunat doctor fără de arginți,
care ne vindeci și azi, de acolo, dintre sfinți,
arată-ne Drumul cel desprins din poveste
ca să strigăm cu Tine: „Doamne miluiește!”

ICOSUL 11

Bucură-te că ai vindecat fata purtată în roabă
și ai făcut-o a Domnului sclavă!

Bucură-te, că ai vindecat boli grele și rare,
de s-au înspăimântat medicii de puterile tale!

Bucură-te, că pe toți ne întărești
binecuvântând din Porțile Împărățești!

Bucură-te, că ai avut ucenici
care au devenit ai Domnului mucenici!

Bucură-te, că slujeai Liturghia plângând,
iar lumea tremura, toată într-un gând!

Bucură-te, Sfânt tare în Credință,
că Aceasta a fost chiar a Ta ființă!

Bucură-te, că Porunca Lui Dumnezeu
a fost sângele Tău!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                                   CONDACUL 12

Numai Domnul știe toate minunile tale,
pentru că multe au fost făcute în tăcere

iar cele care s-au arătat oamenilor
au fost pentru întărire și nădejde în Înviere.
Acum, când necuratul își întețește mânia,
strigă alături de noi: „Aliluia!”

ICOSUL 12

Bucură-te, Sfântul Ardealului,
că ai învins oastea dușmanului!

Bucură-te, călugăr de lacrimi și fier,
că te-ai înălțat la al cerului Cer!

Bucură-te, Părinte minunat,
că pentru neamul tău ai lucrat!

Bucură-te, Pictor de Cuvinte Duhovnicești,
că pe Cel Fără de sfârșit Îl mărești!

Bucură-te, că Domnul Hristos
ni te-a dat spre al nostru folos!

Bucură-te, al Domnului Uns,
al României Rege Ascuns!

Bucură-te, pisc de sfințenie,
mare făcător de minuni, Arsenie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

                                    CONDACUL 13

Sfânt minunat, nu lua aminte
la ale noastre sărace cuvinte…

Nu te uita cât suntem de goi,
ci pune toată rugăciunea ta pentru noi!

Ca să ne-mbrăcăm și noi în lumini de zăpadă
și să-I aducem Domnului ceruta roadă!

(CONDACUL 13 se spune de trei ori. Apoi se spun iar CONDACUL 1 și ICOSUL 12
și se încheie cu una dintre rugăciunile
DE AICI sau cu Troparul de la început.)

Autor: Fratele Începător Marius (Ianuș)


Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (21) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (2) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (10) Acatistele zilelor săptămânii (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (3) Acatistul Sfantului Nicolae (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (3) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (6) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (2) Alexandru Pesamosca (2) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (5) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICI (35) BUNA VESTIRE (2) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CITATE DESPRE RABDARE (1) CITATE DIN FILOCALIE (1) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 Decembrie) (4) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (2) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (2) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (3) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (5) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (3) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (12) Despre PREOTUL DUHOVNIC (2) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) Despre Sfanta Impartasanie (1) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (7) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (12) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (121) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (5) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (16) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (2) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) OSÂNDIRE DE SINE SI EGOISM (1) PAR. ILIE CLEOPA (3) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (4) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (5) PARINTELE ARSENIE BOCA (50) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (17) PARINTELE CLEOPA (44) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (33) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (1) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (127) PILDE CRESTINE (16) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (87) POEZII ..IISUS HRISTOS (14) Poezii cu Preot Ioan (17) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (11) POEZII DE CAMELIA CRISTEA (4) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (14) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (40) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Poezii de Vasile Militaru (1) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (2) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmi (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (2) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (3) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (2) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (3) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie... (2) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (3) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (2) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (4) SARBATORI (27) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (2) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) Sf. Ignatie Teoforul (4) SF. IOAN BOTEZATORUL (14) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (5) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (11) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Iulia (1) Sfanta Lucia (3) Sfanta Macrina (1) Sfanta Marina (5) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Salomeea (1) Sfanta Tatiana (3) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) SFANTA XENIA (5) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (5) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (2) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (8) Sfantul Ap.Timotei (5) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (3) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (3) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Dimitrie al Rostovului (1) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (3) Sfantul Eftimie cel Mare (1) Sfantul Emilian (1) Sfantul Fanurie (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) Sfantul Haralambie (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (5) SFANTUL ILIE (9) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (5) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (10) SFANTUL IOAN SCARARUL (3) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Isidor Pelusiotul (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (2) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) Sfantul Maxim Mărturisitorul (1) SFANTUL MINA (10) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (40) SFANTUL NICOLAE (20) Sfantul Nil Dorobantu (1) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (14) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) Sfantul Sava (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (11) Sfantul Serafim de Virita (3) SFANTUL SILUAN ATONITUL (2) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (13) SFANTUL STEFAN (9) Sfantul Stefan cel Mare (4) SFANTUL STELIAN (8) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (3) Sfantul Teodosie de la Brazi (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (16) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (14) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (41) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (5) SFATURI PENTRU VIAŢA DUHOVNICEASCĂ (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ PARASCHEVI (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfânta Teodora de la Sihla (2) Sfântul Antonie cel Mare (5) SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERU VÂLCEA (1) Sfântul Apostol Filip (4) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul apostol Luca (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (2) SFÂNTUL CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) SFÂNTUL CUVIOS ONUFRIE CEL MARE (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (8) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (2) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (2) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare. (1) Sfântul Ioan Botezătorul (16) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (2) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (4) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (6) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) Sfântul Moise Etiopianul. (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (5) Sfântul Nicolae Velimirovici (3) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (2) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (7) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (207) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (3) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (13) Sfintii Atanasie si Chiril (3) SFINTII CHIR SI IOAN (3) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (3) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (4) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (6) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) Sfinții Mucenici Pavel şi Iuliana (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sf.Mare Mucenic Mina (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (1)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI