29 ianuarie 2015

TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...
SFINŢII TREI IERARHI- TREIMEA BINECUVÂNTĂRILOR ARHIEREŞTI, CE FAC LUCRĂTOARE DARURILE DUMNEZEIEŞTI

 Veniţi toţi cei ce iubiţi podoabele Sionului ceresc să cinstim pe cetăţile cuvântătoare, Care pe temelia Cuvântului zidindu-se, fost-au întărite de virtuţile mântuitoare. Pe arhiereii care au risipit întunericul trimitând ca nişte săgeţi razele înţelepciunii cereşti, Pe legătura întreită a inimii Bisericii, care cu puterea dogmelor a întărit cetele creştineşti, Pe Marele Vasile, cel ce s-a făcut trâmbiţă dumnezeiască pentru dragostea lui Hristos, Să-l mărim împreună cu Sfântul Grigorie, al Treimii vas plin de mirul cuvântului luminos, Şi cu aceştia şi pe Sfântul Ioan, cel cu totul îmbrăcat cu haina aurită a Duhului Sfânt, Treimea cea binecuvântată a arhiereilor s-o slăvim ca pe o comoară dăruită de Cuvânt. Mintea lui Hristos având, ca dintr-un izvor al Luminii slobozeaţi razele înţelepciunii, Care vă luminau noaptea vieţii pământeşti şi vă povăţuiau ocârmuirea corăbiei Treimii, Lăcaşurile inimii împodobindu-le cu legăturile virtuţilor v-aţi umplut de binecuvântarea lui Hristos, Care stând pe tronul inimii voastre ca un Împărat, conducea tainic Biserica la limanul cel luminos. Trupul şi duhul vostru l-aţi supus cu totul nevoinţelor, aducându-vă jertfă Celui mărit de cetele îngereşti, Şi ajungând pe vârful muntelui rugăciunii aţi primit din mâinile dumnezeieşti tăbliţa legii duhovniceşti, Pe aceasta citindu-o cu ochii inimii, aţi făcut-o lucrătoare prin viaţa voastră înălţată pe altarul jertfei, Şi pe popor bine l-aţi povăţuit cu toiagul cuvântului, ca să urmeze fără abatere căile mântuitoare ale Vieţii. Ce laude vrednice de înălţimea vieţuirii voastre poate mintea omenească a împleti ? În faţa slujirii voastre luminate de Cuvântul, se cuvine mai degrabă a ne smeri. Norii grei ai ispitelor ce pururea cern ploaia pătimirii împovărând mintea mea neputincioasă, Îi risipiţi cu lumina voastră, venind de la Răsărit ca trei luceferi încununaţi cu slavă dumnezeiască. Să nu fiu lepădat de la masa milostivirii Domnului pentru a mea vieţuire cu totul necurată, Ci cu rugăciunile voastre agonisiţi şi pentru mine îndurările Celui Ce m-a chemat la petrecerea creştinească. Deşi sunt stricat de păcat şi cu haină întunecată mi-am îmbrăcat sufletul, nu mă depărtaţi de la bucuria prăznuirii voastre, Ca cei ce pocăinţa în mijlocul Bisericii aţi râvnit, pe mine cel rătăcit, nu mă lăsaţi singur pe cărările întunecoase. Ci în cămara rugăciunii voastre mă luaţi, curăţind în râul nevoinţelor voastre sufletul meu cel cu haină întinată, Ca cei ce cu veşmântul strălucitor al Luminii v-aţi îmbrăcat şi toată lumea aţi povăţuit-o la vieţuire curată. În chip de mulţumire primiţi neputincioasa laudă, îndurărilor Cuvântului făcându-mă părtaş, Şi trecând cu vederea nepriceperea mea, îngăduiţi-mi a sta în cămara rugăciunii ca un smerit nuntaş. Ca trei flori cu totul dumnezeieşti aduceţi înaintea Treimii aceeaşi mireasmă a sfinţeniei, Şi în roua lacrimilor voastre aţi fost aşezaţi, în pământul ce vă făgăduia darul slobozeniei. Cu haina arhierească aţi fost îmbrăcaţi şi cu veşmântul rugăciunii voastre aţi acoperit pământul, Şi sub umbra înălţimilor îngereşti aţi contemplat cele ce covârşeau cu totul gândul. Ca trei scaune cu totul de aur sunteţi aşezaţi la masa duhovnicească a Treimii, Paharele pline de nectarul virtuţilor aduceţi ca dar, ca să fie binecuvântate de picăturile Luminii Cuvintele voastre, pe care le-aţi odihnit în taina inimii le aduceţi la ospăţul împărătesc, De acestea se îndulcesc şi îngerii şi măresc cu bucurie pe Domnul, zburând la tronul ceresc. Ca trei oglinzi în care se răsfrânge acelaşi chip al Cuvântului v-aţi arătat, Voind a vă jertfi pentru Hristos ca să vedeţi faţă către faţă pe Împărat, Cu roua lacrimilor de iubire v-aţi încununat, arătând lumina chipului dumnezeiesc, Şi toate tainele le-aţi înfăţişat limpede, ca nişte oglinzi lucrate în chip ceresc. Ca trei luceferi aţi strălucit pe cerul Ortodoxiei, fiecare aprins de la făclia Cuvântului, O ! Cum Soarele Hristos se lasă de voi toţi îmbrăţişat în acelaşi timp, eclipsând înţelegerea gândului ? Spre ziua neapusă călătoreşte neîncetat Cuvântul dreptăţii ca luminătorul pururea neobosit Şi toate cetele de Sfinţi le cheamă să-L urmeze, făcându-Se pentru fiecare povăţuitor nestins. Ca trei icoane străluciţi, chemând la aceeaşi urmare a Cuvântului, În voi îşi reflectă puterea Acelaşi mare luminător al gândului. Calea desăvârşită către cer ne arătaţi prin a voastră icoană luminată, Cu rugăciunile voastre străluciţi şi viaţa mea cea cu totul întunecată. Ca trei stâlpi ai propovăduirii v-aţi înălţat, sprijinind inimile credincioşilor, Şi Biserica o întăriţi prin rugăciunile voastre cele ce risipesc vânturile eresurilor, Pe temeila Cuvântului fiind zidiţi, nu v-aţi plecat sub tirania celor netemători de Dumnezeu, Şi Crucea nevoinţelor purtându-o, aţi ruşinat toată lucrarea ascunsă a celui rău. Ca trei imne dumnezeieşti aţi zburat cu aripile dorului la tronul Celui Preaînalt, Şi luând aminte la tămâia rugăiunii voastre, Domnul cu multe daruri v-a luminat. Acordurile îngereşti se împreunează cu cântările aduse de coarzile sufletului, Care la fiecare atingere a gândului slobozeşte cântări mai presus de puterea gândului. Ca nişte mlădiţe bine roditoare aţi răsărit în via lui Hristos, aducân strugurii mântuirii, Care puşi în potirul sufletului au fost sfărâmaţi ca să fie aduşi ca jertfă dulce Treimii, Aceste roade văzându-le poporul mulţumea Celui Ce a binevoit să reverse ploaia milostivirii, Care face să răsară roade nevăzute chiar şi în mijlocul tulburării lumii. Ca trei porţi ale mântuirii deschise cu cheia arhierească v-aţi arătat, Şi inimile credincioşilor le descuiaţi prin rugăciunea în chip luminat, Tainele cele înalte cu cheia gândului smerit ca pe nişte perle le-aţi deschis, Iar acum vă bucuraţi cu cetele îngerilor, săltând cu bucurie împrejurul mesei duhovniceşti, Şi poarta înţelegerii deschideţi credincioşilor cu ale voastre sfaturi părinteşti. Ca trei vase pline de mirul Duhului Sfânt sunteţi aşezate pe masa Treimii, Adăpaţi şi inimile noastre, odihnindu-vă pe masa inimii ce vă întinde gândurile iubirii. Ca nişte vase pline de roua rugăciunii, vă revărsaţi pe pământ în chip minunat, Şi câmpia inimii distrusă de arşiţele patimilor o înduliciţi cu apa sfinţită de Împărat. Ca trei potire ale Cuvântului sunteţi aşezate pe altarul cel dumnezeiesc, Şi umplându-vă de milostivire, revărsaţi tuturor mirul cel ceresc Stropind cu roua Duhului inima mea cea chnuită de neştiinţă, Faceţi să răsară şi în mine sămânţa cea binecuvântată de umilinţă. Ca trei palate ale înţelepciunii străluciţi înaintea Celui Ce va zidit, Şi pe temelia rugăciunii aduceţi toată jertfa gândului smerit, În lăcaşurile inimilor voastre odihnesc razele toborice ale Luminii Şi sub vălul rugăciunii voastre se adăpostesc toţi rugătorii Treimii. Întru voi Hristos a revărsat neîncetat din vasul darurilor dumnezeieşti cu îndestulare, Şi pământul virtuţilor lucrându-l cu sapa rugăciunii, aţi încununat nevoinţa ostenitoare, Aflând comoara darurilor în adâncime, aţi deschis-o cu cheia gândului smerit, Şi,o, minune ! Lumina ce strălucea orbitor îşi vestea razele în tot pământul adormit. Toată înţelepciunea agonisindu-o prin osteneli stăruitoare, v-aţi arătat stâlpi ai Ortodoxiei, Căci pe temelia Cuvântului fiind aşezaţi, grabnic aţi defăimat prin cuvânt urzeala ereziei. Cu penelul gândului încerc să zugrăvesc din cuvinte icoana voastră dumnezeiască, Dar nepriceput fiind întru cuvânt şi având o viaţă cu totul întinată şi lumească, Nu reuşesc a împleti cuvânt vrednic de cinstirea voastră arhierească, Raza bucuriei faceţi să se resfrângă şi în inima mea neputincioasă, Ca slobozindu-mă de sub întunericul patimilor să cânt la a voastră prăznuire, Şi cuvânt de laudă aducând în dar, să plinesc datoria cea îndemnată de iubire. Bucură-te, Comoara întreit luminătoare a Bisericii lui Hristos, Cetatea cea nebiruită de al ereziei val cu totul neputincios Oglindă a Luminii în care se înfăţişează acelaşi chip dumnezeiesc, Cartea a sfinţeniei în care s-a cuprins taina mai presus de înţeles, A credincioşilor tărie nebiruită de năvălirile vrăjmaşului, Altare ale jertfei în care s-a auzit frumuseţea cea lină a glasului Împăratului, Chimvale ale pocăinţei îndreptând pe om, pe căi mântuitoare, Stăpâni ai legilor duhovniceşti, alese cu dreaptă socoteală, Glasul ierarhilor lui Hristos ce urmează buna rânduială. Alăute ale Duhului, chemând pe toţi la desăvârşire, Îngerii în trup sloboziţi de legătura de pătimire, Cântec tainic ce umple înălţimile de daruri duhovniceşti, Poartă a cuvântului străjuită de binecuvântări arhiereşti. Cu acoperământul rugăciunilor voastre ocrotiţi Biserica de viforul ereziilor stricătoare, Şi întăriţi cetăţile sufletelor care nădăjduiesc spre rugile voastre cele stăruitoare, Râurile cuvintelor voastre coboară din cer peste toţi cei ce vă cinstesc cu bucurie, Şi cununi se împletesc celor ce nevoinţa voastră o urmează cu veselie. Împodobiţi Biserica cu vălul de lumină al dumnezeiştilor voastre rugăciuni Şi împreună cu îngerii stând la tronul Sfintei Treimi mijlociţi, aducând cereşti măriri. În inima mea cea pururea neroditoare rugaţi-vă Domnului să aşeze cuvânt dumnezeiesc, Şi cu apa din izvorul rugăciunilor voastre fiind stropit, să aducă rod duhovnicesc. Viforul ispitelor mă viscoleşte şi mintea mea pururea cadea în groapa păcatelor, Cu puterea rugăciunii voastre, sloboziţi-mă din amarul chin al patimilor. Mintea mea cea cu totul stricată slobozeşte cuvinte neînţelepte, ca rod al prostiei, Raza înţelepciunii voastre să-mi lumineze inima cea întunecată, deschizându-i porţile veşniciei. Biserica se încununează cu laudele aduse celor ce au împodobit-o cu frumuseţea slujirii arhiereşti, Căci mirul Cuvântului picurând în vasele inimilor voastre v-au arătat plini de miresme îngereşti, La înălţimea virtuţilor v-aţi ridicat şi ca în nişte cărţi în sufletele voastre Cuvântul a aşezat legea iubirii, În jurul acesteia concentrând toate nevoinţele v-aţi arătat vrednici purtători ai darurilor Treimii. Pe cel ce a acoperit cu veşmântul arhieresc Biserica ameninţată de vântul eresurilor, Pe crinul cel împărătesc plin de mireasma sfinţeniei, pe marele Vasile, să-l lăudăm cu florile cuvintelor : Bucură-te, altar al jertfei celei înalte înconjurat de tămâia rugăciunii, Cetate a înţelepciunii în care s-au odihinit tainele nepătrunse ale Luminii, Tâlcuitor al cuvântului cules din grădina darurilor împărăteşti, Poartă a sfinţeniei străjuită de cântări dumnezeieşti, Tron al minţii pe care se aşează ale Treimii raze iubitoare, Vultur al înălţimilor taborice înconjurând tainele luminătoare, Stâlp de foc în jurul căruia zboară cu evlavie serafimii, Lauda tuturor Sfinţilor celor ce înconjoară porţile Luminii, Cer al inimii pe care odihneşte Soarele dreptăţii, Pod al rugăciunii pe care au urcat cuvintele Vieţii, Oglindă a sfinţeniei în care se privesc chipurile strălucirii îngereşti, Casă a Dumnezeiescului Duh cu acoperiş împodobit cu gânduri dumnezeieşti. Pe Sfântul Grigorie, cel ce cu podoaba înţelepciunii a strălucit marginile pământului, Să-l lăudăm împletind cu stăruinţă, ajutaţi de îngerii, un buchet al gândurilor Cuvântului : Bucură-te, scaun al înţelepciunii aşezat la înălţimea tronului Treimii, Păstorul cel înţelept ce călăuzeşte cuvintele minţii în staulul inimii, Vas strălucitor al Cuvântului plin de mană îngerească, Băutura cea dulce ce răcoreşte setea dumnezeiască, Împreună liturghisitor cu îngerii pe valurile de lumină ale veşniciei, Purtătorul glasului dumnezeiesc ale cărui raze cheamă la vrednicia arhieriei, Mir de mare preţ scos din vistieria Împăratului tuturor, Privighetoare a Cuvântului cu glas luminător, Imn dumnezeiesc pe portativul inimii smerite, Liman al pocăinţei la care ajung corăbiile gândurilor umilite, Teologul Treimii, ce călăuzeşte Biserica ca pe o mireasă la Tronul împărătesc, Luminătorul marginilor pământului cu rugăciunile ce urcă pe raza gândului dumnezeiesc. Pe cel ce a alinat dorul inimii Bisericii cu cuvintele sale într-un gând iubitor să-l mărim, Pe Ioan, cel cu gura sfinţită de strălucrile Cuvântului cu guri nevrednice să-l cinstim : Bucură-te, izvorul al tainelor dumnezeieşti ce umpli paharele inimii, Steaua cea cerească ce povăţuieşte gândurile noastre la limanul Luminii, Munte al pocăinţei lucrat cu ostenelile gândurilor rugătoare, Temelia mângâierii Bisericii prin gura cea dulce grăitoare, Privighetoarea cea cu glas îngeresc ce străluceşte razele imnelor, Cetate împărătească zidită din pietrele strălucitoare ale cuvintelor, Gura ce izvorăşte râuri pline de comori duhovniceşti, Gând coborât în adâncul înţelepciunii dumnezeieşti, Oglină îngerească a inimii în care a strălucit taina cea înălţătoare, Lucrătorul veşmântului pocăinţei din cuvinte cereşti pentru Biserica pătimitoare, Roua cea tainică ce stinge toată durerea din inimile cele necăjite, Cununa laudelor ce înfrumuseţează creştetul Bisericii de Cuvântul fericite. Nevrednicele laude primindu-le cu îngăduinţă, acoperiţi cu veşmântul vostru Biserica lui Hristos, Şi păzindu-o de valurile ereziilor, daţi tuturor trecere lină spre scaunul cel împărătesc, Cu serafimii cântând la Tronul dumnezeiesc, nu ne uitaţi pe noi, cei încă sub povara necazurilor vieţii, Ci mijlociţi să ajungem la odihna cea dumnezeiască, surpând toate ispitele semănătorului morţii.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (11) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) Aducerea Moaştelor Sfinţilor Chir şi Ioan (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (2) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (27) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (83) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (7) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (5) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (27) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (4) SFANTUL ILIE (8) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (8) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (39) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI