12 decembrie 2014

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie)

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


                                               CONDACUL 1

Cu ce flori de cuvinte vom presăra calea rugăciunii, cea străbătută pururea de milostivul ierarh al lui Hristos spre a da mână de ajutor celor necăjiți, sau cu ce cântări vom împodobi Biserica întru prăznuirea păstorului vrednic al Trimitundei; întru nepricepere fiind noi, din pricina întunecării minții, năzuim numai la lumina cântărilor de : Aliluia !

                                            ICOSUL 1

Darul Duhului odihnindu-se peste tine, având în inimă neîncetata pomenire a Cuvântului, cu binecuvântarea Tatălui, ai mărturisit înaintea tuturor înțelepciunea Preasfintei Treimi, mustrând pe ereticii cei fără de socoteală; ca unul ce ai fost învrednicit a descoperi o rază din taina Treimii, miluiește-ne pe noi, nevrednicii, ca să scoatem din vistieria inimii laude ca acestea:

Bucură-te, că ai zugrăvit prin faptă o rază din taina Treimii;
Bucură-te, că ai fost purtat de aripile Duhului la înălțimi cerești;
Bucură-te, scaun înalt al înțelepciunii Treimii;
Bucură-te, că în corabia rugăciunii ai trecut marea acestei vieții;
Bucură-te, oglindă întru care s-a închipuit taina Treimii;
Bucură-te, minte sfințită de Înțelepciunea Cea de sus;
Bucură-te, că inima ta s-a arătat tron al Treimii;
Bucură-te, foc în care s-a ars pleava eresurilor;
Bucură-te, coif al smereniei biruitoare;
Bucură-te, căci cu toiagul rugăciunii ai despărțit marea patimilor;
Bucură-te, podoaba cea strălucită a Trimitundei;
Bucură-te, sprijinul celor răniți de înșelăciunea celui rău;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                  CONDACUL 2

Cu îngerii te-ai întrecut întru slujirea Ziditorului, fiind ca un cărbune aprins de focul iubirii dumnezeiești, cu care aprinde și candela inimilor noastre cufundate în întuneric, ca să cântăm Domnului: Aliluia !

                                   ICOSUL 2

Păstor al oilor necuvântătoare ai ales a fi, dar pentru prisosul smereniei tale, Păstorul Cel Bun te-a chemat la păstorirea oilor celor cuvântătoare, care într-un glas te laudă pe tine și te încununează cu cântări ca acestea:

Bucură-te, lauda bisericii lui Hristos;
Bucură-te, călăuzitor al celor din întunericul neștiinței;
Bucură-te, comoara iubitorilor de Sfinți;
Bucură-te, că în scaunul arhieriei ai stat cu smerenie;
Bucură-te, vrednic următor al celor trei ierarhi ai Bisericii;
Bucură-te, turn al smeritei cugetări;
Bucură-te, icoana păstorului celui blând;
Bucură-te, călăuzitorul cetelor creștinești spre Împărăția cerurilor;
Bucură-te, vas întru care Stăpânul a turnat untdelemnul înțelepciunii;
Bucură-te, comoară a darurilor duhovnicești ale Treimii;
Bucură-te, poarta mântuirii multor suflete;
Bucură-te, că nu ai dat somn ochilor tăi până nu te-ai unit cu Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                        CONDACUL 3

Fiind întrarmat cu sabia Duhului și purtând coiful înțelepciunii, ai biruit toate săgețile vrăjmașului nevăzut și te-ai făcut vrednic de a fi primit în ceata celor ce cântă lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia !

                                           ICOSUL 3

Darul tămăduirilor ai dobândit de la Hristos pentru viețuirea ta întru adâncă smerenie și întru dragoste prisositoare, deci revarsă și asupra noastră ploaia milostivirii tale și vindecă durerile noastre sufletești și trupești, ca să te cinstim cu aceste smerite cântări:

Bucură-te, că darurilor Cuvântului te-ai învrednicit;
Bucură-te, izvor de tămăduiri nesecat;
Bucură-te, mângâierea sufletelor rănite de păcat;
Bucură-te, chezășuitorul pocăinței celor greșiți;
Bucură-te, râu al minunilor dumnezeiești;
Bucură-te, solitorul neostenit al mântuirii păcătoșilor;
Bucură-te, cununa evlaviei drepților;
Bucură-te, că ți-ai sfințit cămara sufletului cu miruri de rugăciune;
Bucură-te, că ai stat cu smerenie înaintea Părintelui duhurilor;
Bucură-te, că nu ai cruțat trupul de aspre nevoințe;
Bucură-te, văzătorule al gândurilor ascunse ale Stăpânului;
Bucură-te, că bolile trupului le-ai cufundat în marea rugăciunii tale;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                           CONDACUL 4

Smerenia și iubirea curată pentru poporul încredințat ție au rodit însutit, prin multe minuni întărind credința în sufletele celor ce cântau Domnului: Aliluia !

                                          ICOSUL 4

Când seceta adusese mare pagubă turmei tale, dar mai ales seceta sufletească uscase toată nădejdea din lanurile inimilor, tu, Sfinte Spiridoane, prin ploaia rugăciunii tale, ai făcut să se coboare ploaie binecuvântată peste pământ, iar toți s-au grăbit să-ți aducă ploaia laudelor duhovnicești :

Bucură-te, izvor de binecuvântări cerești;
Bucură-te, ploaie sfințitoare a rugăciunii;
Bucură-te, că oprești valurile ispitelor;
Bucură-te, că ai oprit seceta cu ploaia rugăciunii;
Bucură-te, că seceta patimilor o stingi cu ploaia smereniei;
Bucură-te, că întărești pe cei lipsiți de apărare;
Bucură-te, ploaia pocăinței celor greșiți;
Bucură-te, că oprești năvala gândurilor rele;
Bucură-te, cununa poporului smerit;
Bucură-te, vasul cel sfințit al rugăciunii;
Bucură-te, cărarea mântuirii credincioșilor;
Bucură-te, corabia rugăciunii celor înțelepți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                       CONDACUL 5  

Cu fluierul rugăciunii tale ai călăuzit turma ta către izvoarele darurilor dumnezeiești, din care adapă acum și pe cei ce cântă Stăpânului a toate: Aliluia !

                                                 ICOSUL 5

Cu cheia rugăciunii tale ai închis mai apoi cerul, oprind ploaia cea prisositoare, iar inimile închise în împietrire le-ai deschis cu raza Cuvântului, ca să vadă Lumina neapusă Care umbrește pe cei ce te cinstesc așa:

Bucură-te, că stăpânești peste stihii;
Bucură-te, că cerul ai închis cu rugăciunea;
Bucură-te, că inimile le deschizi spre cunoașterea Cuvântului;
Bucură-te, că dai belșug de ploaie în vreme de secetă;
Bucură-te, că oprești curgerea peste măsură a apelor;
Bucură-te, că nu-ți închizi inima dinspre suspinurile poporului necăjit;
Bucură-te, că păzești pe toți de foamete cu hrana rugăciunii tale;
Bucură-te, că ai pururea milă față de cei lepădați;
Bucură-te, blândețe nebiruită de răutatea noastră;
Bucură-te, carte a smereniei pilduitoare;
Bucură-te, grabnica izbăvire a celor de patimi biruiți;
Bucură-te, candelă a milostivirii pururea luminătoare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                         CONDACUL 6

Cu tămâia rugăciunii tale ai veselit corturile inimilor ce așteptau pe Arhiereul Cel Mare, Căruia cetele îngerești îÎi înalță neîncetat jertfa cântărilor de: Aliluia !

                                        ICOSUL 6

Foametea ai stârpit din popor cu ale tale smerite rugăciuni și ai dărâmat hambarele strângătorilor de grâu, ca toți să se îndestuleze de mila Celui Ce este Pâinea vieții și să îți aducă ție flori de cântări ca acestea :

Bucură-te, că ai hrănit poporul în vreme de foamete;
Bucură-te, că nu ai trecut cu vederea lacrimile săracilor;
Bucură-te, că belșug de hrană ai dăruit celor lipsiți;
Bucură-te, sabie a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, că pe cei lacomi ai pedepsit;
Bucură-te, vistierie a milostivirii Stăpânului;
Bucură-te, că ai auzit suspinurile celor din nevoi;
Bucură-te, că te înduri și de noi, cei păgubiți;
Bucură-te, bogăția cea neîmpuținată a celor săraci;
Bucură-te, că potolești foametea cea duhovnicească prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că sufletele pustiite de păcat le ridici din întristare;
Bucură-te, că ne povățuiești pe noi către masa Împăratului ceresc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                   CONDACUL 7

Nu știm ce să lăudăm mai mult: smerenia ta cea mai presus de gând, înțelepciunea cea revărsată din darul Cuvântului, milostivirea către cei săraci, dragostea cea către toți, și întru nepricepere fiind, doar înălțăm cu mulțumire Ziditorului tău cântarea de : Aliluia !

                                               ICOSUL 7

Nevoind a lăsa pe cel sărac să plece de la tine deznădăjduit și mai întristat decât venise, șarpele l-ai prefăcut în aur și i l-ai dat lui, iar noi mirându-ne de minunea lucrată de Dumnezeu prin mâinile tale, numai îți aducem cântări de bucurie ca acestea:

Bucură-te, că lacrimile celui sărac le-ai prefăcut în bucurie;
Bucură-te, că șarpele în aur l-ai prefăcut;
Bucură-te, că materia s-a supus la rugăciunile tale;
Bucură-te, îmbogățitorul celor săraci;
Bucură-te, că te îngrijești de cei lipsiți;
Bucură-te, că umpli vistieriile inimii cu gânduri smerite;
Bucură-te, că pe mulți săraci ai scos din lipsă;
Bucură-te, bucuria celor împovărați cu sărăcia;
Bucură-te, untdelemn pururea curgător al milostivirii;
Bucură-te, blândețe ce veselește sufletele încercate;
Bucură-te, că ai mângâiat pe cel sărac;
Bucură-te, că din lipsă l-ai scos cu minunea ta;
Bucură-te, și ne miluiește și pe noi, cei nedreptățiți de cei lacomi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                         CONDACUL 8

Curgerile râului ai oprit cu curgerea rugăciunii tale, iar noi, aducem Domnului întru cinstea ta curgerea cântărilor de: Aliluia !

                                         ICOSUL 8

Pe femeia cea desfrânată, care fără rușine căuta să se apropie de tine, cu mustrarea ta ai adus-o la pocăință și la mărturisirea păcatului ei, iar noi, rușinându-ne de sărăcia sufletelor noastre, cu bogate laude voim a te îndupleca spre a ne soli nouă iertarea păcatelor :

Bucură-te, glasul pocăinței celor greșiți;
Bucură-te, că prin mustrare pe cea desfrânată ai îndreptat;
Bucură-te, că nu ai suferit petrecerea ei în păcat;
Bucură-te, că mustrarea ta i-a fost înaintemergătoare pocăinței;
Bucură-te, că pe mulți i-ai izbăvit din cursele desfrânării;
Bucură-te, că ne povățuiești a ne feri de tot păcatul trupesc;
Bucură-te, că ne pui înainte smerenia ca leac de vindecare;
Bucură-te, că pe cei smeriți îi păzești de alunecare;
Bucură-te, că vindeci bolile noastre din păcate;
Bucură-te, far călăuzitor la limanul pocăinței;
Bucură-te, că ai avut minte curățită de gândurile spurcate;
Bucură-te, că ne povățuiești a iubi curăția minții;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                        CONDACUL 9

Gurile hulitorilor de Dumnezeu ai astupat cu înțelepciunea ta la Sinodul ecumenic, iar pe bine credincioși ai întărit cu zidul rugăciunilor tale, ca să cânte ei Stăpânului cu mulțumire: Aliluia !

                                        ICOSUL 9

Cu fiica ta cea moartă ai vorbit, întrebându-o despre locul unde a pus banii, iar noi, minunându-ne de faptele credinței tale neclintite, te rugăm să ridici și sufletele noastre omorâte de păcat din mormântul nesimțirii, ca să îți aducă laude ca acestea:

Bucură-te, că nu ai ținut seama de hotarul morții;
Bucură-te, că ai vorbit cu cea din mormânt;
Bucură-te, descoperitorule al tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, grabnic ajutătorul celor păgubiți ;
Bucură-te, moștenitor al cămărilor cerești ;
Bucură-te, că puterea darului lui Hristos întru tine s-a vădit;
Bucură-te, că pe mulți scoți din groapa neputințelor;
Bucură-te, scară a rugăciunii împodobită de laude îngerești;
Bucură-te, că Domnul plinește cererile tale degrabă;
Bucură-te, făclie a smereniei luminătoare a toată lumea;
Bucură-te, că asculți rugăciunile celor necăjiți;
Bucură-te, bogăție nerăpită a săracilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                 CONDACUL 10

Pe împăratul Constanție ai vindecat de boala în care căzuse, iar noi, cei împovărați cu multe boli sufletești, cerem părinteasca ta rugăciune, ca să putem, ușurați de durere, să înălțăm Părintelui luminilor cântarea : Aliluia !

                                    ICOSUL 10

Pe copilul cel mort ai înviat, fiind tu umbrit de puterea lui Hristos, Cel Ce a înviat din morți și pe Adam din legăturile iadului a slobozit; deci, pe Acesta roagă-L Sfinte Spiridoane, să ne scoată pe noi din moartea cea sufletească, ca să înviem Lui și să Te lăudăm pe tine așa : 

Bucură-te, că pe cei morți i-ai chemat la viață;
Bucură-te, că ai propovăduit pe Biruitorul morții;
Bucură-te, învierea sufletelor omorâte de păcat;
Bucură-te, bogăția necheltuită a săracilor;
Bucură-te, lauda slugilor Cuvântului;
Bucură-te, că nu treci cu vederea pe cei păgubiți;
Bucură-te, toiag sfințit al pocăinței;
Bucură-te, că nu suferi pe cei mândri;
Bucură-te, că ai fost vrednic de darul arhieriei;
Bucură-te, că ne păzești de săgețile vrăjmașului;
Bucură-te, că pe toți scoți din adâncurile deznădejdii;
Bucură-te, că însutit rod ai adus întru răbdare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                            CONDACUL 11

Pe cei ce furaseră o capră ai rușinat, învățându-i din fapte dreptatea, iar noi, după dreptate, lăudăm pe Dătătorul a toată bunătatea cu cântarea de: Aliluia !

                                         ICOSUL 11

Pe diaconul cel biruit de slava deșartă l-ai pedepsit cu voia Domnului, dar iarăși l-ai vindecat, izbăvindu-l din muțenie; de vorbirea cea deșartă izbăvește-ne pe noi Sfinte, ca să îți strigăm în tăcere cu glasul inimii așa:

Bucură-te, smerirea celor biruiți de mândrie;
Bucură-te, învătorul nerătăcit al umilinței;
Bucură-te, oglinda ierarhilor;
Bucură-te, dascăl iscusit al rugăciunii;
Bucură-te, cărare sfințită a pocăinței;
Bucură-te, că pe căile smeritei cugetări ne îndreptezi;
Bucură-te, far ce strălucești sufletele rătăcite;
Bucură-te, pod al întâlnirii cu Hristos Cel Smerit și Blând;
Bucură-te, îndreptătorul preoților pe calea înțelepciunii;
Bucură-te, că ai moștenit slava vieții veșnice;
Bucură-te, că te înduri de cei săraci;
Bucură-te, lauda slugilor Cuvântului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                  CONDACUL 12

Cu îngerii împreună ai slujit, pentru viețuirea ta curată, ca unuia fără de trup, iar noi, din gurile de lut aducem Împăratului puterilor cerești cântarea de: Aliluia !

                                         ICOSUL 12

Cine nu se va minuna de milostivirea ta Sfinte Spiridon, căci din turma ta ai dat oi furilor prinși asupra faptei și pe toți ai izbăvit din nevoi, ca să cânte ție cu mulțumire:

Bucură-te, candelă a milostivirii cerești;
Bucură-te, că untdelemn a izvorât din candelă prin rugăciunea ta;
Bucură-te, scutul cel sfințit al credincioșilor;
Bucură-te, ajutorul celor împresurați de multe nevoi;
Bucură-te, lumina bucuriei celor lipsiți;
Bucură-te, mângâierea sufletelor întristate;
Bucură-te, că nu cruți nici o osteneală pentru folosul credincioșilor;
Bucură-te, limanul bucuriei celor necăjiți;
Bucură-te, că ne izbăvești de tulburarea ispitelor;
Bucură-te, vistierie neîmpuținată de minuni;
Bucură-te, lauda cea prisositoare a credincioșilor;
Bucură-te, încununarea celor smeriți;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, nădejdea celor necăjiți !

                                 CONDACUL 13

O, Sfinte Ierarhe Spiridon, cununa ierarhilor milostivi și limanul credincioșilor, stând ca un prea sfințit înaintea tronului Arhiereului Celui Mare, adu-ți aminte și de noi, cei împresurați de multe necazuri, și ne izbăvește de durerile cele amare, ca să ne veselim de dulceața cântărilor de : Aliluia !

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH SPIRIDON

O, Sfinte Ierarhe Spiridon, lauda Trimitundei și icoană a ierahilor smeriți și înțelepțiți de Ahiereul Cel Mare, cu pașii rugăcunilor tale străbate și sufletele noastre pustiite de păcat și covârșite de prea multe întristare. Pleacă urechea ta și ascultă suspinurile, necazurile și nevoile noastre. Mulțimea păcatelor noastre ne-a adus deopotrivă sărăcie trupească și sufletească. Îndepărtatu-ne-am de Hristos și a fugit de la noi toată bunătatea inimii. În nevoi de tot felul călătorim pe marea acestei vieți și nu avem pe cine să potolească valurile cele sărate ale ispitelor. Din toate părțile suntem cuprinși de vrăjmașii văzuți și ne văzuți, dar noi înșine suntem cei mai mari vrăjmași ai sufletelor noastre, pe care în toată vremea le rănim cu sabia păcatului.
Cine va auzi suspinurile noastre și spre lacrimile noastre cine va privi ? Cine va ridica de la noi povara cea greu de purtat a necazurilor de tot felul. Ci tu, Sfinte Spiridon, cel ce te-ai milostivit de cel sărac și șarpele în aur ai prefăcut și inima noastră ce s-a făcut sălaș al șerpilor patimilor o arată vistierie de gânduri ale înțelepciunii. Din pagubă ne scoate, cel ce ești apărător al dreptății și sărăcia sufletelor noastre o acoperă cu veșmântul strălucitor al rugăciunii tale. Foametea noastră cea sufletească o potolește cu pâinea rugăciunii tale și curgerea patimilor noastre o oprește cu zidul gândului smerit. În toate nevoile noastre cercetează-ne și ne miluiește, ca pururea să aducem slavă Treimii Celei de viață Făcătoare, Tatălui Celui fără de început, Preaiubitului Său Fiu și Duhului Mângâietor în vecii vecilor.   Amin. 

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (11) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) Aducerea Moaştelor Sfinţilor Chir şi Ioan (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (2) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (27) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (83) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (7) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (5) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (26) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (4) SFANTUL ILIE (5) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (8) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (39) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI