23 noiembrie 2014

ACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIŢE ECATERINA (25 noiembrie)

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


CONDACUL 1

O, preafrumoasă fecioară a lui Hristos, porumbiţă grăitoare a tainelor Împărăţiei celei de sus, ceea ce cu razele cuvintelor tale ai orbit pe cei necredincioşi, gătindu-i ca pe marele Pavel primirii vederii Luminii neschimbate, luminează şi ochii sufletelor noastre spre a cânta cu îngerii: Aliluia !

ICOSUL 1

De frumuseţea Mirelui Hristos dorind, îmbătându-te cu dulceaţa dragostei Lui, ai alergat către Dânsul în cântarea cântărilor ca o mireasă împodobită cu vălul întregii înţelepciuni, pentru care îngerii cu glasuri duioase te măresc aşa :

Bucură-te, mireasă preacinsitită a lui Hristos;
Bucură-te, oglinda întregii feciorii;
Bucură-te, cortul cel păzit de cetele îngereşti;
Bucură-te, porfiră împărătească ţesută din gândurile înţelepciunii;
Bucură-te, cununa măririi imnografilor;
Bucură-te, chimval vestitor al tainelor Treimii;
Bucură-te, podoabă minunată a cămărilor cereşti;
Bucură-te, mireasmă a dragostei lui Hristos;
Bucură-te, psaltire a gândurilor dumnezeieşti;
Bucură-te, cămară sfinţită cu mirul înţelepciunii;
Bucură-te, veselia cea negrăită a fecioarelor;
Bucură-te, chemare îngerească la slujirea Luminii;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 2

Scară înţelegătoare a rugăciunii în inima mea aşează Sfântă Muceniţă Ecaterina, ca să sui cu pasul gândului smerit către înălţimile laudelor dumnezeieşti răsărite pe culmile minţilor înduhovnicite, unde răsună neîncetat cântări de: Aliluia !

ICOSUL 2

Frumuseţea trupului nu ai socotit, ci spre înfrumuseţarea sufletului te-ai ostenit privindu-te totdeauna în oglinda înţelepciunii Cuvântului, Care luminează şi inima noastră spre a-ţi împleti cununi de laude ca acestea :

Bucură-te, căci cu frumuseţea trupului multe fecioare ai întrecut;
Bucură-te, căci cu vălul frumuseţii Duhului sufletul ţi-ai acoperit;
Bucură-te, că prin curăţia minţii îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, tablă a Adevărului nescrisă de mână omenească;
Bucură-te, că slava celor cereşti ai râvnit;
Bucură-te, frumuseţe îngerească întru strălucirea virtuţilor ;
Bucură-te, că ai defăimat desfătările pământeşti;
Bucură-te, că te-ai îndulcit de vedenii cereşti;
Bucură-te, iubitoare a frumuseţilor nevăzute ale Duhului;
Bucură-te, că Maicii Domnului cu dragoste ai slujit întru ascultare;
Bucură-te, că ai ajuns la înălţimea cetelor îngereşti;
Bucură-te, că în cămările cereşti te veseleşti;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !


CONDACUL 3

Cu Hristos în taină logodindu-te prin Duhul şi cu binecuvântarea Tatălui, te-ai sfinţit prin nevoinţele întregii curăţii şi inima ta ai arătat-o ca pe un Tabor înţelegător întru care s-a descoperit taina Treimii celor ce cu minte smerită se pleacă a cânta Ziditorului : Aliluia !


ICOSUL 3

Preacuratei Maici a lui Dumnezeu tu te-ai arătat Sfântă Ecaterina, prea iubită, căci spre icoana strălucitei desăvârşiri a Ei privind, te-ai aprins cu focul doririi frumuseţii celei veşnice a sufletului şi te-ai făcut vrednică de toată cinstirea noastră, a celor ce-ţi cântăm:

Bucură-te, fiică binecuvântată a Maicii Domnului;
Bucură-te, că te-ai încununat cu smerenia Ei;
Bucură-te, că prin mijlocirea Ei ai luat darul înţelepciunii;
Bucură-te, că întru adierile rugăciunii ai slujit Cuvântului;
Bucură-te, pom roditor de înţelegeri dumnezeieşti;
Bucură-te, casă a Treimii zidită pe temelia smereniei;
Bucură-te, cea hrănită cu îngereşti cuvinte;
Bucură-te, împreună rugătoare cu Maica Domnului pentru mântuirea lumii;
Bucură-te, că din beţia patimilor ne trezeşti cu chimvalul rugăciunii;
Bucură-te, mângâierea maicilor celor evlavioase;
Bucură-te, vistierie de daruri necheltuite a fecioarelor;
Bucură-te, că ai înmulţit talanţii credinţei;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 4

Cu condeiul Duhului, Cuvântul a scris în cartea inimii tale mărturisirea iubitoare a Tatălui, pe care păzindu-o neştearsă, celor din întunericul rătăcirii ai propovăduit pe Treimea Cea de viaţă făcătoare, Căreia toată suflarea Îi cântă cu dragoste: Aliluia !


ICOSUL 4

Inel preastrălucit primind de la Mirele Tău Cel iubit, Cuvântul vieţii, ca pecete a dragostei Lui, mai cu osârdie te-ai aprins de focul dragostei dumnezeieşti şi, lucrând la zidirea turnul virtuţilor, ţi-ai suit mintea la cele nevăzute; noi, pribegind în pământul patimilor şi străini fiind de înţelegeri înalte, numai îţi aducem smerit cununa laudelor acestora, cerând acoperământul rugăciunii tale :

Bucură-te, că prin smerenie te-ai făcut iubită lui Hristos;
Bucură-te, că inel ceresc ai primit ca mărturisire a iubirii;
Bucură-te, că ai fost aleasă mireasă Împăratului vieţii;
Bucură-te, că ai strălucit minunat cu înţelepciunea;
Bucură-te, că ai adus Stăpânului roadele dreptăţii;
Bucură-te, icoană neştearsă a fecioriei;
Bucură-te, că darul Duhului te-a umbrit;
Bucură-te, că împăcare cu Dumnezeu ne mijloceşti;
Bucură-te, carte înfrumuseţată cu al înţelepciunii Cuvânt;
Bucură-te, ploaie cerească a bucuriei;
Bucură-te, candelă a rugăciunii fecioarelor;
Bucură-te, că întăreşti pe toţi în nevoinţa duhovnicească;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 5

Mâhnirea a cuprins inima tatălui tău, celui ce nu voia a lepăda întunericul rătăcirii, dar tu ai stat cinstită fecioară, neclintită întru mărturisirea Cuvântului, fiind luminată de Acesta şi cântându-I neîncetat: Aliluia !

ICOSUL 5

Înaintea împăratului fiind adusă ai rămas neclintită pe piatra Adevărului şi surpând înşelăciunea cea idolească fericită, cu pietrele cuvintelor tale, către Piatra vieţii ai nădăjduit şi de la îngeri ai fost încununată cu măriri ce acestea :

Bucură-te, cunună a mărturisitorilor lui Hristos;
Bucură-te, cea umbrită de înţelepciunea Treimii;
Bucură-te, că îngerii te-au păzit neîncetat;
Bucură-te, că ai grăit îndemnurile Duhului;
Bucură-te, minte strălucită de razele Cuvântului;
Bucură-te, că pietrele cuvintelor înşelăciunii ai sfărâmat;
Bucură-te, că scara nevoinţelor muceniciei uşor ai urcat ;
Bucură-te, că în palatul inimii ai odihnit pe Hristos;
Bucură-te, că ai rănit pe nevăzuţii vrăjmaşi;
Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri;
Bucură-te, propovăduitoare neînfricoşată a Vieţii;
Bucură-te, slava cea nescrisă a mucenicilor;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 6

Cu Hristos unindu-te în cămara inimii tale întru lumina rugăciunii, te-ai făcut cugetătoare de cele ascunse ale Duhului şi binecuvântarea Tatălui având, în priveliştea a toată lumea, la arătare, ai mărturisit pe Făcătorul cerului şi al pământului, strigându-I cu glas smerit al inimii : Aliluia !

ICOSUL 6

Ca un crin plin de mireasma înţelepciunii ai răsărit în ţarina păgânilor, dar lui Hristos slujind cu vrednicie, ai tăiat spinii înşelăciunii, pentru care acum în grădina cerească te veseleşti, primind de la îngeri raze de cântări ca acestea:

Bucură-te, floare luminată ce împodoveşte gădina Raiului;
Bucură-te, izvor nesecat al înţelepciunii tainice a Duhului;
Bucură-te, că te-ai păzit de înşelăciunea idolilor;
Bucură-te, rază a înţelepciunii din cununa Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, lăcaş bine înmiresmat al Treimii;
Bucură-te, propovăduitoare a smereniei desăvârşite;
Bucură-te, că te-ai înstrăinat de cugetarea lumească;
Bucură-te, limanul binecuvântat al mucenicilor;
Bucură-te, flacără a cuvintelor Duhul arzând înşelăciunea idolilor;
Bucură-te, păzitoarea nebiruită a pruncilor;
Bucură-te, pecete nestricată a dreptei credinţe;
Bucură-te, lumina vestitoare a Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 7

Cu spurcate cuvinte împăratul cel întunecat la minte şi la suflet căuta să te abată de pe calea Împăratului luminii, către Care privind neîncetat cu dragoste, ai ruşinat cu razele cuvintelor tale pe cel necredincios, cântând Domnului cu credinţă: Aliluia !

ICOSUL 7

Mărturisind că darul înţelepciunii îl ai de la Înţelepciunea Tatălui, Hristos, Cel Ce prin Duhul te-a logodit Luişi mireasă preacurată, ai spulberat cu ale tale cuvinte înşelăciunea păgânilor, iar noi te cinstim cu evlavie aşa:

Bucură-te, vas sfinţit al Duhului Sfânt;
Bucură-te, mireasă înţeleaptă a lui Hristos;
Bucură-te, roua bucuriei Tatălui;
Bucură-te, propovăduitoare neînşelată a Treimii;
Bucură-te, scut al mântuirii credincioşilor;
Bucură-te, înfricoşătoare auzire demonilor;
Bucură-te, aspră prigonitoare a idolilor;
Bucură-te, gingăşie nestricată a fecioriei;
Bucură-te, slujitoare neobosită a Treimii;
Bucură-te, lumină a bucuriei călugărilor;
Bucură-te, frumuseţe privită în oglinda Duhului;
Bucură-te, mărgăritar de mare preţ al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 8

Deşertăciunea idolească mustrând prin cuvânt înţelept, frumuseţile raiului ai zugrăvit celor ce erau ţinuţi în întunericul deşertăciunii şi zburând ca o privighetoare cu aripile rugăciunii, ai ajuns înălţimile cereşti în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 8

Fiind biruit de cuvintele tale, împăratul cel pământesc a chemat în ajutor cete de ritori, dar tu cu înţelepciune luptându-te cu armele cuvântului date ţie de Cuvânt, i-ai făcut pe ei ostaşi ai lui Hristos, care te laudă pe tine cu mulţumire aşa:

Bucură-te, că uşile credinţei ai deschis ritorilor păgâni;
Bucură-te, că ai vânat cu săgeata Cuvântului pe cei meşteri în cuvânt;
Bucură-te, că lui Hristos ai adus la masa cerească pradă bogată;
Bucură-te, că din rătăcire ai scos pe cei străini de Adevăr;
Bucură-te, că mânia împăratului mai mult ai aprins;
Bucură-te, povăţuitoare a celor ce călătoresc pe marea ispitelor;
Bucură-te, neînfruntată apărătoare a fecioarelor;
Bucură-te, vistierie minunată de cuvinte dumnezeieşti;
Bucură-te, că ai făcut să amuţească pe cei mult vorbăreţi;
Bucură-te, că noi suflete ai adus în staulul lui Hristos;
Bucură-te, călăuzitoare a oştilor creştineşti;
Bucură-te, turn neclintit al credinţei drept măritoare;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 9

Cu acoperământul rugăciunii Sfinţilor ca şi cu o porfiră împărătească fiind îmbrăcată, ai stat cu îndrăzneală înaintea celor goi de credinţa cea adevărată şi ai strigat cu îngerii: Aliluia !

ICOSUL 9

Trimis a fost la tine, fecioară preacurată, Sfântul Arhanghel Mihail, care prin cuvânt întărindu-te spre mărturisire, a proorocit fapte minunate, căci pe mulţi aducându-i la lumina cunoaşterii lui Hristos aveai să primeşti de la ei mulţumiri şi daruri de cuvinte ca acestea :

Bucură-te, că te-ai bucurat de vederea Arhanghelului Luminii;
Bucură-te, că în inima ta ai ascuns cuvintele grăite de la Domnul;
Bucură-te, că îngerii s-au minunat de înţelepciunea ta;
Bucură-te, luminarea celor din întunericul înşelăciunii;
Bucură-te, că puterea lui Dumnezeu ai propovăduit;
Bucură-te, carte a tainelor Împărăţiei;
Bucură-te, că întărire ai primit prin înger;
Bucură-te, vas al bogăţiei înţelepciunii lui Hristos;
Bucură-te, mireasă înţeleaptă a Treimii;
Bucură-te, surpătoarea cugetelor deşarte;
Bucură-te, blândeţe îndemnătoare spre smerenie;
Bucură-te, cunună gătită din florile înţelepciunii Raiului;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !


CONDACUL 10

Cu înţeleptele tale cuvinte luate din izvorul darurilor Duhului ai încurcat mintea deşartă a filosofilor şi din lupi înţelegători ce luptau împotriva Adevărului i-ai prefăcut în mieluşei blânzi, care prin jertfa muceniciei alergau către Păstorul şi Mieluşelul lui Dumnezeu strigând: Aliluia !

ICOSUL 10

În pătimirea ta pentru dreapta credinţă ai fost cercetată de Mirele Tău şi de sobor îngeresc şi, umplându-te de lumina bucuriei, cu mai mare vitejie ai vestit lumii pe Soarele dreptăţii, Cel Ce ne înconjoară cu căldura iubirii Tatălui şi cu razele darurilor Duhului spre a te lăuda pe tine aşa:

Bucură-te, că în temniţă Mirele Hristos te-a căutat;
Bucură-te, că mângâierile Duhului iubitor ai primit;
Bucură-te, că acoperământul dragostei Tatălui ai primit;
Bucură-te, comoară a darurilor îngereşti;
Bucură-te, că aprinzi în suflete râvna pentru rugăciune;
Bucură-te, că ne scoţi la limanul păcii lui Hristos;
Bucură-te, înfrumuseţătoare a fecioarelor cu darurile Cuvântului;
Bucură-te, căci cu îngerii stai înaintea tronului Treimii;
Bucură-te, icoană a frumuseţii duhovniceşti;
Bucură-te, legătură nestricată a smeritei cugetări;
Bucură-te, oglindă a adâncurilor Duhului;
Bucură-te, preacurată mireasă păzitoare a poruncii iubirii;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 11

Darul proorociei luând de la Hristos, Vistieria tuturor darurilor Duhului şi Braţul mântuitor al Tatălui pe pământ, ai vestit că mulţi din palatul împărătesc vor moşteni cămările cereşti împreună cu tine, ca să cânte ei neîncetat Împăratului tuturor: Aliluia !

ICOSUL 11

Foarte s-a mâhnit împăratul de izbânda ta fericită Ecaterina, şi întru mânie i-a pierdut pe filosofi, dar şi mai mult s-a întristat când a văzut pe soţia şi ostaşii săi credincioşi alergând cu tine pe cărarea mărturisirii lui Hristos, lăudându-te aşa:

Bucură-te, fecioară nerăpită de înşelăciunea idolească;
Bucură-te, că rătăcirea păgânului împărat aspru ai mustrat;
Bucură-te, că filosofilor le-ai împletit cununa muceniciei;
Bucură-te, că ai deschis tuturor uşa credinţei;
Bucură-te, frumuseţe neumbrită de înşelăciune;
Bucură-te, bună chivernisitoare a bogăţiilor Duhului;
Bucură-te, izvor de înţelepciune adăpând pe cei însetaţi de Adevăr;
Bucură-te, că multe suflete ai câştigat lui Hristos;
Bucură-te, mieluşea următoare Mieluşelului jertfit pentru lume;
Bucură-te, bună sfătuitoare a împărătesei;
Bucură-te, că ai secerat din lanul înşelăciunii spice pentru Spicul mântuirii;
Bucură-te, că odihna Raiului ai moştenit după vrednicie;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 12

Cu râurile sângelui ce izvorau dintru tine foarte ţi-ai înfrumuseţat haina sufletului şi de vătămarea roţii fiind păzită prin înger, ca o porumbiţă ţi-ai mutat toată dorirea către lăcaşurile cereşti, aşteptând cu bucurie să fii întâmpinată de Mirelui tău în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 12

Întru rugăciune te-ai despărţit de lume şi preacinstitul cap tăindu-ţi-se, slobozită de toată legătura pământească, ai alergat către cămara cerească, unde îndulcindu-te de privirea luminată a Mirelui tău, aduci jertfe de rugăciuni pentru mântuirea lumii, care te cinsteşte cu evlavie aşa:

Bucură-te, că rugăciune stăruitoare pentru lume ai săvârşit înainte de a zbura la cer;
Bucură-te, jertfă fără prihană adusă de oraşul Alexandria;
Bucură-te, că pentru luminarea poporului cu stăruinţă te-ai rugat;
Bucură-te, că bine ai săvârşit călătoria muceniciei;
Bucură-te, că prin răbdare ţi-ai agonisit mântuirea sufletului tău;
Bucură-te, că braţele Cuvântului au primit luminat sufletul tău;
Bucură-te, că ne trezeşti din somnul lenevirii;
Bucură-te, nădejdea cea tare a celor din nevoi;
Bucură-te, că Sinaiul saltă având comoara rugăciunilor tale;
Bucură-te, munte înţelegător al comorilor Duhului;
Bucură-te, că paharul pătimirii până la sfârşit ai băut;
Bucură-te, cunună a înţelepciunii fecioarelor;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, carte mărturisitoare a înţelepciunii Cuvântului !

CONDACUL 13

O, de trei ori fericită, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, ceea ce întru lumina Duhului te-ai logodit cu Hristos primind cununa slavei Tatălui, şi te-ai făcut părtaşă tainei Rugului aprins prin rugăciunea cea smerită către Maica Luminii, logodeşte-ne şi pe noi Mirelui ceresc pe Sinaiul înţelegător al poruncilor lui Dumnezeu, ca bine păzindu-le pe acestea să săltăm cu duhul cântând împreună cu îngerii : Aliluia !


                       RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MUCENIŢĂ ECATERINA

O, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, bucuria negrăită a îngerilor şi oglinda frumuseţii fecioarelor, ceea ce ai strălucit prin curăţia minţii în chip minunat, tuturor izvorând razele înţelepciunii Soarelui dreptăţii, luminează şi întunericul sufletului meu şi cerul inimii îl încununează cu stele de gânduri îngereşti. Ca o lună te-ai înălţat în întunericul păgânătăţii şi ai atras în jurul tău noi stele ale mărturisirii Cuvântului, pe filosofi şi pe mulţi din palatul împărătesc, făcând bucurie îngerilor pentru pocăinţa acestora. Vistieria cea săracă a inimilor noastre o umple cu talanţii rugăciunilor tale, ca să cumpărăm noi de la Hristos ,, aur lămurit în foc”, ,,veşminte albe” spre a acoperi goliciunea sufletului şi ,,alifie” pentru a unge ochii inimii cei înceţoşaţi de somnul păcatelor.
Pe Maica Domnului avându-O mijlocitoare osârdnică înaintea Împăratului vieţii, te-ai învrednicit a intra în cămara Mântuitorului împreună cu fecioarele cele înţelepte şi acum te veseleşti împreună cu îngerii de moştenirea Tatălui Celui Ce cu dreapta Sa te-a împodobit cu strălucita cunună a darurilor Duhului. Fii şi nouă caldă rugătoare către Maica Luminii, ca să umple candelele stinse ale sufletului nostru cu untdelemnul rugăciunii şi să ne arate şi pe noi făclii ale mărturisirii Cuvântului.
Cu legătura smereniei te-ai încins Sfântă Ecaterina, preafericită, şi toate legăturile ispitelor vrăjmaşului ai călcat. Din adâncul răutăţilor scoate-ne pe noi, cei ce pururea alunecăm în mândrie şi ne facem cămările deschise pentru tot viforul patimilor.
Pe împăratul cel învechit în răutate foarte ai mustrat şi cu săgeţile cuvintelor tale ai doborât toată înşelăciunea idolilor, cu săgeata iubirii lui Hristos rănind inimile filosofilor şi a celor ce dormeau în întunericul necredinţei. Şi acum fericită, înstrăinează mintea noastră de toată cugetarea lumească şi ne arată prin milostivirea ta vase cinstite Izvorului tuturor darurilor. Pe prunci îi păzeşte sub acoperământul rugăciunii tale, paşii tinerilor întăreşte-i pe calea credinţei şi mărturisirii Cuvântului, fii toiag celor bătrâni, pe preoţi îi luminează cu razele înţelepciunii Cuvântului, monahilor fii cetate nebiruită împotriva săgeţilor ispititorului, fecioarelor arată-te în toată vremea osârdnică rugătoare şi înzestrătoare cu darurile Cuvântului, Biserica lui Hristos o păzeşte de loviturile ereziilor şi toată lumea o îngrădeşte cu legătura puternicei tale rugăciuni.
Luând în ajutor cetele îngereşti şi stând înaintea Împăratului luminii, roagă-te să aflăm noi milă în ceasul ieşirii sufletului din trup, păzindu-ne de înfricoşatele ameninţări ale vrăjmaşilor nevăzuţi, cărora din neputinţă am slujit în această viaţă, fiind noi iubitori de patimile cele stricătoare de suflet mai mult decât de răbdarea necazurilor spre mântuire. La înfricoşătoarea judecată a Mântuitorului împreună cu Maica Domnului, cu Sfântul Arhanghel Mihail, cu Înaintemergătorul, cu Apostolii şi cu toţi Sfinţii roagă-te să aflăm noi izbăvire de partea cea de-a stânga şi să moştenim frumuseţile Raiului.
Ca una ce străluceşti cu frumuseţea mai presus de minte, îmbrăcându-te în lumina iubirii Treimii, înfrumuseţează şi sufletele noastre cu podoabele rugăciunilor tale, ca cinstindu-te neîncetat după vrednicie să aflăm calea Împărăţiei celei de sus, spre slava lui Dumnezeu şi dobândirea cununei mântuirii. Amin.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (11) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) Aducerea Moaştelor Sfinţilor Chir şi Ioan (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (2) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (27) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (83) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (7) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (5) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (27) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (4) SFANTUL ILIE (8) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (8) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (39) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI