6 octombrie 2014

PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie)

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...Rugăciunile începătoare
Troparul
Ai fost ucenic al lui Hristos
şi unul din dumnezeieştii Apostoli.
fiind slab în credinţă, te-ai îndoit de Învierea lui Hristos.
Dar pipăind rănile ai crezut în pătimirile lui preacurate:
Roagă-te Lui acum pentru noi, mult lăudatule Toma să ne dea pace şi mare milă.

Slava... Si acum... asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

                                                   Canonul Sf. Apostol Toma

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit eşti Sfinte Apostole Toma, căci ai strălucit minunat în cununa ucenicilor lui Hristos şi paşii Cuvântului urmându-i, te-ai făcut moştenitor Împărăţiei celei veşnice, pe care roagă-te să o dobândească şi cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crucea îndoielii purtând, nu ai cârtit pentru neputinţa ta, ci ai arătat-o izvor de întărire în credinţă tuturor celor ce au urmat chemării lui Hristos, iar acum inima mea cea clătinată de viforul ispitelor o întăreşte pe piatra credinţei.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe Treimea Cea de viaţă făcătoare propovăduind, cu razele cuvintelor tale ai luminat inimile cele ţinute în întunericul înşelăciunii idoleşti şi te-ai mutat întru lumina Soarelui dreptăţii, cu razele milostivirii Căruia mângâie şi sufletele noastre întristate de mulţimea ispitelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Comoară a Vieţii, inima mea cea săracă o înfrumuseţează cu darurile gândurilor luminate ca să măresc milostivirea Ta totdeauna cu credinţă.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.
Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o carte preacinstită întru care s-au scris cele mai ascunse taine dumnezeieşti te-ai arătat, căci Învierea Domnului lumii ai propovăduit şi mutarea la cer a Preacuratei Maici a lui Dumnezeu, împreună cu care şi roagă-te să fim noi scoşi din furtuna îndoielilor .

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voit-ai a te încredinţa de preaslăvita Înviere a lui Hristos, pipăind rănile Celui Ce pe cruce răstignindu-Se a rănit pe vrăjmaşul care ţinea pe Adam cel rănit de întristare în temniţa iadului şi cu glas covârşit de bucurie ai mărturisit: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu ! “.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Voit-ai prin cercare să te convingi de Învierea Celui Ce fusese pus în mormânt şi mustrarea cea cu blândeţe a Mântuitorului ai primit, tămăduindu-te de neputinţa cea sufletească, de care ajută-ne şi pe noi să ne izbăvim în ceasul relelor încercări.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu ne lipsi de ocrotirea Ta de maică, pe noi, cei ce cu dragoste alergăm la mijlocirea Ta şi cerem să dobândim iertare de păcate şi îndreptare vieţii.

Apoi aceste stihiri:
Apostole Sfinte, cartea întru care mâna Cuvântului a pecetluit mărturisirea Învierii Sale, scrie şi în cartea inimii mele cuvânt de întărire în credinţă, ca luându-mi Crucea rânduită de Hristos, cu răbdare să călătoresc pe cărarea mântuirii .

Maica Vieţii, săltările patimilor mele le potoleşte cu puterea rugăciunii Tale şi pe cărările smeritei cugetări îndreptează inima mea, cea ţinută în lanţurile gândurilor celor rele .

Sedealna

Acum stând cu ceata Apostolilor înaintea tronului dumnezeiesc, fă pomenire şi de cei ce te cinstesc pe tine, Sfinte Toma, ca să ne izbăvim noi de povara îndoielilor şi să urmăm cu pace cărările voii dumnezeieşti de mântuire a sufletelor noastre.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De darul Preasfintei Năsăctoare de Dumnezeu te-ai învrednicit, iar acum cu vălul rugăciunii tale acoperă neputinţele sufletului nostru, solindu-ne pocăinţă mai înainte de ieşirea de pe poarta acestei vieţi pământeşti.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind eu cu totul lipsit de fapte bune şi pururea cârtind împotriva poverii Crucii date spre mântuire, te rog pe tine, Sfinte, ca să-mi ceri de la Hristos iertare şi întărire pe piatra credinţei în purtarea de grijă a Domnului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fost-ai trimis în părţile Indiei, ca pe cei întunecaţi de necredinţă să-i aduci la lumina cunoaşterii lui Hristos, însă roagă-te şi pentru noi, cei întunecaţi de patimi, ca să ne facem lucrători iscusiţi ai poruncilor dumnezeieşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din valurile cugetelor lumeşti mă trage la limanul Luminii, pe mine, cel ce alerg la izvorul darurilor Tale, Preacurată.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii ”.
Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chemarea Cuvântului auzind în urechile inimii tale, ai lepădat toată deşertăciunea lumească şi ai urmat Celui Ce a venit să adune oile cele rătăcite în staulul mântuirii, Care ne şi dăruieşte nouă mare milă prin rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sabia cea ascuţită a îndoielii a rănit sufletul tău, căci nu ai fost de faţă la prima arătare a Mântuitorului către toţi ucenicii după Învierea Sa, însă prin pătimirea ta ai slobozit din lanţurile pătimirii pe cei ce aveau să se întărească în credinţă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu suliţe ai fost străpuns pentru mărturisirea Celui Ce a fost împuns în preacurată coasta Sa ca să izvorască iertare neamului omenesc, Căruia roagă-Te cu îndrăzneală ca să se mântuiască sufletele noastre .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Curăţeşte mintea mea de gândurile cele deşarte şi sădeşte în mine frica de Dumnezeu, ca o pavăză puternică împotriva a toată cugetarea pătimaşă.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune ai zidit în cer împăratului palat, însă prin rugăciunile tale zideşte-mi şi mie în cer cămară, ca să scap de temniţa iadului gătită mie pentru petrecerea fără de rânduială în această viaţă, fiind eu pururea ţinut în legăturile păcatelor .

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre însoţirea cea întru curăţie ai sfătuit pe fiii împărăteşti, ca un iubitor de feciorie, însă mintea mea cea spurcată de multe gândurile necuviincioase o curăţeşte şi cu legătura fecioriei celei duhovniceşti o pecetluieşte, ca în toată vremea să cuget la poruncile Domnului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Blestemul tău ca un fulger a ajuns pe slujitorul cel idolesc, dar prin rugăciunea ta cea binecuvântată izbăveşte-mă pe mine de neputinţa ce ca un blestem m-a cuprins.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu înceta a Te ruga pentru noi, robii Tăi, ca să ne izbăvim de cursele răutăţii şi să ne facem grăitori de taine dumnezeieşti.

Apoi aceste stihiri:
Cărările inimii mele le netezeşte cu rugăciunea ta, ca lepădând toată deşertăciunea patimilor, să te măresc pe tine, Apostole iubite al lui Hristos.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
glas 2, podobie : Cu sângiurile tale...
De darul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos
şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit:
Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul!

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Uciderea copilului ai vădit prin învierea lui şi ai ruşinat pe cel vinovat care aruncase asupra ta fapta-i nelegiuită; privind spre sufletul meu cel ucis de săgeata ispitelor celui potrivnic, roagă-te Stăpânului Hristos să-l învieze şi să-l ridice prin pocăinţă, ca să-I glăsuiască Lui cu mulţumire cântare de laudă .

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Apostol Toma, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cele trei femei în numele Sfintei Treimi le-ai adus la adevărata credinţă şi prin ele cununa muceniciei ai dobândit, ca să se slăvească Cel Ce a primit toată osteneala ta întru propovăduire.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În multe prigoniri ai răbdat, pe Hristos avându-L cetate neclintită de nădejde, şi nu ai fost ruşinat întru dorirea ta, pe toţi întărindu-i pe piatra credinţei.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Oprit-ai pe femei de la obiceiurile cele păgâneşti, luminându-le cu dreapta credinţă, însă prin rugăciunile tale opreşte şi mintea mea de la toată cugetarea cea deşartă a patimilor, ca să urmez cărările înţelepciunii Cuvântului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din pântecele Tău S-a cules Floarea vieţii, Care bine înmiresmează sufletele tuturor cu bunele miresme ale curăţiei, izbăvindu-le din stricăciunea patimilor.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Durerea suliţelor ai răbdat pentru Cel Ce a fost împuns în coastă ca să izvorască lumii iertare şi mare milă, Căruia Te şi roagă să mă păzească pe mine de săgeţile păcatelor.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin mărturisirea ta cea după arătarea Domnului ai pus temelie tare de credinţă Bisericii, care acum te laudă cu cântări dumnezeieşti ca pe marele propovăduitor al Învierii Stăpânului vieţii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

O, minune preaslăvită ! iadul nu a putut ţine în legături pe Cel Ce a rupt legăturile morţii şi este Viaţa Cea fără de sfârşit, Care nu a suferit să fi umbrit de necredinţă, ci prin tine a întărit tot neamul omenesc în credinţa Învierii Sale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu înceta a Te ruga pentru noi, cei încurcaţi în multe păcate, ca să ieşim la limanul pocăinţei, izbăvindu-ne din toate cursele vrăjmaşilor nevăzuţi.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

,, O, Toma ! Vino şi prin pipăire crede că Eu Însumi sunt Care am înviat din morţi, cu acelaşi Trup cu care paharul morţii şi al durerilor am gustat, ca să te mântuiesc pe tine, oaia cea rătăcită şi să te încredinţez de adevărul Învierii mele.” O, Hristoase, Dumnezeule, vino şi în mijlocul nostru şi ne întăreşte în credinţa cea întru Tine, pe noi cei pururea loviţi de valurile ispitelor.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Fericit eşti Toma că pentru tine a venit a doua oară Domnul Iisus, ca să vindece neputinţa ta şi prin tine să întărească pe temelia credinţei pe toţi cei ce aşteptau izbăvire, fiind ferecaţi în temniţa neştiinţei Adevăratului Dumnezeu .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Iubite Apostole al lui Hristos, fă îndelungă rugăciune şi pentru mine, cel rănit de multe îndoieli şi patimi care mă depărtează de Hristos, ca să fiu şi eu, oaia cea rătăcită, numărat în ceata celor mântuiţi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca Una Ce ai născut lumii pe Izvorul a toată mângâierea, nu lăsa în adâncul întristării sufletele noastre cele biruite de multe necazuri.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe¬ricită și prea nevinovată şi Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:
"Ceea ce esti mai cinstita...".
Bucură-te, vistieria credinţei ce străluceşte în Biserica lui Hristos, întărirea inimilor pe piatra Învierii Celui vestit de îngerul ce şedea pe piatră, cununa cea preastrălucită a propovăduitorilor Cuvântului, nu înceta a aduce jertfe de rugăciuni pentru cei ce te cinstesc pe tine cu evlavie.
Pe muntele slavei stând şi îndulcindu-te neîncetat de vederea Luminii, nu ne uita nici pe noi, cei ce pe pământ ne chinuim întru întunericul patimilor, ci ne soleşte iertare, pocăinţă şi mare milă.
Paharul muceniciei ai băut, urmând întru totul patimilor Stăpânului tău, şi sălăşluindu-te în Raiul desfătărilor te rogi să ajungem şi noi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, depărtându-ne de lucrurile întunericului.
Rănile Stăpânului văzând, te-ai umilit cu inima şi coasta cea izvorâtoare de viaţă te-a întărit întru credinţa învierii Vieţii Celei fără de moarte, către Care roagă-te să moştenească viaţa cea veşnică cei ce te laudă pe tine cu credinţă şi evlavie.
O, smerenia cea mare a lui Hristos ! Că Cel Ce a răbdat lovituri de palme de la păcătoşi a venit să sufere şi pipăire de la mâna ucenicului care a fost cu el la cina cea tainică şi încă primeşte ridicarea mâinilor tale la rugăciune pentru întărirea noastră în credinţă.
Pe Hristos Dumnezeu şi Om L-ai propovăduit şi prin aceasta lumea ai încredinţat de puterea Sa dumnezeiască şi te rogi neîncetat ca inimile cele plecate sub suflarea viforului îndoielii să se întărească în credinţă.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Apostol Toma şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Pe Cel de pieptul Căruia s-a rezemat ucenicul cel iubit L-ai văzut înaintea ochilor tăi, cerându-ţi ca să pipăi coasta Sa şi să te încredinţezi de adevărul Învierii, pe Care propovăduindu-l cu glas mare întăreşti Biserica pe temelia dreptei credinţe.

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

Fericit eşti, căci Crucea îndoielii ai purtat, dar prin aceasta ai ridicat şi inimile bântuite de necredinţă şi din izvorul minunilor tale adăpi pe toţi cei însetaţi de Izvorul vieţii.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (9) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (30) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (3) DESPRE MAICA DOMNULUI (3) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (2) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (24) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (81) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (4) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (4) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (20) POEZII DE RADU GYR (2) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (1) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (3) SFANTUL ILIE (5) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (7) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (1) SFANTUL TEODOR SUDITUL (1) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (38) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) sora lui (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI