28 februarie 2013

INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU


"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos...


Cel fãrã pãcat dintre voi sã arunce cel dintâi piatra asupra ei.

Ioan 8, 7

Adevãrat, adevãrat vã spun cã voi veti plânge si vã veti

tângui, iar lumea se va bucura. Voi vã veti întrista, dar

întristarea voastrã se va preface în bucurie.

Ioan 16, 20

S-a sculat de la Cinã, S-a dezbrãcat de haine si, luând un

stergar, S-a încins cu el.

Dupã aceea a turnat apã în vasul de spãlat si a început sã

spele picioarele ucenicilor si sã le steargã cu stergarul cu care

era încins.

Ioan 13, 4-5

Iar la masã era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre

ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus.

Ioan 13, 23

Poruncã nouã dau vouã: Sã vã iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi,

asa si voi sã vã iubiti unul pe altul.

Ioan 13, 34

Întru aceasta vor cunoaste toti cã sunteti ucenicii Mei, dacã veti avea dragoste

unii fatã de altii.

Ioan 13, 35

Ce este pãcatul

Pãcatul este cãlcarea legii lui Dumnezeu, cãlcare voitã sau nevoitã, cu stiintã sau

fãrã stiintã, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul.

Pãcatul este necinstirea adusã lui Dumnezeu, ocarã, dispretuire, defãimare,

nerecunoastere si vãtãmare adusã fiintei Dumnezeiesti, dintr-un sentiment egoist.

Pãcatul este necredintã si neîncredere în Dumnezeu, în legea Lui si prea multã

credintã si încredere în sine, pânã acolo cã omul sã-si fie singur lege, pentru cã de

îndatã ce ai cãlcat Legea lui Dumnezeu, ai urmat o altã lege, fie a ta, fie a diavolului.

Pãcatul este a doua rãstignire adusã Mântuitorului, cãci prin pãcat se reînnoiesc

toate batjocurile de altãdatã si toate bãtãile primite. Piroanele, sulita, spinii, prin

pãcat Mântuitorul le simte din nou. Acum însã nu mai sunt bãtute de cei ce-L

defãimau si strigau: "Sã se rãstigneascã, sã se rãstigneascã"... Acum îi sunt

administrate de cei ce zic cã cred în El, cã-I urmeazã poruncile, cã-L iubesc. Acum Îl

scuipã în fatã cei ce sunt botezati, acum cununa de spini I-o pun cei ce se numesc

crestini, acum Îi dau palmele, acum Îi bat piroanele, acum Îl împung cu sulita, cei

pentru care suferit batjocoriri si bãtãi si pentru care ªi-a dat sângele Sãu pe Golgota

pentru ca sã-I facã fii ai lui Dumnezeu, pentru ca sã le deschidã Raiul, sã sfarme

moartea si sã dãrâme Iadul.

Pãcatul este îndepãrtare de Dumnezeu si în schimb apropiere de diavol, este

îndepãrtare de casa Tatãlui si pãzire în tarã strãinã a porcilor diavolului.

Pentru cã suntem robi aceluia cãruia îi slujim (Ioan 8, 34), pãcatul înseamnã robia

diavolului.

Când pãcãtuiesti nu mai socotesti ceea ce a fãcut pentru tine Dumnezeu, nu-I mai

esti fiu, si nu te gândesti la dreptatea Lui, care va pedepsi pe cei ce pãcãtuiesc

împotriva Voii Lui.

Prin pãcat toate lucrurile lui Dumnezeu sunt pornite împotriva scopului pentru

care au fost fãcute.

Gura n-a fost fãcutã de Dumnezeu ca sã înjurãm cu ea, sã bârfim si sã blestemãm

pe aproapele, ci gura a fost fãcutã ca, cu ea, sã vorbim lucruri folositoare sufletului.

Mintea nu ti-a dat-o Dumnezeu ca, cu ajutorul ei, sã gãsesti argumentele care te

îndepãrteazã de Dumnezeu, ci ca sã gãsesti argumentele care te apropie.

Ochii nu au fost fãcuti spre a privi ceea ce aduce vãtãmarea sufletului, ci spre a

vedea creatiile lui Dumnezeu si spre a-I aduce multumiri.

Tot asa urechile, mâinile, picioarele n-au fost create spre a ne îndepãrta de

Dumnezeu.

Bunãtatea si îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu nu vrei sã le socotesti ca atare?

Cãci sã stii cã tot timpul ti s-a dat ca sã câstigi raiul si tu te pierzi socotind cã El nu

va mai judeca, cã ne va ierta, cã sunt altii mult mai rãi decât tine.

Ce urmãri are pãcatul

Rãul pricinuit de el

1.. Prin pãcat pierdem darul cel mai presus de fire ce-l avem de la Dumnezeu.

Fãrã acest dar, sufletul rãmâne slut.

2.. Prin pãcat Duhul Sfânt este luat de la noi si nu mai suntem recunoscuti fii.

3.. Prin pãcat pierdem fericirea vesnicã a raiului; pierdem posibilitãtile unirii cu

Dumnezeu si petrecerea împreunã cu sfintii; pierdem lumina vesnicã si odihna.

4.. Câstigãm iadul cu focul cel nestins si cu întunericul cel ce este totdeauna.

5.. Prin pãcat pierdem toate bunãtãtile pe care le-am fãcut înainte, cãci Dumnezeu

te va judeca în ceea ce te va gãsi fãcând.

6.. Prin pãcat pierdem ajutorul lui Dumnezeu (atât cât esti în pãcat).

Spovedania

Nu plângi gândindu-te cã ai pierdut Raiul?

Nu te cutremurã mâhnirea adusã lui Dumnezeu?

Nu te înfioarã Iadul?

Nu cauti sã-ti dobândesti starea pierdutã?

Se mai poate ?

Da! Trebuie numai sã vrei ...

Dumnezeu a stiut dintru început neputinta noastrã si ne-a dat posibilitatea

curãtirii de pãcate. El a stiut cã omul cât va trãi va pãcãtui si cã, fãrã de gresealã,

nimeni nu este, de aceea spunea ucenicilor Sãi: Oricâte veti lega pe pãmânt vor fi

legate în Cer, si oricâte veti dezlega pe pãmânt vor fi dezlegate si în Cer, cuvinte

prin care se instituie si Taina Spovedaniei.

Spovedania sau pocãinta este o baie din care sufletul scãldat iese usurat de

greutate si curat de murdãria pãcatelor, o baie în care se spalã si se pierd toate

întinãciunile si greselile noastre.

Spovedania este o doctorie care vindecã sufletul rãnit de draci, o doctorie ce

stricã otrava pãcatului.

Spovedania întoarce pe pãcãtos de la diavol la Dumnezeu si le pune din nou în

legãturã cu Fãcãtorul sãu.

Spovedania însemneazã aducerea sufletului la faptele si lucrurile care sunt

pentru si dupã firea lui.

Spovedania redã pe om curat lui Dumnezeu.

Spovedania pregãteste sufletul si trupul pentru primirea Sf. Trupului si Sângelui

Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Spovedeste-te în Bisericã de patru ori pe an la acelasi Duhovnic.

Când îti faci examenul de constiintã gãseste-te vinovat, nu te justifica; gândestete

la urmãtoarele puncte:

1.. Motivul sau scopul cu care sau pentru care ai pãcãtuit. A doua zi cautã sã

ocolesti momentul potrivit respectiv.

2.. Intentia-ce ai voit de ai pãcãtuit.

3.. Împrejurãrile, ocoleste-le a doua zi.

4.. Locul unde ai pãcãtuit.

5.. Cât l-ai rãspândit-ai îndemnat pe altii.

6.. Numãrul... Spovedania trebuie fãcutã cu zdrobire de inimã si cu pãrere de rãu.

Zdrobirea inimii este supãrarea si durerea ce ti se pricinuieste când îti aduci aminte

de pãcat.

Aceastã durere nu stã numai în a simti pãcatul, a suspina si a plânge pentru el, ci

stã mai ales în a urî pãcatul.

Pãrerea de rãu este durerea ce o simte cel ce se pocãieste pentru cã s-a lipsit de

darul lui Dumnezeu si a câstigat munca.

Biserica a stabilit înainte de spovedanie sã tii un post de sapte zile sau chiar mai

putin. Bolnavii sunt scutiti.

Scrie pãcatele pe hârtie si citeste-le singur înaintea Duhovnicului.

Angajeazã-te în fata lui Dumnezeu sã nu le mai faci.

CELE 10 PORUNCI

Porunca întâi: Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, sã nu ai alti dumnezei afarã de

mine.

1.. Crezi în Dumnezeu?

2.. Crezi în Sfânta Treime?

3.. Îl adori pe Dumnezeu?

4.. Îl iubesti?

5.. Îl cunosti? Te-ai silit spre a afla ceva despre Dumnezeu din cãrtile Sfintei

Scripturi, cãrtile bisericesti sau de altundeva?

6.. Nu cumva crezi în farmece?

7.. Nu ai umblat pe la ghicitori, prezicãtori?

8.. Nu faci spiritism?

9.. Nu crezi în vise? Crede numai în Dumnezeu.

10.. Nu cumva dai mai multã cinstire unei fiinte sau lucru decât lui Dumnezeu?

11.. Nu pretuiesti banul, mâncarea sau vinul, femeia sau bãrbatul, mai mult decât

pe Dumnezeu?

12.. Ai cârtit vreodatã împotriva lui Dumnezeu?

13.. Nu ai deznãdãjduit din cauza vreunui necaz, supãrare sau orice alt rãu venit

asupra ta?

14.. Nu te-ai împotrivit adevãrurilor si învãtãturii crestine?

15.. Nu ai citit cãrti împotriva credintei?

16.. Nu ai dat altuia sã citeascã?

17.. Nu ai fost la adunãrile necredinciosilor?

18.. Nu ai citit cãrtile si revistele lor cu scopul aflãrii altui adevãr decât cel al

Bisericii?

19.. Nu ai apãrat necredinta sau sectele sau mahomedanismul?

20.. Nu ai dus daruri sectarilor?

21.. Nu crezi în credinte desarte sau pãgânesti? Cã mi-a iesit un preot înainte îmi

merge rãu, mi-a iesit un cosar îmi merge bine, mi-a iesit cu plinul sau cu golul etc.?

22.. Este Dumnezeu centrul preocupãrilor tale?

23.. Ti-ai pus întotdeauna nãdejdea în Dumnezeu?

24.. Crezi cã existã Rai sau Iad?

25.. Crezi cã va fi Judecatã?

26.. Nu te încrezi prea mult în bunãtatea lui Dumnezeu si în felul acesta nu te temi

de judecatã?

27.. Nu crezi cã Dumnezeu nu te mai poate ierta din cauza prea multelor (tale) si

grelelor pãcate?

28.. Ai cerut totdeauna ajutorul lui Dumnezeu?

29.. Ti-ai fãcut regulat rugãciunile? Seara, dimineata si la prânz?

30.. La Bisericã mergi regulat?

31.. La rugãciune si în Bisericã te gândesti numai la Dumnezeu?

32.. Peste zi îti mai aduci aminte de Dumnezeu?

33.. Multumiri I-ai adus lui Dumnezeu dupã toate faptele tale?

34.. Si înainte de a face ceva I-ai cerut ajutorul?

35.. Rugãciunile nu le spui câteodatã numai din obicei sau sã te scapi?

36.. Nu te gândesti în altã parte în timpul rugãciunii?

37.. Nu-ti vin gânduri cã nu te mai poti mântui?

38.. Nu ai amânat pocãirea spre bãtrânete?

39.. Nu cauti sã mergi târziu la Bisericã?

40.. Asculti slujba atent?

41.. Nu râzi, nu vorbesti sau nu te uiti dupã lume în Bisericã?

Porunca a doua: Sã nu-ti faci chip cioplit nici asemãnarea vreunui lucru, din câte

sunt în cer, pe pãmânt, în ape sau sub pãmânt, nici sã te închini lor, nici sã le

slujesti.

1.. Nu cumva crezi cã unii oameni sunt mari si au valoarea pe care a avut-o

Mântuitorul? Exemplu: filosofii sau sefii de religii.

2.. Crezi în Sfintele Icoane?

3.. Cel de închinare le dai?

4.. Nu crezi cumva cã Icoana este chiar Sfântul pe care îl zugrãveste?

5.. Nu cumva crezi în oameni-femeia ta, bãrbatul tãu, copilul tãu, etc?

6.. Nu te închini vreunui lucru, banului, mâncãrii, bãuturii sau altor plãceri?

7.. Nu cumva mintea este singura ta lege si faci numai ceea ce-ti spune ea?

Porunca a treia: Sã nu iei Numele Domnului Dumnezeului tãu în desert.

1.. Ai înjurat vreodatã de Dumnezeu Tatãl sau de Mântuitorul Iisus Hristos?

2.. Ai înjurat de Îngeri, Arhangheli?

3.. Ai înjurat de Sfânta Fecioarã?

4.. Ai înjurat de Sfinti, Bisericã, Paste, Candelã, Icoane, Cruce si altele?

5.. Ai adus numele Domnului drept mãrturie mincinoasã?

6.. Ai luat altfel de mãrturii: ochii tãi, viata ta, mântuirea sufletului tãu? Cãci

Mântuitorul a zis: Vorba ta sã fie da si nu; cãci ce e mai mult vine de la diavol.

7.. Ai drãcuit? Ai trimis pe altii la dracu sau pe tine?

8.. Ai obiceiul sã blestemi pe cei ce-ti fac rãu? Mântuitorul ne-a învãtat sã ne

rugãm pentru ei.

9.. Jurãmânt fals ai depus?

10.. Dar jurãmânt adevãrat?

11.. Nu întrebuintezi ca jurãmânt formula "zãu", care este prescurtarea lui "pe

Dumnezeul meu"?

Porunca a patra: Adu-ti aminte de Ziua Domnului, sase zile sã lucrezi, iar a saptea

sã o serbezi.

Ziua Domnului este Duminica. Aceeasi valoare o au si toate sãrbãtorile instituite

de Sfânta Bisericã, de peste an.

1. Tinut-ai toate Duminicile si sãrbãtorile?

2. Fost-ai în toate aceste zile la Bisericã?

3. Cei din casa ta le-au tinut, au fost la Sf. Bisericã, nu i-ai oprit pentru vreun

lucru?

4. Altora nu le-ai dat de lucru în aceste zile? Nu mergi prea târziu la Bisericã?

5. Ziua Domnului o serbezi cum trebuie? Sau e pentru tine o zi obisnuitã sau o zi

de chefuri si petreceri? Dimineata mergi la Bisericã? Dupã masã citesti cãrti

folositoare, ziditoare de suflet?

6. Te îngrijesti de suflet mai mult în aceastã zi decât în altele?

7. Nu ai fãcut sau ai participat la clãci?

8. Nu te porti cu necuviintã în Bisericã?

9. Nu ai hulit Biserica si pe slujitorii Sf. Altar?

10. Pe preoti îi cinstesti ca pe slujitorii lui Dumnezeu? Nu-i batjocoresti? Nu-i

bârfesti spunându-le pãcatele?

11. Te rogi pentru ei? Îi asculti?

Porunca a cincea: Cinsteste pe tatãl tãu si pe mama ta ca sã-ti fie tie bine si sã

trãiesti ani multi.

1.. Nu ti-ai bãtut pãrintii sau socrii?

2.. Nu i-ai înjurat sau persecutat?

3.. Ai ascultat sfaturile lor?

4.. Nu i-ai înselat cu ceva?

5.. Nu le-ai speculat buna credintã?

6.. Când au fost în necazuri i-ai ajutat?

7.. Slujbe dupã moarte le-ai fãcut?

8.. Fratii, surorile, le-ai ajutat?

9.. Ai purtat grijã de sotie, de copii? Cãci Sf. Pavel zice: Dacã nu poartã cineva

grijã de ai lui si mai ales de cei din casa sa, s-a lepãdat de credintã si este mai rãu

decât un necredincios. (1 Timotei 5, 8)

10.. Nu ti-ai bãtut sotia? Nu te-ai purtat rãu cu ea? N-ai înjurat- o?

11.. Sotul ti l-ai cinstit? Sotia sau sotul ti-ai iubit ca pe tine însuti?

12.. Nu ti-ai înselat sotul sau sotia?

13.. Nu i-ai fãcut viata mai grea? Nu esti cicãlitor?

14.. De cele sufletesti ale celor din casa ta te-ai îngrijit suficient?

15.. Cum te-ai purtat cu pãrintii sufletesti? Nasi, profesori, preoti? I-ai respectat si

i-ai ajutat?

16.. Nu ai fost obraznic sau încãpãtânat cu pãrintii?

17.. Nu i-ai supãrat? Mâniat?

18.. Nu i-ai vorbit de rãu, batjocorit?

19.. Nu ai râs de neputintele lor?

20.. Ai luat seama sã-si facã datoriile religioase?

21.. Nu te-ai rusinat de ei?

22.. Nu ti-ai cheltuit banii pe lucruri nefolositoare (tutun sau alte plãceri) si în felul

acesta ai lipsit familia de cele trebuitoare?

De esti pãrinte

23.. Ai îndreptat pe copii tãi pe drumul Bisericii, cu fapta si cu cuvântul?

24.. Nu le-ai dat exemplul tãu de certuri, betii, vorbe porcoase, minciunã, furt,

necinste, clevetire, lene?

25.. Nu cumva trãiesti în concubinaj si copiii vãd acest lucru?

26.. Pentru faptele rele: certuri, minciunã, bãtaie, furt, i-ai pedepsit? Nu cumva din

milã i-ai crutat?

27.. Pentru copiii tãi, sotie, sot, frati, surori, pãrinti, ai fãcut rugãciuni?

28.. Nu ai fost prea aspru, sau prea blând cu copiii tãi?

29.. Slugi rele care sã învete copiii lucruri stricãcioase de suflet nu ai tinut? De

esti tutore

30.. Ti-ai îndeplinit toate îndatoririle materiale si morale fatã de copil? De esti

stãpân

31.. Cum te-ai purtat cu servitorii sau ucenicii tãi?

32.. Le-ai plãtit leafa cinstit, nu le-ai retinut pentru cine stie ce motive?

33.. I-ai îndemnat sã-si facã datoriile religioase?

34.. Nu i-ai îndemnat sã facã vreun pãcat? De esti slugã

35.. Ai ascultat stãpânii, patronii etc.?

36.. Ti-ai îndeplinit cu hãrnicie toate datoriile?

37.. Nu le-ai lucrat de mântuialã?

38.. Nu le-ai furat ceva?

39.. Nu le-ai povestit casa?

Porunca a sasea: Sã nu ucizi

1.. Nu cumva ai ucis vreodatã cu voie sau fãrã voie?

2.. Nu doresti sã ucizi, nu ai gânduri de rãzbunare? Ai lãudat pe cineva care a

omorât?

3.. Nu doresti moartea cuiva, fie pentru a-i lua averea, femeia, bãrbatul etc?

4.. Nu ai bãtut pe cineva?

5.. Nu ai amenintat?

6.. Nu urãsti pe cineva, esti împãcat cu toti cunoscutii?

7.. Doresti rãu cuiva, moarte, pagubã?

8.. Te bucuri de rãul ce se întâmplã semenului?

9.. Cum te porti cu cei din jur?

10.. De esti bãrbat ai admis lepãdarea de copii?

11.. De esti femeie, nu ai lepãdat prunc cu voie?

12.. Nu ai cãutat sã te sinucizi direct sau indirect?

13.. Ai fãcut vânãtoare?

Porunca a saptea: Sã nu preacurvesti.

Curvie face cel necãsãtorit; preacurvie cel cãsãtorit.

1.. Nu ai curvit sau de esti cãsãtorit n-ai preacurvit?

2.. Nu trãiesti în concubinaj?

3.. Nu pãcãtuiesti împotriva firii: onanie sau homosexualitate?

4.. Nu cumva poftesti sã curvesti cu bãrbatul sau femeia altuia?

5.. Nu cauti prilej de curvie?

6.. La lucruri rusinoase nu te gândesti prea mult?

7.. Nu cauti sã-ti aduci aminte de asemenea scene?

8.. Nu vrei sã vezi pãrtile rusinoase ale corpului?

9.. Nu vorbesti lucruri rusinoase?

10.. Nu ai citit cãrti care sã-ti producã plãceri sexuale?

11.. Nu ai îndemnat pe altul sã facã acest pãcat?

12.. Nu ai fãcut pe altul sã pãcãtuiascã prin îmbrãcãminte sau gãtire?

Porunca a opta: Sã nu furi.

Preotul nu poate ierta furtul neînapoiat; deci sã restitui ceea ce ai furat si apoi

spovedeste-te.

1.. N-ai furat bani sau alte obiecte de la stat, societate sau vreun om?

2.. N-ai pãgubit pe altii?

3.. Pe cel pãgubit l-ai despãgubit?

4.. De averea altuia, încredintatã tie, ai avut destulã grijã?

5.. Bani sau alte obiecte pe care le-ai luat împrumut, le-ai restituit?

6.. Ai primit lucruri furate?

7.. Lucrurile gãsite le-ai dat înapoi?

8.. N-ai schimbat hotarele pãmântului cu vecinul tãu?

9.. N-ai îndemnat pe altul sã facã acest lucru?

10.. N-ai luat dobândã prea mare?

11.. N-ai falsificat vreo marfã, n-ai vândut-o ca marfã bunã?

12.. La cântar sau socotealã n-ai înselat?

13.. N-ai luat de la cel mai mic decât tine lucruri cu de-a sila?

14.. N-ai luat mitã?

15.. N-ai învãtat copiii sã fure?

16.. N-ai gânduri de îmbogãtire pe cãi necinstite?

Porunca a noua: Sã nu mãrturisesti strâmb împotriva aproapelui.

1.. N-ai jurat strâmb?

2.. N-ai mintit?

3.. N-ai adus mãrturii mincinoase?

4.. Te-ai purtat corect cu semenul tãu?

5.. Nu l-ai mintit?

6.. Nu cumva ai purtat minciuni?

7.. Nu cumva ai umblat cu povesti de la unul la altul?

Porunca a zecea: Sã nu poftesti si sã nu doresti nimic, din ceea ce vezi cã are

fratele tãu.

1.. Dorit-ai femeia, fiica, bãrbatul sau fiul aproapelui tãu?

2.. Dorit-ai averea vecinului?

3.. Nu ai dorit starea socialã a celui mai mare ca tine?

4.. N-ai urât din aceastã cauzã pe vecin?

5.. N-ai dorit casa, sau pãmântul, sau vita, sau lucrul fratelui tãu?

CELE SAPTE PÃCATE DE MOARTE

Mândria

Este izvorul tuturor rãutãtilor sufletesti; ea este o lãcomie spiritualã pentru care

si dracii au cãzut din darul lui Dumnezeu.

1.. Nu esti mândru, fãlos, închipuit?

2.. Nu crezi prea mult în frumusetea sau averea ta, nu te-ai mândrit cu ele?

3.. Cum te porti cu cei mari?

4.. Nu dispretuiesti pe nimeni?

5.. Stai de vorbã cu oricine?

6.. Nu esti fãtarnic, ipocrit (una spui, alta faci)?

7.. Nu te-ai lãudat prin fapte, vorbe, îmbrãcãminte?

8.. Nu ai vorbit ceva spre a fi lãudat?

9.. Nu ai clevetit pe aproapele ca sã-i înjosesti cinstea si vrednicia si spre a te

ridica pe tine?

10.. Ai rãbdat ocara celui ce te-a ocãrât?

11.. Ai iertat pe cei ce s-au supãrat pe tine?

12.. Nu te-ai mândrit cu stiinta, cu cunostintele tale?

Lãcomia

Din abstract, egoismul se concretizeazã prin lãcomie.

Din acest punct de vedere priveste Sf. Apostol Pavel când zice cã lãcomia este

rãdãcina tuturor rãutãtilor.

1.. Nu esti lacom la mâncare sau bãuturã?

2.. Nu vrei sã strângi avere sau alte lucruri?

3.. În strângerea de bani nu esti lacom, n-ai înselat pe aproapele tãu din aceastã

cauzã?

4.. Nu ai mâncat sau ai bãut pe ascuns?

5.. Ai mâncat în sãrbãtori înainte de Sf. Liturghie?

6.. Ai mâncat mortãciuni?

Lenea

Este lipsa de întrebuintare a puterilor trupesti si sufletesti pe care Dumnezeu ni

le-a dãruit ca sã le folosim în viata noastrã

1.. Nu esti lenes?

2.. Nu pierzi timpul fãrã sã lucrezi?

3.. Nu te ocupi cu lucruri rele sau desarte (gãtirea trupului etc.)?

4.. Rugãciunea o faci regulat?

5.. De suflet te îngrijesti?

6.. Datoria ca functionar, lucrãtor, servitor, ti-o faci?

7.. Nu obligi pe cei mai mici sã facã lucrul tãu?

8.. Nu ai cãutat duhovnic mai iertãtor?

9.. Ti-ai îndeplinit canonul?

Mânia

Se întemeiazã tot pe pivotul lãcomiei.

Când omul nu-si poate îndeplini poftele sale, se înfurie cãci este împiedicat de la

scopul sãu cel rãu.

Omul se poate mânia numai contra pãcatului.

1.. N-ai fãcut rele în mânie, înjurãturi, bãtãi, etc.?

2.. Te mânii des? Cât te tine? Stii cã Sf. Pavel a spus: Soarele sã nu apunã este

mânia voastrã (Efeseni 4, 26) ?

3.. Acum esti supãrat pe cineva?

4.. Ai bãtut pe cineva cu bâta, cu palma?

5.. N-ai supãrat sau mustrat pe cineva fãrã temei, cu rãutate?

6.. Ai dorit rãul celui ce ti-a fãcut rãu? Dar celui ce ti-a fãcut bine?

7.. Nu te-ai mâniat pe vecin pe motivul cã e mai bun decât tine? Nu l-ai invidiat?

Nu-ti pare rãu?

8.. Nu ai vãrsat sângele cuiva (în betie)?

9.. Nu te-ai bãtut la duel?

10.. Nu te-ai rugat (în mânie) sã vinã rãul asupra vrãjmasilor tãi?

Zgârcenia

Este materialã si spiritualã.

Materialã este atunci când omul nu voieste sã mângâie trupeste pe cel sãrac, iar

spiritualã când nu voieste sã îndrumeze pe cel nestiutor din rãutate.

1.. Esti zgârcit?

2.. N-ai lipsit de cele necesare pe un vecin din zgârcenie?

3.. Ai ajutat pe sãrac?

4.. La masã ai chemat sãraci sau bogati? Stii cã Mântuitorul ne îndeamnã sã

chemãm la masã pe cei ce nu ne pot chema înapoi.

5.. Nu vinzi prea scump?

6.. Nu înseli?

7.. Nu-ti pare rãu cã ai fãcut vreun bine?

8.. Nu cumva mãnânci putin, te îmbraci prost (pe tine si pe ai tãi) spre a te

îmbogãti?

9.. Nu cumva nu te îngrijesti de sãnãtatea alor tãi, copii, sotie, pãrinti, frati, spre a

nu cheltui bani?

Invidia (cearta sau pizma)

Când cel furios nu poate birui cu mânia lui piedicile care i se opun, si neputând sã

facã altceva, se îndulceste cu inima în patima invidiei, ca sã acopere cinstea si

vrednicia sufleteascã si trupeascã a aproapelui si sã se înalte el.

1.. Esti certat cu cineva?

2.. Îti place sã te certi?

3.. Urãsti pe cineva?

4.. Batjocoresti?

5.. Sfaturi viclene dai?

6.. Acum ai pe cineva invidie?

7.. Vorbesti cu toatã lumea?

8.. Ai poreclit pe cineva?

9.. Nu ai bãgat vrajbã între frati?

10.. Nu porti pizmã pe cineva pentru faptul cã e mai bun ca tine sau se bucurã de

mai multã cinste, avere, situatie socialã etc.?

Desfrânarea (Curvia)

Este tot o lãcomie, dar nu de ordin material sau spiritual, ci de ordin sentimental.

Pãcatul curviei, ca nici un alt pãcat, se face în trup.

Trupul e templul Duhului Sfânt.

(Poti face desfrânare privind sau auzind lucruri care te-ar face sã pãcãtuiesti.

Chiar mâncând, dormind prea mult, vorbind etc.)

1.. Ai cãzut în curvie?

2.. Dar preacurvie?

3.. Nu cumva îti place sã vezi sau sã citesti cãrti care te fac sã pãcãtuiesti cu

gândul, nu cumva îti place sã asculti sau sã vorbesti vorbe porcoase sau de rusine?

Sã stii cã Sf. Pavel ne spune sã nu se audã din gura noastrã nici vorbe spurcate sau

porcoase, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase, nici vorbe nechibzuite.

4.. Nu cumva îti place sã vorbesti cu rost sau fãrã rost?

5.. Nu te stãpâneste nici o patimã?

6.. Nu mãnânci sau dormi prea mult? Stii cã tot Sf. Pavel a spus: Toate îmi sunt

îngãduite, dar nu toate îmi sunt de folos (1 Cor 6, 12).

7.. Nu ai în casã tablouri cu chipuri goale? Nu le privesti cu patimã?

8.. N-ai curvit cu rudenii de sânge sau cu cele spirituale (finã, nase)?

9.. N-ai pipãit trupul altuia cuprins de patima desfrânãrii?

10.. N-ai vrut sã vezi pãrtile rusinoase ale corpului?

PÃCATE STRIGÃTOARE LA CER

A. Uciderea cu voie

1. Ai ucis pe cineva?

2. Ai cãutat sã ucizi?

3. Vrei sã ucizi pe cineva?

4. Vrei sã te rãzbuni luând viata cuiva?

5. Ai bãtut pe cineva?

6. Ai certat, ai amenintat pe cineva?

B. Sodomia (împreunare împotriva firii)

1.. Bãrbat cu bãrbat sau orice fel de animal?

2.. Bãrbat cu femeie împotriva firii?

3.. Onania. Ai fãcut onanie?

B. Oprirea pensiei sau simbriei la orfani, vãduve, muncitori, salariati sau servitori

1.. Ai oprit pensiile sau salariile? Din orice motiv, fie ca despãgubire pentru un

lucru stricat, fie din alte motive?

2.. Retineri partiale sau nedrepte ai fãcut?

3.. Ai plãtit totdeauna pentru ceea ce ti-au lucrat altii?

B. Asuprirea vãduvelor, orfanilor, invalizilor si neputinciosilor

1.. N-ai bãtut copiii, bãtrânii sau orfanii?

2.. Nu ti-ai bãtut joc de ei?

3.. N-ai asuprit pe cel mai mic decât tine?

4.. N-ai râs de ologi sau neputinciosi?

5.. Nu i-ai necãjit?

6.. Nu cumva ai avut datoria sã-i ajuti si nu i-ai ajutat?

7.. Pe cei ce nu ai avut datoria i-ai ajutat sau ai trecut pe lângã ei ca preotul si

levitul din Evanghelia cu Samariteanul milostiv?

8.. Pe orb l-ai fãcut sã cadã conducându-l rãu?

9.. De orice neputincios, surd, gângav, schiop, ciung, chior nu ti-ai bãtut joc?

DATORII FATÃ DE VIATA SUFLETEASCÃ A APROAPELUI

1.. A feri pe altul de a pãcãtui. Ai ferit sau nu ?

2.. A învãta pe cei nestiutori.

3.. A da un sfat bun celui ce are nevoie.

4.. A ne ruga lui Dumnezeu pentru altii.

5.. A mângâia pe cei întristati.

6.. A suferi cu rãbdare când suntem nedreptãtiti.

7.. A ierta greselile altora.

PORUNCI PRIVITOARE LA VIATA TRUPEASCÃ A APROAPELUI

1.. A da hranã celui flãmând. Ai dat sau nu?

2.. A potoli setea celui însetat.

3.. A îmbrãca pe cel gol.

4.. A îngriji pe cel bolnav.

5.. A primi si ospãta pe streini.

6.. A cerceta pe cei din închisori.

7.. A îngropa pe cei morti.

PÃCATE STREINE

1.. Când sfãtuiesti pe altul sã pãcãtuiascã.

2.. Când poruncesti altuia sã pãcãtuiascã.

3.. Când te învoiesti cu altul la pãcat.

4.. Când ajuti pe altul sã pãcãtuiascã.

5.. Când lauzi pe cel ce face pãcatul.

6.. Când poti, dar nu voiesti sã împiedici pe altul de a face pãcatul.

7.. Când stii si nu spui pãcatul altuia (sã i-l spui)

PÃCATE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT

1.. Nesocotirea harului lui Dumnezeu si încrederea prea mare în tine.

1.. Sã crezi cã Dumnezeu n-are putere sã te ierte, e un pãcat foarte mare.

2.. Sã crezi cã tu esti totul si Dumnezeu n-are nici o putere în lume.

1.. Neîncrederea în Dumnezeu.

2.. Împotrivirea la Adevãrul stabilit de Sfânta Bisericã (sã nu crezi în vreo dogmã).

3.. Lepãdarea de Biserica Ortodoxã. Fereste-te de aceste pãcate, cãci Mântuitorul

spune: Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este

vinovat de osânda vesnicã (Marcu, 3, 29).

CELE 9 PORUNCI BISERICESTI

1.. Cercetarea Sfintei Biserici în toate Duminicile si sãrbãtorile legale.

2.. Pãzirea celor patru posturi din an.

3.. Respectul fatã de fetele bisericesti.

4.. Mãrturisirea pãcatelor în cele patru posturi.

5.. A ne feri de eretici.

6.. A ne ruga pentru conducãtorii statului si dregãtorii Bisericii.

7.. A nu face nuntã, petreceri, în post.

8.. A feri Biserica de a i se înstrãina lucrurile.

9.. A pãzi posturile si a face rugãciunile pe care chiriarhul (episcopul) locului le

pune în vremuri grele.

DIFERITE PÃCATE

1.. Neîndeplinirea angajamentelor:

a.. ai îndeplinit pe cele luate în fata lui Dumnezeu, a ta, a aproapelui?

b.. ai îndeplinit canonul dat la Spovedanie?

1.. Furtisag de cele sfinte:

a.. ai mintit la Spovedanie?

b.. ai ocolit sã spui tot si din ce motive?

SFATURI

a.. Spovedeste-te de cel putin patru ori pe an în posturi.

b.. Posteste înainte de spovedanie.

c.. Pãstreazã acelasi duhovnic.

d.. Fã-ti un serios examen de constiintã înainte de a merge la spovedanie.

e.. Scrie pe hârtie pãcatele, altfel le poti uita. Apoi arde hârtia imediat.

f.. Mãrturiseste singur nu numai pãcatele fãcute ci si (pe) cele din inimã.

g.. Nu ascunde nici un pãcat.

h.. Împacã-te cu cel ce ti-a gresit.

i.. Ocoleste prilejul de pãcãtuire.

j.. Pãrãseste pãcatul - angajeazã-te cã nu vei mai pãcãtui.

k.. Regretã pãcatele fãcute.

l.. Fereste-te pe cât poti de ele.

m.. Cuminecã-te numai dacã te simti curat. Altfel vei fi osândit.

n.. Îndeplineste cu sfintenie canonul dat de duhovnic.

o.. Judecã-te singur pentru fiecare pãcat fãcut.

Fiecare dintre noi avem o menire, dar trebuie sã stãm sub povata duhovnicului,

care înlãturã voia nepriceputã, fãcând loc voii lãsatã de Dumnezeu în fiecare dintre

noi. Duhovnicul dezvãluie intentiile lui Dumnezeu în noi. Dacã nu stãm sub povata

duhovnicului putem sã intrãm în rãtãciri mai mari ca patimile. Îl simt prieten pe

fiecare suflet care-mi trimite un singur gând de iubire. Si doresc si rog ca fiecare

prieten sã copieze acest îndreptar la spovedanie.

Am scris, cum am putut, în toatã graba, din dorinta curatã de a vã trimite acest

îndreptar la spovedanie.

Cu toatã dragostea, ValeriuCel fara pacat dintre voi sa arunce cel dintâi piatra asupra ei.
Ioan 8, 7
Adevarat, adevarat va spun ca voi veti plânge si va veti
tângui, iar lumea se va bucura. Voi va veti întrista, dar
întristarea voastra se va preface în bucurie.
Ioan 16, 20
S-a sculat de la Cina, S-a dezbracat de haine si, luând un
stergar, S-a încins cu el.
Dupa aceea a turnat apa în vasul de spalat si a început sa
spele picioarele ucenicilor si sa le stearga cu stergarul cu care
era încins.
Ioan 13, 4-5
Iar la masa era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre
ucenicii Lui, pe care-l iubea Iisus.
Ioan 13, 23
Porunca noua dau voua: Sa va iubiti unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi,
asa si voi sa va iubiti unul pe altul.
Ioan 13, 34
Întru aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste
unii fata de altii.
Ioan 13, 35
Ce este pacatul
Pacatul este calcarea legii lui Dumnezeu, calcare voita sau nevoita, cu stiinta sau
fara stiinta, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul.
Pacatul este necinstirea adusa lui Dumnezeu, ocara, dispretuire, defaimare,
nerecunoastere si vatamare adusa fiintei Dumnezeiesti, dintr-un sentiment egoist.
Pacatul este necredinta si neîncredere în Dumnezeu, în legea Lui si prea multa
credinta si încredere în sine, pâna acolo ca omul sa-si fie singur lege, pentru ca de
îndata ce ai calcat Legea lui Dumnezeu, ai urmat o alta lege, fie a ta, fie a diavolului.
Pacatul este a doua rastignire adusa Mântuitorului, caci prin pacat se reînnoiesc
toate batjocurile de altadata si toate bataile primite. Piroanele, sulita, spinii, prin
pacat Mântuitorul le simte din nou. Acum însa nu mai sunt batute de cei ce-L
defaimau si strigau: "Sa se rastigneasca, sa se rastigneasca"... Acum îi sunt
administrate de cei ce zic ca cred în El, ca-I urmeaza poruncile, ca-L iubesc. Acum Îl
scuipa în fata cei ce sunt botezati, acum cununa de spini I-o pun cei ce se numesc
crestini, acum Îi dau palmele, acum Îi bat piroanele, acum Îl împung cu sulita, cei
pentru care suferit batjocoriri si batai si pentru care ai-a dat sângele Sau pe Golgota
pentru ca sa-I faca fii ai lui Dumnezeu, pentru ca sa le deschida Raiul, sa sfarme
moartea si sa darâme Iadul.
Pacatul este îndepartare de Dumnezeu si în schimb apropiere de diavol, este
îndepartare de casa Tatalui si pazire în tara straina a porcilor diavolului.
Pentru ca suntem robi aceluia caruia îi slujim (Ioan 8, 34), pacatul înseamna robia
diavolului.
Când pacatuiesti nu mai socotesti ceea ce a facut pentru tine Dumnezeu, nu-I mai
esti fiu, si nu te gândesti la dreptatea Lui, care va pedepsi pe cei ce pacatuiesc
împotriva Voii Lui.
Prin pacat toate lucrurile lui Dumnezeu sunt pornite împotriva scopului pentru
care au fost facute.
Gura n-a fost facuta de Dumnezeu ca sa înjuram cu ea, sa bârfim si sa blestemam
pe aproapele, ci gura a fost facuta ca, cu ea, sa vorbim lucruri folositoare sufletului.
Mintea nu ti-a dat-o Dumnezeu ca, cu ajutorul ei, sa gasesti argumentele care te
îndeparteaza de Dumnezeu, ci ca sa gasesti argumentele care te apropie.
Ochii nu au fost facuti spre a privi ceea ce aduce vatamarea sufletului, ci spre a
vedea creatiile lui Dumnezeu si spre a-I aduce multumiri.
Tot asa urechile, mâinile, picioarele n-au fost create spre a ne îndeparta de
Dumnezeu.
Bunatatea si îndelunga rabdare a lui Dumnezeu nu vrei sa le socotesti ca atare?
Caci sa stii ca tot timpul ti s-a dat ca sa câstigi raiul si tu te pierzi socotind ca El nu
va mai judeca, ca ne va ierta, ca sunt altii mult mai rai decât tine.
Ce urmari are pacatul
Raul pricinuit de el
1.. Prin pacat pierdem darul cel mai presus de fire ce-l avem de la Dumnezeu.
Fara acest dar, sufletul ramâne slut.
2.. Prin pacat Duhul Sfânt este luat de la noi si nu mai suntem recunoscuti fii.
3.. Prin pacat pierdem fericirea vesnica a raiului; pierdem posibilitatile unirii cu
Dumnezeu si petrecerea împreuna cu sfintii; pierdem lumina vesnica si odihna.
4.. Câstigam iadul cu focul cel nestins si cu întunericul cel ce este totdeauna.
5.. Prin pacat pierdem toate bunatatile pe care le-am facut înainte, caci Dumnezeu
te va judeca în ceea ce te va gasi facând.
6.. Prin pacat pierdem ajutorul lui Dumnezeu (atât cât esti în pacat).
Spovedania
Nu plângi gândindu-te ca ai pierdut Raiul?
Nu te cutremura mâhnirea adusa lui Dumnezeu?
Nu te înfioara Iadul?
Nu cauti sa-ti dobândesti starea pierduta?
Se mai poate ?
Da! Trebuie numai sa vrei ...
Dumnezeu a stiut dintru început neputinta noastra si ne-a dat posibilitatea
curatirii de pacate. El a stiut ca omul cât va trai va pacatui si ca, fara de greseala,
nimeni nu este, de aceea spunea ucenicilor Sai: Oricâte veti lega pe pamânt vor fi
legate în Cer, si oricâte veti dezlega pe pamânt vor fi dezlegate si în Cer, cuvinte
prin care se instituie si Taina Spovedaniei.
Spovedania sau pocainta este o baie din care sufletul scaldat iese usurat de
greutate si curat de murdaria pacatelor, o baie în care se spala si se pierd toate
întinaciunile si greselile noastre.
Spovedania este o doctorie care vindeca sufletul ranit de draci, o doctorie ce
strica otrava pacatului.
Spovedania întoarce pe pacatos de la diavol la Dumnezeu si le pune din nou în
legatura cu Facatorul sau.
Spovedania însemneaza aducerea sufletului la faptele si lucrurile care sunt
pentru si dupa firea lui.
Spovedania reda pe om curat lui Dumnezeu.
Spovedania pregateste sufletul si trupul pentru primirea Sf. Trupului si Sângelui
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Spovedeste-te în Biserica de patru ori pe an la acelasi Duhovnic.
Când îti faci examenul de constiinta gaseste-te vinovat, nu te justifica; gândestete
la urmatoarele puncte:
1.. Motivul sau scopul cu care sau pentru care ai pacatuit. A doua zi cauta sa
ocolesti momentul potrivit respectiv.
2.. Intentia-ce ai voit de ai pacatuit.
3.. Împrejurarile, ocoleste-le a doua zi.
4.. Locul unde ai pacatuit.
5.. Cât l-ai raspândit-ai îndemnat pe altii.
6.. Numarul... Spovedania trebuie facuta cu zdrobire de inima si cu parere de rau.
Zdrobirea inimii este supararea si durerea ce ti se pricinuieste când îti aduci aminte
de pacat.
Aceasta durere nu sta numai în a simti pacatul, a suspina si a plânge pentru el, ci
sta mai ales în a urî pacatul.
Parerea de rau este durerea ce o simte cel ce se pocaieste pentru ca s-a lipsit de
darul lui Dumnezeu si a câstigat munca.
Biserica a stabilit înainte de spovedanie sa tii un post de sapte zile sau chiar mai
putin. Bolnavii sunt scutiti.
Scrie pacatele pe hârtie si citeste-le singur înaintea Duhovnicului.
Angajeaza-te în fata lui Dumnezeu sa nu le mai faci.
CELE 10 PORUNCI
Porunca întâi: Eu sunt Domnul Dumnezeul tau, sa nu ai alti dumnezei afara de
mine.
1.. Crezi în Dumnezeu?
2.. Crezi în Sfânta Treime?
3.. Îl adori pe Dumnezeu?
4.. Îl iubesti?
5.. Îl cunosti? Te-ai silit spre a afla ceva despre Dumnezeu din cartile Sfintei
Scripturi, cartile bisericesti sau de altundeva?
6.. Nu cumva crezi în farmece?
7.. Nu ai umblat pe la ghicitori, prezicatori?
8.. Nu faci spiritism?
9.. Nu crezi în vise? Crede numai în Dumnezeu.
10.. Nu cumva dai mai multa cinstire unei fiinte sau lucru decât lui Dumnezeu?
11.. Nu pretuiesti banul, mâncarea sau vinul, femeia sau barbatul, mai mult decât
pe Dumnezeu?
12.. Ai cârtit vreodata împotriva lui Dumnezeu?
13.. Nu ai deznadajduit din cauza vreunui necaz, suparare sau orice alt rau venit
asupra ta?
14.. Nu te-ai împotrivit adevarurilor si învataturii crestine?
15.. Nu ai citit carti împotriva credintei?
16.. Nu ai dat altuia sa citeasca?
17.. Nu ai fost la adunarile necredinciosilor?
18.. Nu ai citit cartile si revistele lor cu scopul aflarii altui adevar decât cel al
Bisericii?
19.. Nu ai aparat necredinta sau sectele sau mahomedanismul?
20.. Nu ai dus daruri sectarilor?
21.. Nu crezi în credinte desarte sau pagânesti? Ca mi-a iesit un preot înainte îmi
merge rau, mi-a iesit un cosar îmi merge bine, mi-a iesit cu plinul sau cu golul etc.?
22.. Este Dumnezeu centrul preocuparilor tale?
23.. Ti-ai pus întotdeauna nadejdea în Dumnezeu?
24.. Crezi ca exista Rai sau Iad?
25.. Crezi ca va fi Judecata?
26.. Nu te încrezi prea mult în bunatatea lui Dumnezeu si în felul acesta nu te temi
de judecata?
27.. Nu crezi ca Dumnezeu nu te mai poate ierta din cauza prea multelor (tale) si
grelelor pacate?
28.. Ai cerut totdeauna ajutorul lui Dumnezeu?
29.. Ti-ai facut regulat rugaciunile? Seara, dimineata si la prânz?
30.. La Biserica mergi regulat?
31.. La rugaciune si în Biserica te gândesti numai la Dumnezeu?
32.. Peste zi îti mai aduci aminte de Dumnezeu?
33.. Multumiri I-ai adus lui Dumnezeu dupa toate faptele tale?
34.. Si înainte de a face ceva I-ai cerut ajutorul?
35.. Rugaciunile nu le spui câteodata numai din obicei sau sa te scapi?
36.. Nu te gândesti în alta parte în timpul rugaciunii?
37.. Nu-ti vin gânduri ca nu te mai poti mântui?
38.. Nu ai amânat pocairea spre batrânete?
39.. Nu cauti sa mergi târziu la Biserica?
40.. Asculti slujba atent?
41.. Nu râzi, nu vorbesti sau nu te uiti dupa lume în Biserica?
Porunca a doua: Sa nu-ti faci chip cioplit nici asemanarea vreunui lucru, din câte
sunt în cer, pe pamânt, în ape sau sub pamânt, nici sa te închini lor, nici sa le
slujesti.
1.. Nu cumva crezi ca unii oameni sunt mari si au valoarea pe care a avut-o
Mântuitorul? Exemplu: filosofii sau sefii de religii.
2.. Crezi în Sfintele Icoane?
3.. Cel de închinare le dai?
4.. Nu crezi cumva ca Icoana este chiar Sfântul pe care îl zugraveste?
5.. Nu cumva crezi în oameni-femeia ta, barbatul tau, copilul tau, etc?
6.. Nu te închini vreunui lucru, banului, mâncarii, bauturii sau altor placeri?
7.. Nu cumva mintea este singura ta lege si faci numai ceea ce-ti spune ea?
Porunca a treia: Sa nu iei Numele Domnului Dumnezeului tau în desert.
1.. Ai înjurat vreodata de Dumnezeu Tatal sau de Mântuitorul Iisus Hristos?
2.. Ai înjurat de Îngeri, Arhangheli?
3.. Ai înjurat de Sfânta Fecioara?
4.. Ai înjurat de Sfinti, Biserica, Paste, Candela, Icoane, Cruce si altele?
5.. Ai adus numele Domnului drept marturie mincinoasa?
6.. Ai luat altfel de marturii: ochii tai, viata ta, mântuirea sufletului tau? Caci
Mântuitorul a zis: Vorba ta sa fie da si nu; caci ce e mai mult vine de la diavol.
7.. Ai dracuit? Ai trimis pe altii la dracu sau pe tine?
8.. Ai obiceiul sa blestemi pe cei ce-ti fac rau? Mântuitorul ne-a învatat sa ne
rugam pentru ei.
9.. Juramânt fals ai depus?
10.. Dar juramânt adevarat?
11.. Nu întrebuintezi ca juramânt formula "zau", care este prescurtarea lui "pe
Dumnezeul meu"?
Porunca a patra: Adu-ti aminte de Ziua Domnului, sase zile sa lucrezi, iar a saptea
sa o serbezi.
Ziua Domnului este Duminica. Aceeasi valoare o au si toate sarbatorile instituite
de Sfânta Biserica, de peste an.
1. Tinut-ai toate Duminicile si sarbatorile?
2. Fost-ai în toate aceste zile la Biserica?
3. Cei din casa ta le-au tinut, au fost la Sf. Biserica, nu i-ai oprit pentru vreun
lucru?
4. Altora nu le-ai dat de lucru în aceste zile? Nu mergi prea târziu la Biserica?
5. Ziua Domnului o serbezi cum trebuie? Sau e pentru tine o zi obisnuita sau o zi
de chefuri si petreceri? Dimineata mergi la Biserica? Dupa masa citesti carti
folositoare, ziditoare de suflet?
6. Te îngrijesti de suflet mai mult în aceasta zi decât în altele?
7. Nu ai facut sau ai participat la claci?
8. Nu te porti cu necuviinta în Biserica?
9. Nu ai hulit Biserica si pe slujitorii Sf. Altar?
10. Pe preoti îi cinstesti ca pe slujitorii lui Dumnezeu? Nu-i batjocoresti? Nu-i
bârfesti spunându-le pacatele?
11. Te rogi pentru ei? Îi asculti?
Porunca a cincea: Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta ca sa-ti fie tie bine si sa
traiesti ani multi.
1.. Nu ti-ai batut parintii sau socrii?
2.. Nu i-ai înjurat sau persecutat?
3.. Ai ascultat sfaturile lor?
4.. Nu i-ai înselat cu ceva?
5.. Nu le-ai speculat buna credinta?
6.. Când au fost în necazuri i-ai ajutat?
7.. Slujbe dupa moarte le-ai facut?
8.. Fratii, surorile, le-ai ajutat?
9.. Ai purtat grija de sotie, de copii? Caci Sf. Pavel zice: Daca nu poarta cineva
grija de ai lui si mai ales de cei din casa sa, s-a lepadat de credinta si este mai rau
decât un necredincios. (1 Timotei 5, 8)
10.. Nu ti-ai batut sotia? Nu te-ai purtat rau cu ea? N-ai înjurat- o?
11.. Sotul ti l-ai cinstit? Sotia sau sotul ti-ai iubit ca pe tine însuti?
12.. Nu ti-ai înselat sotul sau sotia?
13.. Nu i-ai facut viata mai grea? Nu esti cicalitor?
14.. De cele sufletesti ale celor din casa ta te-ai îngrijit suficient?
15.. Cum te-ai purtat cu parintii sufletesti? Nasi, profesori, preoti? I-ai respectat si
i-ai ajutat?
16.. Nu ai fost obraznic sau încapatânat cu parintii?
17.. Nu i-ai suparat? Mâniat?
18.. Nu i-ai vorbit de rau, batjocorit?
19.. Nu ai râs de neputintele lor?
20.. Ai luat seama sa-si faca datoriile religioase?
21.. Nu te-ai rusinat de ei?
22.. Nu ti-ai cheltuit banii pe lucruri nefolositoare (tutun sau alte placeri) si în felul
acesta ai lipsit familia de cele trebuitoare?
De esti parinte
23.. Ai îndreptat pe copii tai pe drumul Bisericii, cu fapta si cu cuvântul?
24.. Nu le-ai dat exemplul tau de certuri, betii, vorbe porcoase, minciuna, furt,
necinste, clevetire, lene?
25.. Nu cumva traiesti în concubinaj si copiii vad acest lucru?
26.. Pentru faptele rele: certuri, minciuna, bataie, furt, i-ai pedepsit? Nu cumva din
mila i-ai crutat?
27.. Pentru copiii tai, sotie, sot, frati, surori, parinti, ai facut rugaciuni?
28.. Nu ai fost prea aspru, sau prea blând cu copiii tai?
29.. Slugi rele care sa învete copiii lucruri stricacioase de suflet nu ai tinut? De
esti tutore
30.. Ti-ai îndeplinit toate îndatoririle materiale si morale fata de copil? De esti
stapân
31.. Cum te-ai purtat cu servitorii sau ucenicii tai?
32.. Le-ai platit leafa cinstit, nu le-ai retinut pentru cine stie ce motive?
33.. I-ai îndemnat sa-si faca datoriile religioase?
34.. Nu i-ai îndemnat sa faca vreun pacat? De esti sluga
35.. Ai ascultat stapânii, patronii etc.?
36.. Ti-ai îndeplinit cu harnicie toate datoriile?
37.. Nu le-ai lucrat de mântuiala?
38.. Nu le-ai furat ceva?
39.. Nu le-ai povestit casa?
Porunca a sasea: Sa nu ucizi
1.. Nu cumva ai ucis vreodata cu voie sau fara voie?
2.. Nu doresti sa ucizi, nu ai gânduri de razbunare? Ai laudat pe cineva care a
omorât?
3.. Nu doresti moartea cuiva, fie pentru a-i lua averea, femeia, barbatul etc?
4.. Nu ai batut pe cineva?
5.. Nu ai amenintat?
6.. Nu urasti pe cineva, esti împacat cu toti cunoscutii?
7.. Doresti rau cuiva, moarte, paguba?
8.. Te bucuri de raul ce se întâmpla semenului?
9.. Cum te porti cu cei din jur?
10.. De esti barbat ai admis lepadarea de copii?
11.. De esti femeie, nu ai lepadat prunc cu voie?
12.. Nu ai cautat sa te sinucizi direct sau indirect?
13.. Ai facut vânatoare?
Porunca a saptea: Sa nu preacurvesti.
Curvie face cel necasatorit; preacurvie cel casatorit.
1.. Nu ai curvit sau de esti casatorit n-ai preacurvit?
2.. Nu traiesti în concubinaj?
3.. Nu pacatuiesti împotriva firii: onanie sau homosexualitate?
4.. Nu cumva poftesti sa curvesti cu barbatul sau femeia altuia?
5.. Nu cauti prilej de curvie?
6.. La lucruri rusinoase nu te gândesti prea mult?
7.. Nu cauti sa-ti aduci aminte de asemenea scene?
8.. Nu vrei sa vezi partile rusinoase ale corpului?
9.. Nu vorbesti lucruri rusinoase?
10.. Nu ai citit carti care sa-ti produca placeri sexuale?
11.. Nu ai îndemnat pe altul sa faca acest pacat?
12.. Nu ai facut pe altul sa pacatuiasca prin îmbracaminte sau gatire?
Porunca a opta: Sa nu furi.
Preotul nu poate ierta furtul neînapoiat; deci sa restitui ceea ce ai furat si apoi
spovedeste-te.
1.. N-ai furat bani sau alte obiecte de la stat, societate sau vreun om?
2.. N-ai pagubit pe altii?
3.. Pe cel pagubit l-ai despagubit?
4.. De averea altuia, încredintata tie, ai avut destula grija?
5.. Bani sau alte obiecte pe care le-ai luat împrumut, le-ai restituit?
6.. Ai primit lucruri furate?
7.. Lucrurile gasite le-ai dat înapoi?
8.. N-ai schimbat hotarele pamântului cu vecinul tau?
9.. N-ai îndemnat pe altul sa faca acest lucru?
10.. N-ai luat dobânda prea mare?
11.. N-ai falsificat vreo marfa, n-ai vândut-o ca marfa buna?
12.. La cântar sau socoteala n-ai înselat?
13.. N-ai luat de la cel mai mic decât tine lucruri cu de-a sila?
14.. N-ai luat mita?
15.. N-ai învatat copiii sa fure?
16.. N-ai gânduri de îmbogatire pe cai necinstite?
Porunca a noua: Sa nu marturisesti strâmb împotriva aproapelui.
1.. N-ai jurat strâmb?
2.. N-ai mintit?
3.. N-ai adus marturii mincinoase?
4.. Te-ai purtat corect cu semenul tau?
5.. Nu l-ai mintit?
6.. Nu cumva ai purtat minciuni?
7.. Nu cumva ai umblat cu povesti de la unul la altul?
Porunca a zecea: Sa nu poftesti si sa nu doresti nimic, din ceea ce vezi ca are
fratele tau.
1.. Dorit-ai femeia, fiica, barbatul sau fiul aproapelui tau?
2.. Dorit-ai averea vecinului?
3.. Nu ai dorit starea sociala a celui mai mare ca tine?
4.. N-ai urât din aceasta cauza pe vecin?
5.. N-ai dorit casa, sau pamântul, sau vita, sau lucrul fratelui tau?
CELE SAPTE PACATE DE MOARTE
Mândria
Este izvorul tuturor rautatilor sufletesti; ea este o lacomie spirituala pentru care
si dracii au cazut din darul lui Dumnezeu.
1.. Nu esti mândru, falos, închipuit?
2.. Nu crezi prea mult în frumusetea sau averea ta, nu te-ai mândrit cu ele?
3.. Cum te porti cu cei mari?
4.. Nu dispretuiesti pe nimeni?
5.. Stai de vorba cu oricine?
6.. Nu esti fatarnic, ipocrit (una spui, alta faci)?
7.. Nu te-ai laudat prin fapte, vorbe, îmbracaminte?
8.. Nu ai vorbit ceva spre a fi laudat?
9.. Nu ai clevetit pe aproapele ca sa-i înjosesti cinstea si vrednicia si spre a te
ridica pe tine?
10.. Ai rabdat ocara celui ce te-a ocarât?
11.. Ai iertat pe cei ce s-au suparat pe tine?
12.. Nu te-ai mândrit cu stiinta, cu cunostintele tale?
Lacomia
Din abstract, egoismul se concretizeaza prin lacomie.
Din acest punct de vedere priveste Sf. Apostol Pavel când zice ca lacomia este
radacina tuturor rautatilor.
1.. Nu esti lacom la mâncare sau bautura?
2.. Nu vrei sa strângi avere sau alte lucruri?
3.. În strângerea de bani nu esti lacom, n-ai înselat pe aproapele tau din aceasta
cauza?
4.. Nu ai mâncat sau ai baut pe ascuns?
5.. Ai mâncat în sarbatori înainte de Sf. Liturghie?
6.. Ai mâncat mortaciuni?
Lenea
Este lipsa de întrebuintare a puterilor trupesti si sufletesti pe care Dumnezeu ni
le-a daruit ca sa le folosim în viata noastra
1.. Nu esti lenes?
2.. Nu pierzi timpul fara sa lucrezi?
3.. Nu te ocupi cu lucruri rele sau desarte (gatirea trupului etc.)?
4.. Rugaciunea o faci regulat?
5.. De suflet te îngrijesti?
6.. Datoria ca functionar, lucrator, servitor, ti-o faci?
7.. Nu obligi pe cei mai mici sa faca lucrul tau?
8.. Nu ai cautat duhovnic mai iertator?
9.. Ti-ai îndeplinit canonul?
Mânia
Se întemeiaza tot pe pivotul lacomiei.
Când omul nu-si poate îndeplini poftele sale, se înfurie caci este împiedicat de la
scopul sau cel rau.
Omul se poate mânia numai contra pacatului.
1.. N-ai facut rele în mânie, înjuraturi, batai, etc.?
2.. Te mânii des? Cât te tine? Stii ca Sf. Pavel a spus: Soarele sa nu apuna este
mânia voastra (Efeseni 4, 26) ?
3.. Acum esti suparat pe cineva?
4.. Ai batut pe cineva cu bâta, cu palma?
5.. N-ai suparat sau mustrat pe cineva fara temei, cu rautate?
6.. Ai dorit raul celui ce ti-a facut rau? Dar celui ce ti-a facut bine?
7.. Nu te-ai mâniat pe vecin pe motivul ca e mai bun decât tine? Nu l-ai invidiat?
Nu-ti pare rau?
8.. Nu ai varsat sângele cuiva (în betie)?
9.. Nu te-ai batut la duel?
10.. Nu te-ai rugat (în mânie) sa vina raul asupra vrajmasilor tai?
Zgârcenia
Este materiala si spirituala.
Materiala este atunci când omul nu voieste sa mângâie trupeste pe cel sarac, iar
spirituala când nu voieste sa îndrumeze pe cel nestiutor din rautate.
1.. Esti zgârcit?
2.. N-ai lipsit de cele necesare pe un vecin din zgârcenie?
3.. Ai ajutat pe sarac?
4.. La masa ai chemat saraci sau bogati? Stii ca Mântuitorul ne îndeamna sa
chemam la masa pe cei ce nu ne pot chema înapoi.
5.. Nu vinzi prea scump?
6.. Nu înseli?
7.. Nu-ti pare rau ca ai facut vreun bine?
8.. Nu cumva manânci putin, te îmbraci prost (pe tine si pe ai tai) spre a te
îmbogati?
9.. Nu cumva nu te îngrijesti de sanatatea alor tai, copii, sotie, parinti, frati, spre a
nu cheltui bani?
Invidia (cearta sau pizma)
Când cel furios nu poate birui cu mânia lui piedicile care i se opun, si neputând sa
faca altceva, se îndulceste cu inima în patima invidiei, ca sa acopere cinstea si
vrednicia sufleteasca si trupeasca a aproapelui si sa se înalte el.
1.. Esti certat cu cineva?
2.. Îti place sa te certi?
3.. Urasti pe cineva?
4.. Batjocoresti?
5.. Sfaturi viclene dai?
6.. Acum ai pe cineva invidie?
7.. Vorbesti cu toata lumea?
8.. Ai poreclit pe cineva?
9.. Nu ai bagat vrajba între frati?
10.. Nu porti pizma pe cineva pentru faptul ca e mai bun ca tine sau se bucura de
mai multa cinste, avere, situatie sociala etc.?
Desfrânarea (Curvia)
Este tot o lacomie, dar nu de ordin material sau spiritual, ci de ordin sentimental.
Pacatul curviei, ca nici un alt pacat, se face în trup.
Trupul e templul Duhului Sfânt.
(Poti face desfrânare privind sau auzind lucruri care te-ar face sa pacatuiesti.
Chiar mâncând, dormind prea mult, vorbind etc.)
1.. Ai cazut în curvie?
2.. Dar preacurvie?
3.. Nu cumva îti place sa vezi sau sa citesti carti care te fac sa pacatuiesti cu
gândul, nu cumva îti place sa asculti sau sa vorbesti vorbe porcoase sau de rusine?
Sa stii ca Sf. Pavel ne spune sa nu se auda din gura noastra nici vorbe spurcate sau
porcoase, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase, nici vorbe nechibzuite.
4.. Nu cumva îti place sa vorbesti cu rost sau fara rost?
5.. Nu te stapâneste nici o patima?
6.. Nu manânci sau dormi prea mult? Stii ca tot Sf. Pavel a spus: Toate îmi sunt
îngaduite, dar nu toate îmi sunt de folos (1 Cor 6, 12).
7.. Nu ai în casa tablouri cu chipuri goale? Nu le privesti cu patima?
8.. N-ai curvit cu rudenii de sânge sau cu cele spirituale (fina, nase)?
9.. N-ai pipait trupul altuia cuprins de patima desfrânarii?
10.. N-ai vrut sa vezi partile rusinoase ale corpului?
PACATE STRIGATOARE LA CER
A. Uciderea cu voie
1. Ai ucis pe cineva?
2. Ai cautat sa ucizi?
3. Vrei sa ucizi pe cineva?
4. Vrei sa te razbuni luând viata cuiva?
5. Ai batut pe cineva?
6. Ai certat, ai amenintat pe cineva?
B. Sodomia (împreunare împotriva firii)
1.. Barbat cu barbat sau orice fel de animal?
2.. Barbat cu femeie împotriva firii?
3.. Onania. Ai facut onanie?
B. Oprirea pensiei sau simbriei la orfani, vaduve, muncitori, salariati sau servitori
1.. Ai oprit pensiile sau salariile? Din orice motiv, fie ca despagubire pentru un
lucru stricat, fie din alte motive?
2.. Retineri partiale sau nedrepte ai facut?
3.. Ai platit totdeauna pentru ceea ce ti-au lucrat altii?
B. Asuprirea vaduvelor, orfanilor, invalizilor si neputinciosilor
1.. N-ai batut copiii, batrânii sau orfanii?
2.. Nu ti-ai batut joc de ei?
3.. N-ai asuprit pe cel mai mic decât tine?
4.. N-ai râs de ologi sau neputinciosi?
5.. Nu i-ai necajit?
6.. Nu cumva ai avut datoria sa-i ajuti si nu i-ai ajutat?
7.. Pe cei ce nu ai avut datoria i-ai ajutat sau ai trecut pe lânga ei ca preotul si
levitul din Evanghelia cu Samariteanul milostiv?
8.. Pe orb l-ai facut sa cada conducându-l rau?
9.. De orice neputincios, surd, gângav, schiop, ciung, chior nu ti-ai batut joc?
DATORII FATA DE VIATA SUFLETEASCA A APROAPELUI
1.. A feri pe altul de a pacatui. Ai ferit sau nu ?
2.. A învata pe cei nestiutori.
3.. A da un sfat bun celui ce are nevoie.
4.. A ne ruga lui Dumnezeu pentru altii.
5.. A mângâia pe cei întristati.
6.. A suferi cu rabdare când suntem nedreptatiti.
7.. A ierta greselile altora.
PORUNCI PRIVITOARE LA VIATA TRUPEASCA A APROAPELUI
1.. A da hrana celui flamând. Ai dat sau nu?
2.. A potoli setea celui însetat.
3.. A îmbraca pe cel gol.
4.. A îngriji pe cel bolnav.
5.. A primi si ospata pe streini.
6.. A cerceta pe cei din închisori.
7.. A îngropa pe cei morti.
PACATE STREINE
1.. Când sfatuiesti pe altul sa pacatuiasca.
2.. Când poruncesti altuia sa pacatuiasca.
3.. Când te învoiesti cu altul la pacat.
4.. Când ajuti pe altul sa pacatuiasca.
5.. Când lauzi pe cel ce face pacatul.
6.. Când poti, dar nu voiesti sa împiedici pe altul de a face pacatul.
7.. Când stii si nu spui pacatul altuia (sa i-l spui)
PACATE ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT
1.. Nesocotirea harului lui Dumnezeu si încrederea prea mare în tine.
1.. Sa crezi ca Dumnezeu n-are putere sa te ierte, e un pacat foarte mare.
2.. Sa crezi ca tu esti totul si Dumnezeu n-are nici o putere în lume.
1.. Neîncrederea în Dumnezeu.
2.. Împotrivirea la Adevarul stabilit de Sfânta Biserica (sa nu crezi în vreo dogma).
3.. Lepadarea de Biserica Ortodoxa. Fereste-te de aceste pacate, caci Mântuitorul
spune: Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este
vinovat de osânda vesnica (Marcu, 3, 29).
CELE 9 PORUNCI BISERICESTI
1.. Cercetarea Sfintei Biserici în toate Duminicile si sarbatorile legale.
2.. Pazirea celor patru posturi din an.
3.. Respectul fata de fetele bisericesti.
4.. Marturisirea pacatelor în cele patru posturi.
5.. A ne feri de eretici.
6.. A ne ruga pentru conducatorii statului si dregatorii Bisericii.
7.. A nu face nunta, petreceri, în post.
8.. A feri Biserica de a i se înstraina lucrurile.
9.. A pazi posturile si a face rugaciunile pe care chiriarhul (episcopul) locului le
pune în vremuri grele.
DIFERITE PACATE
1.. Neîndeplinirea angajamentelor:
a.. ai îndeplinit pe cele luate în fata lui Dumnezeu, a ta, a aproapelui?
b.. ai îndeplinit canonul dat la Spovedanie?
1.. Furtisag de cele sfinte:
a.. ai mintit la Spovedanie?
b.. ai ocolit sa spui tot si din ce motive?
SFATURI
a.. Spovedeste-te de cel putin patru ori pe an în posturi.
b.. Posteste înainte de spovedanie.
c.. Pastreaza acelasi duhovnic.
d.. Fa-ti un serios examen de constiinta înainte de a merge la spovedanie.
e.. Scrie pe hârtie pacatele, altfel le poti uita. Apoi arde hârtia imediat.
f.. Marturiseste singur nu numai pacatele facute ci si (pe) cele din inima.
g.. Nu ascunde nici un pacat.
h.. Împaca-te cu cel ce ti-a gresit.
i.. Ocoleste prilejul de pacatuire.
j.. Paraseste pacatul - angajeaza-te ca nu vei mai pacatui.
k.. Regreta pacatele facute.
l.. Fereste-te pe cât poti de ele.
m.. Cumineca-te numai daca te simti curat. Altfel vei fi osândit.
n.. Îndeplineste cu sfintenie canonul dat de duhovnic.
o.. Judeca-te singur pentru fiecare pacat facut.
Fiecare dintre noi avem o menire, dar trebuie sa stam sub povata duhovnicului,
care înlatura voia nepriceputa, facând loc voii lasata de Dumnezeu în fiecare dintre
noi. Duhovnicul dezvaluie intentiile lui Dumnezeu în noi. Daca nu stam sub povata
duhovnicului putem sa intram în rataciri mai mari ca patimile. Îl simt prieten pe
fiecare suflet care-mi trimite un singur gând de iubire. Si doresc si rog ca fiecare
prieten sa copieze acest îndreptar la spovedanie.
Am scris, cum am putut, în toata graba, din dorinta curata de a va trimite acest
îndreptar la spovedanie.
Cu toata dragostea, Valeriu

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (9) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (30) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (3) DESPRE MAICA DOMNULUI (3) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (2) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (24) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (81) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (4) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (4) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (20) POEZII DE RADU GYR (2) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (1) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (3) SFANTUL ILIE (5) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (7) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (1) SFANTUL TEODOR SUDITUL (1) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (38) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) sora lui (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI